"förskjutning" English translation

SV

"förskjutning" in English

SV förskjutning
volume_up
{common gender}

förskjutning (also: rubbning, vrickning)
De tekniska framstegen, i synnerhet med avseende på informationssamhället, är ett sätt att övervinna problemet med geografisk förskjutning på.
Technological advance particularly in the context of the information society is one method of overcoming the problem of geographical dislocation.

Synonyms (Swedish) for "förskjutning":

förskjutning
Swedish

Context sentences for "förskjutning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är glädjande att det sker en viss, om än långsam, förskjutning av opinionen i USA.
It is encouraging that there is a certain, albeit slow, shift in opinion in the US.
SwedishI många förslag på EU-nivå talas det om en förskjutning av skatter från arbete till kapital.
Many proposals at Community level talk about shifting the labour tax to capital.
SwedishTurkiet ligger ju på en seismisk förskjutning som löper från öst till väst.
Madam President, Turkey lies on a seismic fault running from east to west.
SwedishTror ni då på fullt allvar att detta inte skulle ha lett till en förskjutning av marknaden?
Do you still seriously think that this would not have led to a relocation of the market?
SwedishDå skulle det ske en förskjutning av produktionen mot rättvis handel.
Then production would move more in the direction of fair trade.
SwedishIfall förskjutning av innehåll ska markeras med färger, väljer Du i detta fält en färg.
Select a color from this field to highlight moved contents.
SwedishJag kan därför inte förstå den förskjutning av tyngdpunkten som vissa personer verkar finna normal.
I do not, therefore, understand that shift in emphasis that some people seem to find normal.
SwedishAtt det blivit en förskjutning på tolv månader för att öppna sjukhuset.
There was a twelve-month delay in opening the hospital.
SwedishI vilket fall som helst innebar G20-mötet en förskjutning av strategiska positioner i den globala ekonomin.
In any case, the G20 summit marked a shift of strategic positions in the global economy.
SwedishNär du förbinder celler (på engelska: merge) kan det uppstå en förskjutning av cellerna som är definierade för beräkningen.
When you merge cells, they could shift, leading to possible calculation errors.
SwedishVi talar då inte om mer pengar till utvecklingsbudgeten, utan om en förskjutning inom den budgeten.
We are not talking about more money for the development budget but about redistribution within that budget.
SwedishI oktober 1996 föreskrev rådet en förskjutning av oljeväxterna från 1996 till 1997.
In October 1996 the Council made provision for a possible postponement of payments to the oilseed sector from 1996 to 1997.
SwedishSamland, Ni frågade vad som kommer att hända 1999 eller 2000, om en förskjutning sker från 1998 till 1999.
Mr Samland, you asked what would happen in 1999 or 2000 if there were a postponement from 1998 to 1999.
SwedishOm myntstapeln skall växa nerifrån och upp, så måste du ange en negativ förskjutning i Y-riktningen.
If the stack of coins should increase from the bottom up, enter a negative value in the (vertical) y-direction.
SwedishIntressant är att man i Internationella valutafondens strategi kan notera en förskjutning mot ett mer riktat stöd.
Interestingly, the strategy of the International Monetary Fund has shifted towards more focused support.
SwedishSedan har vi också en intern strukturell förskjutning.
Then we also have an internal structural shift.
SwedishIngen borde dock komma på den tanken, att denna tre månaders förskjutning skulle ge tillfälle till att försvaga beslutet.
But no-one should assume that this 3-month postponement offers an opportunity to weaken the decision.
SwedishDet är endast en förskjutning som sker av dessa omkostnader från det allmänna till den enskilde användaren av vägutrymme.
But there is a shift from public funding of these expenses towards the private user of this road space.
SwedishGenom klimatzonernas förskjutning kommer vi även i Europa att få tropiska sjukdomar, som vi hittills inte haft.
Because of the changes in climatic zones we in Europe will become subject to tropical diseases hitherto unknown here.
SwedishEn förskjutning av skattetrycket på arbete till förbrukning av grundämnen och mineraler ger dock ett hållbart bidrag.
Mr President, first of all, I would like to congratulate my colleague Giorgos Katiforis on the report he presented to us.