"förskola" English translation

SV

"förskola" in English

volume_up
förskola {comm. gen.}

SV förskola
volume_up
{common gender}

förskola (also: lekskola)
I Schirnding har vi till exempel en tysk-tjeckisk förskola.
In Schirnding, for example, we have a German-Czech nursery school.
De är inte medvetna om att mediauppfostran måste ske både i hemmet och i skolan, och redan i förskolan.
They do not realise that media education must take place both in the family home and in the classroom, and start at nursery school.
Förskolan som det lägsta steget i utbildningen måste skänkas långt större uppmärksamhet än som länge varit fallet i de flesta europeiska länder.
The nursery school, as the initial stage in the education system, must be the focus of far greater attention than has hitherto been devoted to it in most European countries.
förskola (also: dagis)
Matvanorna formas ofta i förskolan och skolan samt genom den förebild som föräldrarna utgör.
Many people acquire their eating habits during their (pre-) school years and on by copying their parents.
Vi måste se till att språkinlärning i förskola och grundskola är effektiv, för det är där de viktiga attityderna till språk och kulturer formas.
We have to ensure that language learning in pre-school and primary school is effective, for that is where key attitudes towards languages and cultures are formed.
Anna har undervisat på kurser för teknologer (analys, linjär algebra osv) och blivande lärare (från förskolan till gymnasiet).
Anna has taught courses for engineering students (mathematical analysis, linear algebra etc) and teacher students (from pre-school to upper-secondary).
förskola
Jämställdhet i förskola och skola, vad är det – och för vem?
Equality in preschool and school, what is it - and for whom?
Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet rymmer utbildningar till lärare för förskola, grundskola och gymnasium.
Luleå University of Technology trains teachers for preschool, primary and secondary education.
Mamma åkte med dottern vid 8: 30 till förskolan som vanligt.
Mama left with daughter at 8: 30 for preschool as usual.

Synonyms (Swedish) for "förskola":

förskola
Swedish

Context sentences for "förskola" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI samarbete mellan förskola, skola och föräldrar måste en gemensam vidareutbildning organiseras.
Joint further education must be organised by cooperation between nursery schools, schools and parents.
SwedishDu kan inte har plast knivar och svärd och yxor och den sortens grejer i en förskola klassrum.
You can't have plastic knives and swords and axes and all that kind of thing in a kindergarten classroom.
SwedishDu går i förskola, inte sant?
SwedishSammanlagt beräknar kommunen att 4 500 kvadratmeter fastigheter har förstörts, bland annat en skola, en idrottshall och en förskola.
The Municipality estimates that all together 4,500 square meters of property have been destroyed, among others, a school, a sports center and a kindergarten.
SwedishHär är det oerhört viktigt med en förskola av god kvalitet som alla har råd med och tillgång till eftersom det är ett verktyg för lika möjligheter och integration.
Good quality, affordability and accessibility for everyone are essential for this, since it is an instrument for equal opportunities and integration.
SwedishHon kan inte räkna med att placera sitt barn på ett daghem eller en förskola och hennes kontakt med kulturen och världen består ofta av begränsade radio- och tevesändningar.
She cannot count on placing her child in a crèche or kindergarten and her contact with culture and the world will often amount to limited radio and television broadcasts.