"förskonad" English translation


Did you mean: försköna
SV

"förskonad" in English

EN

SV förskonad
volume_up
{adjective}

förskonad (also: undantagen, fritagen)
volume_up
exempt {adj.}
Med andra ord, att vara tjänsteman innebär inte att man är förskonad från åtal.
In other words, being an official does not exempt you from prosecution.
Olyckan visar också att transporter av radioaktiva ämnen, på järnväg eller väg, sannerligen inte är förskonade från olyckor som kan leda till stora katastrofer.
It also demonstrates that transporting radioactive materials, by rail or by road, is certainly not exempt from accidents, which may lead to major disasters.

Context sentences for "förskonad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDessvärre är ingen del av världen förskonad från den religiösa intoleransens gissel.
Regrettably, no part of the world is spared from the scourge of religious intolerance.
SwedishProvinsen Drenthe, med de tredje högsta arbetslöshetstalen i landet, har inte förblivit förskonad från denna utveckling.
The region of Drenthe, which has the third highest unemployment rate in the country, has not remained immune to this trend.
SwedishKlimatförändringen påskyndar redan pågående processer som påverkar mycket känsliga områden som Afrika, men vår egen kontinent är inte heller förskonad.
Climate change is accelerating processes already under way affecting very fragile areas such as Africa, but not sparing our own continent.
SwedishOljeutvinningen i Skottland har inte varit förskonad från olyckor, och Piper Alpha-katastrofen visade att en del priser är för höga att betala för oljan.
Scottish oil exploration has not been without incident and the Piper Alpha catastrophe showed that some prices are too high in the pursuit of oil.
SwedishVarumärkesförfalskning och pirattillverkning dränerar ekonomin i EU och i hela världen och det finns knappt någon bransch som är förskonad från denna brottsliga verksamhet.
Counterfeiting and copyright piracy are a drain on the economy in Europe and worldwide, and virtually no industry escapes this illegal activity.
SwedishProblemen sträcker sig från otillräcklig information till oegentligheter och även missbruk av EU-medlen - ”oordning” som inte någon EU-medlemsstat är förskonad från.
Problems range from insufficient information to irregularities, even abuse with resources from the EU funds - "disorders” that do not spare any single EU Member State.