SV

förstöra [förstörde|har förstört] {gerund}

volume_up
1. physics
förstöra

Context sentences for "förstöra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishÄnda sedan EU grundades har unionen letat efter sätt att förstöra dessa resurser.
Ever since it was founded, the EU has been contriving to destroy those resources.
SwedishVi har inte rätt att förstöra länder bara för att vi inte tycker om diktatorer.
We have no grounds for destroying countries just because we do not like dictators.
SwedishNettoeffekten blir förmodligen att vi betalar för att förstöra våra vattenresurser.
The net effect, it seems, is that we pay directly for the spoiling of our water.
SwedishMålet för föredraganden och för 250 andra ledamöter är att förstöra ekonomin.
The aim of the rapporteur and of the 250 other members is to destroy the economy.
SwedishVi avvisade den, men nu vill några politiker öppna den dörr som kan förstöra EU.
We rejected it, but now some politicians will open the door that can destroy the EU.
SwedishÄr det verkligen ett steg framåt i EU:s utveckling att förstöra denna industri?
Will the destruction of this industry really be a step in the development of Europe?
SwedishDet är som regel alltid bättre att bygga upp än att förstöra.
Ladies and gentlemen, it is always better as a rule to build rather than destroy.
SwedishJag vill inte förstöra stämningen, men låt oss vara realistiska.
I do not want to spoil the party here, colleagues, but let us be realistic.
SwedishEnligt dem skulle det förstöra de överenskomna sociala och miljömässiga standarderna.
They argue that it would damage the agreed social and environmental standards.
SwedishNaturligtvis bidrar denna bränsleturism också till att ytterligare förstöra miljön.
Naturally, this fuel tourism also contributes to further destroying the environment.
SwedishStängningen av två stapelbäddar skulle förstöra denna vinst och dessa resultat.
The closure of two slipways would destroy that gain and that achievement.
SwedishStaten har rätt att försvara sig mot folk som har som mål att förstöra den.
It is entitled to defend itself against people whose aim it is to destroy the State.
SwedishDe måste bl.a. användas till bättre utrustning och inte till att förstöra verktyget.
This money must also be used to buy better equipment, not to destroy boats.
SwedishDetta kan bokstavligt talat förstöra ett varumärke på några dagar eller veckor.
All that can literally destroy a brand within a few days or a few weeks.
SwedishVarje dold agenda riskerar att förvränga, för att inte säga förstöra, dessa förbindelser.
Any hidden agenda has the potential to distort, if not destroy, these relations.
SwedishAtt göra oss alla lika är - paradoxalt nog - också att förstöra jämlikheten.
Making us equal - paradoxically - is actually a way of destroying equality.
SwedishMånga upplever att de kan nå personlig vinning av att förstöra skogar.
A lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
SwedishVi får inte låta de senaste händelserna fortsätta eller jäsa eller förstöra oss.
We must not allow recent events to continue, or ferment or destroy us.
SwedishDetta skulle vara fullkomligt oacceptabelt och förstöra parlamentets trovärdighet.
That would be totally unacceptable and would destroy the credibility of this Parliament.
SwedishÄven de tidigare löftena om att förstöra vallmofält eller opiater har knappt förverkligas.
Almost nothing has come of earlier promises to destroy poppy fields and opiates.