"första" English translation


Did you mean: förstå
SV

"första" in English

EN

SV första
volume_up
{adjective}

Jag är övertygad om att vi nu befinner oss i en första fas, att det här är ett första steg.
I am convinced that where we are now is an initial phase, that this is an initial step.
Vi hoppas att det skall finnas ett första arbetsdokument redan under hösten.
We hope that there will be an initial working document as early as the autumn.
Det första reaktionerna från samtliga politiska grupper var mycket positiva.
Initial reactions from all the political groups were extremely favourable.
första (also: snar, tidig, äldre, för tidig)
volume_up
early {adj.}
Vi kommer under de första åren att få initialsvårigheter med denna nya politik.
We will have teething problems with this new policy in its early years.
Dessa första levnadsår lägger även grunden för barnens livslånga lärande.
Furthermore, these early years lay the foundations for children's lifelong learning.
Jag välkomnar den pragmatiska inställning som har kännetecknat dessa första kontakter.
I welcome the pragmatic approach which has characterised these early contacts.
För det första: bör inte det ursprungliga politiska syftet förnyas?
First of all, should the original political objective not be renewed?
Detta bygger på det ursprungliga förslaget som framlades vid den första behandlingen i parlamentet.
This builds on the original proposal as presented at first reading in Parliament.
Denna första bedömning har inte ändrats av senare bevis eller analyser.
None of the subsequent evidence or analysis has overturned that original assessment.
första (also: främsta, förnämsta)
Averroës avled den 10 december 1198 som den första läkaren vid hovet i Marrakech och som den spanjor som efterlämnat de djupaste spåren i mänsklighetens tänkande" .
Averroës, who died on 10 December 1198, ended his days as the premier doctor of the Court of Marakesh.
första (also: ur-, urtids-)

Synonyms (Swedish) for "första":

första
Swedish

Context sentences for "första" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen hur de ska tillämpas är i första hand en sak för varje enskild medlemsstat.
How they will be applied is primarily a matter for each individual Member State.
SwedishFör det första ska det försöka öka medvetenheten om detta problem, som är stort.
Firstly, it will aim to increase awareness of this problem, which is a big one.
SwedishFör det första instämmer jag helt i vad David Sumberg just sa.
Mr President, firstly can I completely concur with what Mr Sumberg has just said.
SwedishFör det första förekomsten av geografiska och demografiska särdrag i regioner.
firstly, the existence of geographical and demographic peculiarities in regions;
SwedishFör det första instämmer kommissionen fullständigt i att faderns roll framhålls.
Firstly, the Commission fully agrees with the emphasis on the role of fathers.
SwedishFör det första, och frågan har redan ställts, var ska finansieringen komma ifrån?
Number one: the question has been asked, where is the funding going to come from?
SwedishFör det första har genomförandet av Lissabonstrategin blivit kraftigt försenat.
Firstly, there has been a considerable delay in implementing the Lisbon strategy.
SwedishDe nya medlemsstaterna vill ansluta sig till systemet vid första bästa tillfälle.
The new Member States would like to join this system at the earliest opportunity.
SwedishFör det första önskar jag John Bowis, som vi har arbetat mycket med, lycka till.
Firstly, my best wishes go to Mr Bowis, with whom we have worked a great deal.
SwedishFör det första att förstärka och understryka Europeiska centralbankens oberoende.
Firstly, to enhance and underscore the independence of the European Central Bank.
SwedishFör det första, huruvida denna förordning är förenlig med det direktiv vi antagit.
Firstly, the compatibility between this regulation and the directive we adopted.
SwedishDet är nu också klart för alla att dessa i första hand krävs av kandidatländerna.
Indeed, everyone has now realised that this primarily means the applicant states.
SwedishFör det första vill vi se till att industrifrågorna är centrala i EU:s politik.
Firstly, we want to ensure that industrial policy lies at the heart of EU policy.
SwedishVi utgår från att vårt intresse i första hand går ut på att skydda befolkningen.
Our basic assumption is that our primary interest is in protecting the public.
SwedishDet är för det första, på det utrikespolitiska området, återuppbyggnaden i Kosovo.
One, in the area of foreign policy, has to do with the reconstruction of Kosovo.
SwedishFör det första har luftföroreningarna minskat drastiskt de senaste årtiondena.
Firstly, the pollution of ambient air has fallen drastically in recent decades.
SwedishFör det första fick kvinnor tillträde till utbildning på samma grunder som män.
Firstly, women gained access to education and training on the same footing as men.
SwedishFör det första blir situationen för religiösa minoriteter allt mer oacceptabel.
Firstly, the status of religious minorities is becoming ever more intolerable.
SwedishMen betänkandet är bara ett första steg i en process som är allt annat än enkel.
However, the report marks only the beginning of a process that is not simple.
SwedishFör det första styrs Europa inte av högern, utan av den liberala center-högern.
Firstly, Europe is not governed by the Right, but by the Liberal Centre-Right.