"förstklassig" English translation

SV

"förstklassig" in English

SV förstklassig
volume_up
{adjective}

1. slang

förstklassig (also: prima)
volume_up
boss {adj.}

2. other

förstklassig (also: topp-)
Det är bra att vi har haft en förstklassig expert inom området som föredragande i ämnet.
It is good that we have had a first-rate expert in the field as our rapporteur on this issue.
Jag vill tacka det luxemburgska ordförandeskapet för dess arbete, som har varit både ytterst professionellt och av förstklassig kvalitet.
I should like to thank the Luxembourg presidency for its work, which has been both highly professional and of first-rate quality.
förstklassig (also: prima, viktigast, ursprunglig, primär)
volume_up
prime {adj.}
På detta bygger också hållbarheten när det gäller fiskeresurserna, som är en förstklassig källa till hälsosam mat, i en tid av livsmedelskris.
On this also rests the sustainability of fisheries resources, which are a prime source of healthy food, at a time when there is a food crisis.
Under förevändning att bestånden måste bevaras har våra fiskare tvingats dumpa två miljoner ton förstklassig död fisk i havet varje år för att följa kvoterna.
In the name of conservation, our fishermen have been forced to dump two million tonnes of prime dead fish back into the sea every year to comply with the quota scheme.
I bevarandets namn har våra yrkesfiskare varit tvungna att kasta miljontals ton förstklassig fisk som dött tillbaka i havet för att rätta sig efter det vansinniga kvotsystemet.
In the name of conservation our fishermen have been forced to dump millions of tonnes of prime fish back into the sea dead to comply with the lunatic quota scheme.
förstklassig (also: kvalitets-)
Listan kommer att bli ett första, goda steg mot en förstklassig kvalitet på vårt vatten.
The list will be a good, first step on the road to the excellent quality of our water.
Förstklassig spridning av forskningsresultat bidrar till att människor uppfattar samhällsinvesteringar i forskning som berättigade.
High-quality research dissemination helps people see society’ s investment in research as something legitimate.
Förstklassig spridning av forskningsresultat bidrar till att människor uppfattar samhällsinvesteringar i forskning som berättigade.
High-quality research dissemination helps people see society’s investment in research as something legitimate.
förstklassig (also: Av högsta kvalitet)
volume_up
superior {adj.} (of highest quality)
förstklassig (also: enastående, ojämförligt)
volume_up
supreme {adj.} (of the highest degree or quality)
förstklassig

3. colloquial

förstklassig (also: topp-)
volume_up
big-time {adj.} [coll.]

Synonyms (Swedish) for "förstklassig":

förstklassig
Swedish

Context sentences for "förstklassig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är endast genom förlikningsförfarandet som en förstklassig lag kommer att skapas.
It is simply through the conciliation procedure that a first-class piece of law will be created.
SwedishMen, kolleger, samarbetet i Europa står och faller med en förstklassig infrastruktur.
But, ladies and gentlemen, cooperation in Europe will stand or fall with a state-of-the-art infrastructure.
SwedishÄven om man har en förstklassig produkt kommer den inte att sälja om man inte marknadsför den ordentligt.
Even if you have a first-class product, if you do not market it properly it will not sell.
SwedishJag hörde Jan Mulder säga att föredragandens prestation är förstklassig.
In addition, we offer in our proposal a number of specific advantages to operators in the outermost regions.
SwedishJoost Lagendijk är en god vän till Turkiet och en förstklassig ordförande för Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet.
Joost Lagendijk is a good friend of Turkey and a first-class chairman of the JPC.
SwedishJag är stolt över att den politiska grupp som jag företräder gav Europaparlamentet en förstklassig talman genom Pat Cox.
I am proud that the political family I represent gave the European Parliament a first-class President in Pat Cox.
SwedishI Europa har vi förstklassig forskning.
In Europe, we have first-class research.
SwedishLandet kombinerar förstklassig kapacitet inom informationsteknik, läkemedel och bioteknik med tredje världens fattigdomsnivåer.
The fact is – and I shall end here – that India is making progress, as is its strategic relationship with the Union.
SwedishLandet kombinerar förstklassig kapacitet inom informationsteknik, läkemedel och bioteknik med tredje världens fattigdomsnivåer.
It combines first-class capabilities in information technology, pharmaceuticals and biotech with Third World levels of poverty.
SwedishJag vill tacka det luxemburgska ordförandeskapet för dess arbete, som har varit både ytterst professionellt och av förstklassig kvalitet.
In other words, it must not attempt to mark out the playing field while deciding who has scored how many goals in which net.
SwedishFörslaget till beslut medför att bilden av Europeiska investeringsbanken som en framgångsrik, förstklassig finansiell institution och investeringsbank bevaras.
The draft decision preserves the very successful profile of the European Investment Bank as a top-rated financial institution and investment bank.
SwedishÄven om vi är i desperat behov av förstklassig forskning på europeisk nivå behöver vi också en stor och varaktig satsning från medlemsstaternas och regionernas sida.
Although we desperately need top research at European level, we also require a major and steady effort from the Member States and the regions.
SwedishDet europeiska näringslivet kan bara överleva på den globala marknaden och skapa tillväxt och arbetstillfällen om märkningen ” tillverkad i Europa ” betyder att produkten är förstklassig.
Industry acts as a magnet for other economic activities, making its location a key factor in the development of many regions.
SwedishDet europeiska näringslivet kan bara överleva på den globala marknaden och skapa tillväxt och arbetstillfällen om märkningen ”tillverkad i Europa” betyder att produkten är förstklassig.
European industry can survive worldwide and generate growth and jobs only if 'made in Europe' indicates a top-of-the-range product.
Swedish. - (FR) Efter oljetankfartygen Erikas och Prestiges förlisningar går de europeiska socialdemokraterna i bräschen för en förstklassig EU-lagstiftning om sjösäkerhet.
in writing. - (FR) Following the shipwrecks of the oil tankers Erika and Prestige, the European Socialists led the fight for 'high-end' EU legislation on maritime safety.
SwedishPersoner som engagerat sig i långsiktig produktion av en förstklassig produkt upptäcker nu plötsligt att grisar som tidigare såldes för 34 till 40 pund nu säljs för 10 till 12 pund.
People who have made a long-term commitment to producing a first-class product now suddenly find that pigs which previously sold for£34 to£40 are now being sold for£10 or£12.
SwedishDe föreslagna ändringarna grundas på samlade erfarenheter och på en insikt om att bilden av Europeiska investeringsbanken som en förstklassig investeringsbank inte bör äventyras.
The changes proposed are based on accumulated experience and on the understanding that the profile of the European Investment Bank as a top-rated investment bank should not be jeopardised.
SwedishNär vi nu talar om Georgien skulle jag vilja vända mig till och vädja till Ryssland: Det nya ryska presidentskapet skulle kunna inledas i en ny förstklassig stil, i riktig skådespelaranda.
While on the subject of Georgia, I would like to speak and appeal to Russia: the new Russian Presidency could be launched in a new high-class style, on the scale of a great actor.