"försvar" English translation

SV

"försvar" in English

SV försvar
volume_up
{neuter}

försvar (also: skydd, svaromål, värn, försvarstalan)
Europas sista chans är faktiskt att skapa ett försvar, ett europeiskt försvar.
Europe's last chance could indeed be to create a genuinely European defence system.
Även Söderman för hans fortsatt oförbehållsamma försvar för europeiskt medborgarskap.
Also Mr Söderman for his continued unstinting defence of European citizenship.
Till sitt försvar talar de ansvariga på patentbyrån om språkliga problem.
In their defence the officers of the Patent Office refer to the language problem.
försvar (also: försvarstal)
volume_up
advocation {noun} [arch.]
Den står för ett uppseendeväckande försvar av trångsynta och missriktade kommersiella intressen framför den större vinsten med en utvecklingsrunda.
It represents a spectacular assertion of narrow and misguided commercial interests over the greater prize of a development round itself.
Ett positivt ställningstagande från rådets sida skulle vara ett starkt försvar av våra fördragsförpliktelser och Europeiska unionens humanitära respons.
A positive position there will be a strong assertion of Treaty obligations and the humanitarian response of the European Union.
En av de största framgångarna i vår europeiska vision under de senaste 50 åren har varit vårt försvar av demokrati och frihet i hela Europa.
One of the greatest successes of our European vision over the past 50 years has been the assertion of democracy and freedom all over Europe.
Mojos försvar måste verkligen storspela... om de ska ha chans att vinna delstatsmästerskapet.
Mojo defense is really gonna have to step it up if they have a prayer of winning the state championship.
försvar
Kunderna är försvar och myndigheter med höga krav på kommunikationssäkerhet.
Customers are primarily defense forces and government authorities with strict demands on communications security.
De borrar tunnlar för att undvika vårt försvar -
The machines are tunneling to avoid our defense system.
Ett försvar mot hunger, vilket var vad vi upplevde vid denna tid.
Pump water meant irrigation, a defense against hunger, which we were experiencing by that time.
Men det är mycket enkelt: det är svårt att bygga upp en ny struktur som skall spela en roll utan att man även bygger upp ett försvar.
The facts, though, are very plain: it is difficult to build a new, serviceable edifice without giving it a defensive structure.
Produktionscykeln för en bilmodell är sex år, men jag skulle vilja fråga bilindustrin om inte den inställningen i hög grad är ett försvar.
The production cycle of a car model is six years, but I would ask the car industry out there whether that attitude is not too defensive.
Natos krig i Jugoslavien bryter till och med mot Atlantpaktens inriktning på försvar, som uttrycks i dess grundfördrag.
The Treaty establishing the Atlantic Alliance states that it is a defensive organisation, but NATO's war in Yugoslavia actually perverts the nature of that vocation.
Slutligen får vi inte glömma att ett förbättrat uppgiftsskydd samt försvar och upprätthållande av medborgarnas rättigheter också borde spela en viktig roll vid toppmötet.
Finally, we should not forget that improved data protection as well as the maintenance and upholding of citizens' rights should also play an important part at the summit.
försvar (also: svar, ursäkt, påstående, bön)
volume_up
plea {noun}
Till sist finns det en vädjan om komplementaritet mellan EU:s och Natos strategier i förhållande till försvar och säkerhet som är absolut central.
Finally, there is a plea for complementarity between the strategies of the European Union and NATO in relation to defence and security which, ladies and gentlemen, is absolutely vital.
Låt mig hastigt tacka Anneli Jäätteenmäki och Andreas Schwab för det som jag tar som ett särskilt stöd och försvar av ombudsmannens insatser för ökad insyn.
Let me very briefly thank Mrs Jäätteenmäki and Mr Schwab for what I take to be their particular support and their plea for the Ombudsman's efforts to increase transparency.

Synonyms (Swedish) for "försvar":

försvar

Context sentences for "försvar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNär vi ser barnen som dödats i Qana förefaller alla försvar torftiga och ytliga.
When we see the children killed in Qana, all justifications seem petty and shallow.
SwedishDet finns inget moraliskt eller etiskt försvar för denna sorts avskyvärda attack.
There is no moral or ethical justification of this kind of horrible attack.
SwedishVi håller på att öppna en oerhörd bräsch i vårt försvar mot dödsstraffet.
We are opening up an enormous breach in our defences against the death penalty.
SwedishVi har registrerat ert uttalande till försvar för choklad med kvalitet, fru Banotti.
We take note of your statement in favour of good chocolate, Mrs Banotti.
SwedishFisket som utplundring måste stoppas, det finns inget försvar för det.
There is no longer any reason for fishing to continue as a predatory activity.
SwedishJag tar er kollega Sylvia-Yvonne Kaufmann i försvar och håller inte alls med er.
On behalf of your colleague Mrs Kaufmann, I must disagree with you.
SwedishDärför kommer jag att ta mina tjänstemän i försvar under den här processen.
This is why I will be standing up for my officials during this process.
SwedishDet finns inte något moraliskt eller politiskt försvar för så fasansfulla handlingar.
There is no moral or political justification for such horrendous acts.
SwedishDet finns absolut inget försvar för dessa förseningar, som faktiskt är rätt avsevärda.
There is absolutely no justification for these delays, which really are quite substantial.
SwedishMan måste också följa lagliga förfaranden, respektera rätten till försvar, etc.
You have to follow legal procedure too, allow people the right to defend themselves, and so on.
SwedishDet förtjänar beundran, framför allt för hans oupphörliga försvar för dialog.
It deserves a great degree of admiration, above all, for your continuous advocacy of dialogue.
SwedishJag hoppas att brittiska Europaparlamentariker står upp till försvar för Storbritannien.
When UKIP vote on this report, it will vote in accordance with the wishes of UK citizens.
SwedishMen jag kan inte instämma i påståendet att soldaterna dött ”i försvar för friheten”.
I cannot agree, however, with the statement that military personnel died 'defending freedom'.
SwedishFloras försvar var att uppmana serber och albaner att sträcka ut en hand.
Flora defended herself, and asked Serbs and Albanians to shake hands.
SwedishJu mer demokrati i Europa, desto kraftigare försvar för vårt sociala trygghetssystem.
The more democracy there is in Europe, the more efficient our social security system will be.
SwedishTack för ert försvar av jämställdheten mellan kvinnor och män.
(FR) Mr President, thank you for upholding gender equality.
SwedishUtsikterna om ett europeiskt försvar avlägsnas ytterligare.
The issue here is not legalistic quibbling but the future of the enlarged Union.
SwedishJag har dock särskilda önskemål när det gäller parlamentets försvar av kvinnorna i världen.
However, I do have specific requests for this Parliament to defend the women of this world.
SwedishFör mycket försvar i efterhand av sakförhållanden och för många helomvändningar i politiken.
Too much post hoc justification of the fact and about-turns in policy.
SwedishUr vår synpunkt fins det emellertid inte något försvar för ytterligare schablonmässiga höjningar.
However, we do not believe there is any justification for further wholesale increases.