"förteckning" English translation

SV

"förteckning" in English

SV

förteckning {common gender}

volume_up
1. general
förteckning (also: lista, kant, list, slagsida)
Denna förteckning kommer att kunna ändras i överenskommelse med Europaparlamentet.
This list can be modified with the approval of Parliament.
Därför skulle jag föredra att det inte fanns någon förteckning över dessa yrken.
I would therefore prefer it if there were no list of these occupations.
Betänkandet innehåller en omfattande förteckning över frågor som måste lösas.
The report contains an extensive list of issues that must be settled.
Den centrala förteckningen över tillgänglig teknisk utrustning är emellertid, som ni vet, bara en virtuell förteckning.
However, the centralised record of available technical equipment, as you know, is just a virtual record.
Europeiska unionen har en imponerande förteckning över demokratiskt byggande, däribland i de nya medlemsstaterna.
The European Union has an impressive record in democracy building, including in the new Member States.
Vi har en första förteckning, men inga kvantitativa uppgifter, eftersom de flesta program, som ni vet, har startat de senaste ett och ett halvt åren.
We have initial records; we do not have statistics because, as you know, most programmes started up in the last 18 months.
Publikationen av parlamentshandlingar i denna förteckning fortskrider i ett avsevärt tempo.
The uploading of Parliamentary documents for that register continues at a significant pace.
Jag anser att det är hög tid för en förteckning över lobbyister.
In my view, a register of lobbyists is long overdue.
We must establish a register.
När du skapar en ny förteckning, bestämmer du först typ av förteckning här.
If you create a table of contents/index, first define the type here.
Klicka på fliken Förteckning och välj typen " Sakregister ".
On the Index/Table tab, select " Alphabetical Index " as Type.
Klicka på fliken Förteckning och välj typen " Användardefinierad ".
Select the " user-defined " type on the Index/Table tab page.
förteckning (also: lista, anslag, lagförslag, affisch)
För det första efterlyses ett europeiskt initiativ för att skapa en global förteckning över rättigheter på Internet.
firstly, it calls for a European initiative to create a global Internet Bill of Rights;
Det är otänkbart att ha en modern konstitution för Europeiska unionen - som är vad konventet om Europas framtid arbetar med - utan en bindande förteckning över rättigheter.
It is unthinkable to have a modern European Union constitution - which is what the Convention on the future of Europe is looking at - without a binding bill of rights.
förteckning (also: register, katalog)
volume_up
catalog {noun} [Amer.]
förteckning (also: register)
3.Har ovannämnda förteckning över förebyggande åtgärder utarbetats än?
3.Has the abovementioned catalogue of measures been developed?
Det dominerande intrycket är att detta är en förteckning över goda politiska föresatser.
The overriding impression is that this is a catalogue of good political intentions.
En förteckning över prioriteringar blir snart en allomfattande katalog.
A list of priorities soon becomes a universal catalogue.
förteckning (also: lista, register, kavel, rulle)
2. commerce
förteckning (also: innehållsförteckning)

Synonyms (Swedish) for "förteckning":

förteckning

Context sentences for "förteckning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFunktionen för fliken Förteckning, när Du har valt " Tabellförteckning " som Typ.
The functions of the Index tab when Index of Tables has been selected as type.
SwedishFunktionen för fliken Förteckning, när Du har valt " Litteraturförteckning " som Typ.
The functions of the Index tab when " Bibliography " has been selected as type.
SwedishFunktionen för fliken Förteckning, när Du har valt " Användardefinierad " som Typ.
The function of the Index tab if User-Defined has been selected under Type.
SwedishDu kan ändra rubriken för en förteckning utan att innehållet i förteckningen påverkas.
You can change the title of an index without the content of the index changing.
SwedishFunktionen för fliken Förteckning, när Du har valt " Sakregister " som Typ.
The functions of the Index tab if Alphabetical Index has been selected as the type.
SwedishDet finns alltså en vision om enhetlighet snarare än en förteckning över problem.
We are, therefore, aiming for consistency rather than to cover a whole range of problems.
SwedishHär gör du inställningar av posternas format i en användardefinierad förteckning.
This is where you specify the format of the user-defined index entries.
SwedishFunktionen för fliken Förteckning, när Du har valt " Illustrationsförteckning " som Typ.
The functions of the Index tab if " Illustration Index " has been selected as Type.
SwedishEn sådan förteckning kan hjälpa oss att inrikta våra insatser på de viktigaste produkterna.
Such an inventory can help us direct our efforts at the most important products.
SwedishI det här området definierar du vilken information som ska sammanfattas till en förteckning.
This section is used to define which information is to be contained in an index.
SwedishMarkera här nivån för den förteckning, vars styckeformatmall Du vill ändra.
Select the index level for which you want to modify the Paragraph Style.
SwedishI det här området definierar du vilken information som ska sammanfattas till en förteckning.
This area is used to define which information is to be combined to form an index.
SwedishI det här området definierar du vilken information som ska sammanfattas till en förteckning.
This area is used to define which information is to be contained in the index.
SwedishKlicka här om du vill infoga en förteckning, ett dokument eller en text i samlingsdokumentet.
Click this icon to insert an index or an existing document into the master document.
SwedishHär väljer Du i vilken förteckning den markerade texten ska visas som förteckningspost.
This is where you determine the index in which the selected text appears as an index entry.
SwedishIdén med att skapa en förteckning över pågående rättsfall och samla in uppgifter är en utmärkt idé.
The idea of setting up a case book and collecting evidence is an excellent idea.
SwedishOm du definierar en förteckningspost, kan du ange i vilken förteckning du vill ha den.
If you define an index entry you can determine the index in which this entry is to be included.
SwedishListan är inte någon uttömmande förteckning; dess syfte är att harmonisera.
We are talking about health, the health of European citizens.
SwedishHan gav oss en förteckning över 3 000 arbetsgrupper som hittills hållits hemliga.
I want to know who gets what from whom and I want to be able to check whether consideration is provided.
SwedishI dialogrutan Infoga förteckning kan du även redigera förteckningens format under fliken Poster.
In the Insert Index dialog, on the Entries tab you can also edit the format of the index.