"fackförening" English translation

SV

"fackförening" in English

SV fackförening
volume_up
{common gender}

1. general

fackförening
volume_up
labor union {noun} [Amer.]

2. business

fackförening
Rätten att organisera sig kollektivt i en fackförening är en mänsklig rättighet.
The right to organise collectively into a trade union is a human right.
Jag var medlem i en fackförening och aktivist och var mycket aktiv i flera år.
I was a member of a trade union and an activist, and was very active for many years.
Det finns 12 utsända experter i kommissionens fackförening.
There are 12 seconded experts in the Commission's trade union.

Context sentences for "fackförening" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishLäs vad som står i texten, inte propagandaskrifter från någon fackförening.
Read what the text says rather than the pamphlets of certain trade unions.
SwedishI juli 1996 inrättades en fackförening Nationella fronten-kollektivtrafik.
That is how a Force national-transports en commun Union came to be created in France in 1996.
SwedishKan ni nämna någon enda tidning, fackförening eller något parti som har godkänts de senaste 20 åren?
Can you name one single newspaper, party or union that has been authorised in the last 20 years?
SwedishMen det är inte fallet med de grundläggande rättigheterna, såsom rätten för alla anställda att strejka eller vara medlem i en fackförening.
This is not, however, the case for basic rights such as the right of all employees to strike or join unions.
SwedishMusikartister har som frågeställaren påpekade en mycket stark fackförening som genom åren har kunnat skydda deras ställning.
As the questioner pointed out, music performers have a very strong union which over the years has been able to protect their position.
SwedishDet krävdes ett stort antal påtryckningar för att rätten till medlemskap i en fackförening och strejkrätten till slut skulle kunna införlivas.
Great pressure had to be exerted before the right to join trade unions and the right to strike were at last included.
SwedishEtt exempel handlar om en pensionsfond som tillhör de kaliforniska lärarnas fackförening.
One concerns the pension fund of the Californian teachers' union which wanted to buy a German airline via a hedge fund.
SwedishEnligt de brittiska jordbrukarnas fackförening tjänar Förenade kungariket bara 630 miljoner pund sterling per år på export av kött- och mejeriprodukter.
According to the National Farmers' Union the UK earns just GBP 630 million a year from meat and dairy exports.
SwedishEnligt de brittiska jordbrukarnas fackförening tjänar Förenade kungariket bara 630 miljoner pund sterling per år på export av kött- och mejeriprodukter.
According to the National Farmers ' Union the UK earns just GBP 630 million a year from meat and dairy exports.
SwedishDen fackförening som är inblandad i fallet är kommunikationsarbetarnas fackförening, och den har varit beundransvärt flexibel i kontakterna med Fujitsus ledning.
The union involved in this case is the Communication Workers Union, and it has been admirably flexible in its dealings with Fujitsu management.
SwedishJag vill bara hälsa besöksgruppen från förbundsstaten Oberösterreich från de privatanställdas fackförening hjärtligt välkommen till Europaparlamentet.
Mr President, I just want to warmly welcome to the European Parliament the Upper Austrian visitors from the union of private sector employees.
SwedishStöd kan bara begäras genom en ansökan från medlemsstatens regering och inte från arbetstagarna eller deras fackförening, och det betalas bara ut av regeringen.
It can only be requested in an application by the government of the Member State and not by the workers or their trades union and is only paid by the government.
SwedishSom kommissionsordföranden nämnde i Gdansk den 31 augusti var ”Solidaritet” ett inspirerande namnval för den fackförening som uppstod ur strejken i Gdansk.
As was mentioned by the President of the Commission in Gdansk on 31 August, 'Solidarity' was an inspired choice of name for the union which was born from the strike in Gdansk.
SwedishSom kommissionsordföranden nämnde i Gdansk den 31 augusti var ” Solidaritet ” ett inspirerande namnval för den fackförening som uppstod ur strejken i Gdansk.
As was mentioned by the President of the Commission in Gdansk on 31 August, 'Solidarity ' was an inspired choice of name for the union which was born from the strike in Gdansk.
SwedishNär denna fackförening utser förtroendevalda inom RATP, kollektivtrafikbolaget i Parisregionen, vidtar ledningen rättsliga åtgärder mot de s.k. aktiva fackföreningsmedlemmarna.
When this union nominated union delegates to the RATP, a major public transport company in the Ile de France, the management took these union members to court.
SwedishLinjekonferenserna inrättades som en form av fackförening för bättre samarbete mellan rederierna i ett försök att kontrollera den lönsamma sjötransportsektorn.
   . – Mr President, shipping conferences were created as a form of union for better cooperation between liner companies in a bid to control the profitable sector of maritime transport.
SwedishFöretaget avskedade utan varsel 157 anställda när dessa anslöt sig till det berörda transportarbetarförbundet, TÜMTIS, och arbetade för att bli erkända som fackförening av UPS.
The company fired 157 employees without notice after they had organised themselves into the competent transport workers' union TÜMTIS and were working towards recognition as a union by UPS.