SV fall
volume_up
{neuter}

Tolkningar eller tolkningsbara meddelanden är inte i något fall tillräckligt.
In any event, interpretations or interpretative communications are no good.
I detta fall föreligger inte allvarliga och långvariga brott i Österrike.
In the event there is absolutely no serious and persistent breach in Austria.
Emellertid behöver vi i vilket fall som helst att nätet underhålls av användarna.
But in any event, we need the network to be maintained by the users.
Fonden för landsbygdsutveckling är ett exempel och en symbol för just ett sådant fall.
The Rural Development Fund is an example and symbol of just such a case.
Det fanns till exempel ett fall med en svensk protestantisk pastor.
For example, there was the case of a Swedish Protestant pastor.
Han trodde att hans fall kunde inspirera rika att rädda sin stad.
He believed his example could inspire the wealthy of Gotham to save their city.
fall (also: nedgång)
volume_up
fall {noun}
Sedan kom 1989 och kommunistregimens fall i Polen, följt av Berlinmurens fall.
Then came 1989, the fall of the Communist regime in Poland, followed by the fall of the Berlin Wall.
Efter talibanernas fall finns dock vissa tecken på förbättring.
Following the fall of the Taliban, there are nonetheless signs of improvement.
Vi liberaler har ända sedan murens fall kämpat för utvidgningen.
We liberals have been fighting for enlargement since the fall of the Berlin Wall.
" Det finns klara bevis på fortsatt ökad minskning under 1999 av fall av BSE i Förenade kungariket.
" there is clear evidence of the continuing progressive decline in 1999 of BSE in the UK.
I dessa fall målas som alltid skräckbilden om ett race to the bottom upp, det vill säga en försämrad kvalitet.
In these cases, as always, the scaremongers talk of a race to the bottom or, in other words, a decline in quality.
Enligt FN, gick nya fall av HIV ned med 90 procent. ~~~ Och enligt Världsbanken, sparades 7,7 miljoner liv.
According to the U.N., new cases of HIV declined by 90 percent, and according to the World Bank, 7.7 million lives were saved.
fall (also: nedgång, karamell, glas, droppe)
volume_up
drop {noun}
Kanske det blir ett fall som blir mer måttfullt än de 18 procentenheter som jag angav nyss.
The drop will perhaps not be as much as the 18 points I mentioned earlier.
Ett fall på en procent i tillväxten leder till att 20 miljoner människor drabbas av fattigdom.
A 1% drop in growth results in 20 million people falling into poverty.
Medan du läser skylten så drar vi i ett rep bakom disken och åtta mopphuvuden faller ned på dig.
While you're reading the sign, we pull a rope behind the counter and eight mop heads drop on your head.
fall (also: avdelning, ledare, antal, moment)
volume_up
head {noun}
Detta är ett fall om att likt strutsen stoppa huvudet i sanden...
This is a case of the proverbial ostrich with its head buried in the sand...
I så fall inser man till vilka farvatten och vilka hamnar de farligaste fartygen kommer att bege sig.
If this were to happen, it is easy to see which waters and which ports the dangerous ships would head for.
Jag anser att Europeiska unionen bör skämmas över detta, 13 år efter murens fall.
I think the European Union should be hanging its head in shame to have agreed to this thirteen years after the wall came down.
För det andra är de områden som är beroende av fisket i de flesta fall struktursvaga regioner, som är i särskilt stort behov av gemenskapens solidaritet och stöd.
So far as external relations are concerned, we therefore call for a budget breakdown that is both thematic and geographical.
Detta är nu ändrat, och den gemensamma ståndpunkten innehåller nu en uppdelning av finansieringen per program och, i vissa fall, inom program.
That has now changed, and the common position now includes a breakdown of funding by programme and, in some cases, within programmes.
volume_up
case {noun}
Slutligen kan bevisbördan omvändas vid utvärderingar från fall till fall.
Finally, the burden of proof may be reversed on a case-by-case evaluation.
Detta kan bero väldigt mycket på sakfrågan och aktiviteten från fall till fall.
This will depend very much on the subject and activity from case to case.
Inom jordbruket måste principen om en bedömning från fall till fall gälla.
The principle of case-by-case assessment must apply for agriculture.
Vi hade trott att kommunismens fall automatiskt skulle medföra demokrati.
We had felt that the collapse of communism would automatically lead to democracy.
För den transkaukasiska regionen var Sovjetunionens fall inledningen till en svår period.
The collapse of the Soviet Union heralded the start of a difficult period for the Transcaucasian region.
Folk skämtar och säger att utvidgningen, efter Berlinmurens fall, alltid bara ligger fem år framåt i tiden.
People joke that after the collapse of the Berlin Wall enlargement is always just five years away.
fall (also: misslyckande)
De olika planerna för en ekonomisk återhämtning har i bästa fall fördröjt denna nedstigning i underjorden, men det syns fortfarande inga tecken på återhämtning.
The various plans for economic recovery have at best slowed down this descent into the underworld, but signs of recovery are not yet apparent.
fall (also: nedgång, ebb)
volume_up
ebb {noun}
fall (also: jakt, skott, vattenfall, skjutning)
volume_up
shoot {noun}
Vill du ha din ära, i fall du vill ha allt, så gör vad du vill.
If you want your shot at glory, if you wanna have it all, you do what you gotta do.
På 50-årsdagen av 1956 års revolution, som möjliggjorde Berlinmurens fall, sköts människor ned.
On the 50th anniversary of the 1956 revolution, which had made possible the collapse of the Berlin Wall, people were shot in the eye.
Well, a shot at it at least, huh?

Context sentences for "fall" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFrån fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
SwedishSituationer som den som jag har beskrivit inträffar i alla fall inte i Bryssel.
After all, situations such as the one I have described do not arise in Brussels.
SwedishDär fanns några enstaka fall av meningsskiljaktigheter, men var finns inte det?
There was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?
SwedishI ett antal fall har detta lett till tvetydighet och till långdragna förfaranden.
In a number of cases, this has led to ambiguity and to long drawn-out procedures.
SwedishDetta är i alla fall en överenskommelse som är ett litet steg i rätt riktning.
This is at all events an agreement which is a small step in the right direction.
SwedishI bästa fall kan kunskapssamhället vara den nya kapitalismens sociala dimension.
At its best the knowledge society can be a social dimension of the new capitalism.
SwedishParlamentet kommer i varje fall under nästa år att bli en mycket hårdare motpart.
In all events, Parliament will be a much tougher negotiating partner next year.
SwedishJag anser att föredraganden har sett till att det i varje fall bildar en helhet.
I think the rapporteur has seen to it that it covers the whole issue, however.
SwedishSå det finns fall där man har gjort misstag i design som innefattar synvillor.
So there are cases where you have mistakes in design that incorporate illusions.
SwedishHur tänker kommissionen lösa de återstående fall av missförhållanden som anmälts?
How does the Commission propose to resolve the outstanding whistleblower cases?
SwedishI övriga fall visas ett inmatningsfält som heter Värde, Minimum eller Maximum.
Otherwise, you will see an input field with the names value, minimum or maximum.
SwedishDjuren stressas och det i vissa fall i så hög grad att de dör under transporten.
This puts the animals under stress, sometimes so much so that they die in transit.
SwedishOch jag menar inte den konsensus som vi i oräkneliga fall når här i parlamentet.
And I am not talking about the consensus we reach so often in this Parliament.
SwedishDet är då också problemet till en viss nivå, eller i varje fall till en stor del.
This is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.
SwedishOch hur avser ni i så fall att dämpa den, och vad skulle kunna bidra till detta?
If so, how do you then plan to curb them, or what might contribute to curbing them?
SwedishNär är i så fall en familj inte en familj, och vad exakt är då ett adopterat barn?
So when is a family not a family, and an adopted child is - well, what exactly?
SwedishDärför skall vi som parlament se till vart och ett av dessa fall som de nu ser ut.
Therefore we, as a Parliament, should look at each of these cases as it stands.
SwedishI flera andra länder inträffade liknande fall, som drabbade hundratals veteraner.
In several other countries similar cases occurred, affecting hundreds of veterans.
SwedishI varje fall har hans sanningsministerium eller dess principer överlevt honom.
At any rate, his Ministry of Truth or the principles behind it have survived him.
SwedishJag är övertygad om att i alla fall Finlands ungdom skulle stöda valet av honom.
I am sure that young people in Finland, at least, would support his election.