SV falla
volume_up
[föll|har fallit] {verb}

1. general

Skall vi verkligen falla tillbaka, kära kolleger från folkpartiet?
Do our colleagues from the People's Party really want us to drop behind that?
Då skulle naturligtvis några varv falla bort, fastän de gör sig mycket bättre gällande än de andra i konkurrensen.
Then of course some shipyards would drop out although they are much more competitive than others.
Dessa saker skulle falla ner från ovan genom hela helgen uppskjutning, efter uppskjutning, efter uppskjutning.
These things would drop down from above all through the weekend of rocket launch after rocket launch after rocket launch.
falla (also: mojna, sjunka, avta, ramla)
De kommer inte att falla som ett resultat av antagandet av dessa två punkter.
They will not fall as a result of the adoption of these two paragraphs.
Bara för nötkött skulle priserna faktiskt falla under produktionspriset.
In the case of beef alone, prices would actually fall below the price of production.
Det kommer att falla på kommissionär Bolkestein att försöka finna en lösning.
It will fall to Commissioner Bolkestein to try to find the solution.
Jag förstod då att hela företagsimperiet skulle falla ihop såvida jag inte gick in med pengar.
And I realized that the whole empire was likely to come crashing down unless I chipped in a chip.
falla (also: mojna, sjunka, avta, sänka)
De hade lärt sig att totalitära regimer inte är eviga utan faktiskt kan falla.
They had learned that totalitarian regimes do not go on forever, but can in actual fact come tumbling down.

Synonyms (Swedish) for "falla":

falla

Context sentences for "falla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishRådet och kommissionen föreslår att låta protokollen falla under utgiftsområde 4.
The Council and Commission have suggested deleting the protocols under category 4.
SwedishDet skulle inte falla någon in, minst av alla mig, att ifrågasätta nyttan med Nato.
It would not occur to anyone, least of all me, to dispute the usefulness of NATO.
SwedishDe rikaste använder och utnyttjar det och barnen är de första att falla offer.
The very rich are using and abusing their wealth and children are the main victims.
SwedishDär jag kommer ifrån i Nordirland håller landsbygdssamhället på att falla sönder.
Where I come from in Northern Ireland the rural community is falling apart.
SwedishDet är därför som vi inte får falla för marknadens och industrialiseringens bländverk.
This is why we cannot give in to the mirages of the market and industrialisation.
SwedishJag hoppas därför att det förslaget kommer att falla på ett eller annat sätt.
I therefore hope this proposal will not succeed for one reason or another.
SwedishVi kommer att falla offer för krisen om vi inte kan vidta snabba, effektiva åtgärder.
We will become victims of the crisis if we are unable to take quick, effective action.
SwedishVi ber er att inte falla för frestelsen att rusa huvudstupa in i liberalismen.
We would urge you to beware of the temptation to make a headlong dash towards liberalism.
SwedishMen allt det vi gör kommer att falla i god jord om vi låter gemenskapsmetoden dominera.
All the seeds we are sowing will take root if the Community method prevails.
SwedishDärför kommer den att fortsätta att falla inom medlemsstaternas behörighet.
As you know, there is no Community legislation on banning smoke on planes.
SwedishDet föreligger emellertid en oro för att priserna nu kan komma att falla brant.
However, there is a worry that the prices might take a nose dive now.
SwedishBrottsoffer får inte falla offer två gånger, först för brottet och sedan för systemet.
Victims must not be victims twice over, first of crime, and subsequently of the system.
SwedishDetta verkade snabbt falla i glömska, för ingen har tagit upp frågan på nytt.
This was, I believe, quickly forgotten and was not discussed further.
SwedishSom vi har sett är sådana stöttor och pelare mycket sköra och kan falla när som helst.
As we have seen, such props and such pillars are very fragile and can suddenly collapse.
SwedishLåt oss därför göra vårt bästa för att de inte ska falla i glömska.
Let us therefore do everything possible to ensure that they are not forgotten.
SwedishJag förväntar mig inte att det euroskeptiska argumentet ska falla i så god jord här i kammaren.
The Euro-sceptic argument I do not expect will have much traction in this House.
SwedishAtt anse att de är en del av en grupp skulle vara att falla tillbaka i sovjetiska tankegångar.
To consider them as forming part of a group would be to revert to Soviet logic.
SwedishEU får inte falla tillbaka till andra plats till följd av de nuvarande ekonomiska svårigheterna.
It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
SwedishMånga är barn som riskerar att falla offer för barnhandlare och andra.
Many are children at risk of falling prey to child traffickers and others.
SwedishI Europas namn får vi inte låta nazismens eller stalinismens förbrytelser falla i glömska.
In the name of Europe, we must not let the crimes of Nazism or Stalinism be forgotten.