"falla sönder" English translation

SV

"falla sönder" in English

SV

falla sönder {verb}

volume_up
falla sönder (also: avbryta, knäcka, bryta av, mildra)
Vi upplever nu den typiska fredagseffekten nämligen att parlamentet börjar falla sönder och att vi blir allt färre.
Mr President, ladies and gentlemen, we are seeing the typical Friday effect, as Parliament starts to break up and we are reduced to fewer and fewer Members.
Enligt observatörer riskerar Jemen att falla sönder som ett resultat av shiiternas uppror i norr, separatiströrelsen i syd och al-Qaidas terroristverksamhet.
According to observers, Yemen is at risk of breaking up as a result of the Shi'ite rebellion in the north, the separatist movement in the south and the terrorist activity of al-Qaeda.
Musikindustrin skulle falla sönder utan ett tillräckligt skydd mot piratkopiering på Internet.
The music industry would crumble without proper protection from piracy on the Internet.
Vi vill inte att Kina ska falla sönder.
We do not want China to crumble.
Jag är övertygad om att vi nu befinner oss i ett läge där hela EU är på väg att falla sönder, med euron och så vidare.
I am convinced that we are now in a position where the whole European situation is about to crumble, with the euro and so forth.

Context sentences for "falla sönder" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDär jag kommer ifrån i Nordirland håller landsbygdssamhället på att falla sönder.
Where I come from in Northern Ireland the rural community is falling apart.
SwedishVi måste nu dra tillsammans som en kontinent, eller så kommer vi att falla sönder.
We have to pull together now as a continent or we will fall apart.
SwedishVi är med och delar önskan om fred, men varje dag ser vi den falla sönder alltmer.
We too have worked hard for peace but, every day, we watch it being increasingly shot to tatters.
SwedishBelgien håller på att falla sönder i småbitar, och så går det för återstoden också.
Belgium is about to fall to bits and the rest will follow.
SwedishTrots gemensamt kungahus, flagga, nationalsång och valuta håller Belgien på att falla sönder.
Despite a common royal family, flag, national anthem and currency, Belgium continues to fall apart.
SwedishByggnadsnämnden klarar inte av att bygga nya byggnader, och de gamla håller på att falla sönder.
The housing office is unable to build new structures, and existing structures are falling apart.
SwedishNåväl, den kommer att falla sönder, otvivelaktigt, därför att det inte är vad folk trodde att de röstade för.
This period of reflection will endow us, and European democracy, with new strength.
SwedishDet burmesiska utbildningssystemet håller på att falla sönder.
The Burmese education system is falling apart.
SwedishDen etablerade Sverigebilden börjar falla sönder.
The traditional image of Sweden is beginning to fall apart.
SwedishDär nere fortsätter allting att falla sönder, fattigdomen sprider sig, sjukdomar dödar och det är brist på vatten.
Down there, everything continues to fall apart, destitution spreads, disease kills and water is short.
SwedishNåväl, den kommer att falla sönder, otvivelaktigt, därför att det inte är vad folk trodde att de röstade för.
Well, it will all fall apart, without any doubt, because that is not what people thought they were voting for.
SwedishJag vill ännu inte gå så långt som Bertens och säga att landet nu hotar att falla sönder, men det finns en risk.
I would not go so far as to say, like Mr Bertens, that the country is threatening to fall apart, but the risk is there.
SwedishFortsätter det så här så får euroområdet snart ila till ECB:s hjälp, om det inte helt enkelt ska falla sönder.
If this continues, ladies and gentlemen, the euro area will soon have to rescue the European Central Bank, or simply fall apart.
SwedishDet behövs inte, det räcker med att rädda de 10 000 hus som för närvarande är obebodda och som håller på att falla sönder i lagunområdet.
It is simply a matter of refurbishing the 10 000 abandoned dwellings which are crumbling into the lagoon.
SwedishOm kommissionen, Europeiska centralbanken och Europeiska rådet inte agerar löper euroområdet risken att falla sönder.
If the European Commission, the European Central Bank and the European Council do not act, then the threat is now the disintegration of the eurozone.
SwedishMärker ni inte att detta Europa kommer att falla sönder om man bara ensidigt främjar ekonomin men inte de politiska grundläggande rättigheterna?
Do you not realise that Europe as we know it will fall apart if we put all our efforts into bringing on the economy and do not do anything to promote political fundamental rights?
SwedishEnligt observatörer riskerar Jemen att falla sönder som ett resultat av shiiternas uppror i norr, separatiströrelsen i syd och al-Qaidas terroristverksamhet.
According to observers, Yemen is at risk of breaking up as a result of the Shi'ite rebellion in the north, the separatist movement in the south and the terrorist activity of al-Qaeda.
SwedishSlutligen innebär händelserna i Detroit att vi måste vara mycket uppmärksamma på sönderfallande stater eller stater som riskerar att falla sönder på grund av rådande omständigheter.
Lastly, Detroit calls for us to pay close attention to failed states, or to any states that are in danger of becoming failed states due to their circumstances.
SwedishMärker ni inte att detta Europa kommer att falla sönder om man bara ensidigt främjar ekonomin men inte de politiska grundläggande rättigheterna?
Conscious of my position as an Austrian, I would therefore like to make the following appeal to the national governments: 'wake up, it is in your own interests to give fundamental rights a chance!
SwedishOm inte Lissabonprocessen finner en balans mellan de strukturella åtgärderna, sysselsättningsstrategin och hållbara sociala system, så kommer den att falla sönder och misslyckas.
If the Lisbon Process does not strike a balance between the structural measures, the employment strategy and sustainable social systems, it will fall apart and fail.