SV fast
volume_up
{adjective}

fast (also: bestämd, säker, hållfast, hård)
volume_up
firm {adj.}
Parlamentet bör hålla fast vid sin ståndpunkt att budgetplanen skall revideras.
Parliament should stand firm on its demand for a review of the financial perspective.
Jag är fullt och fast övertygad om att innovation också är grunden för sysselsättning.
It is my firm opinion that innovation is also the basis of employment.
I stället måste vi bygga våra förbindelser med Ryssland på en fast värdegrund.
Instead, we must place our relationship with Russia on a firm basis of values.
Jag är fast besluten att upprätthålla nära och regelbundna kontakter mellan kommissionen och parlamentet i framtiden.
I am determined to keep these close and regular contacts between us going in the future.
Kommissionen är fast besluten att noga övervaka genomförandet av detta direktiv och ramdirektivet om vatten.
The Commission is determined to keep a close eye on the enforcement of this directive and the Water Framework Directive.
Trots detta står Lyondell Basell fast vid sitt ensidiga beslut att lägga ned anläggningen i Terni.
However, Lyondell Basell has so far stood firm in its unilateral intention to close the Terni plant.
Renaults ledning, som inte har lagt fram något konkret förslag, står fast vid sitt beslut.
The management of Renault, which has put forward no concrete proposal, stands by its decision.
Många av oss håller dessutom inte med om att det är en bra idé att upprätta en fast förbindelse mellan Turkiet och Europeiska unionen.
There are also many of us who do not agree with establishing a concrete link between Turkey and the European Union.
Båda parter är fast beslutna att finna positiva lösningar och konkreta åtgärder och att godkänna och genomföra dessa åtgärder.
There is a clear determination on both sides to find positive solutions and concrete measures and to agree and implement these measures.
Jag anser att vi sänder ett budskap om en fast och konsekvent politik.
I believe we are sending the message of a firm and consistent policy.
Den speglar ingen fast uppsättning gemensamma värderingar.
It does not reflect any consistent set of common values.
Det har vi tyckt hela tiden och det håller vi fast vid.
That has been our consistent position and we will maintain it.
Vi måste konsekvent hålla fast vid vårt stöd för Turkiets strategiska mål om anslutning till EU.
We need to remain constant in our support for Turkey's strategic objective of accession to the European Union.
Det borde finnas en fast budget för det eftersom det inte kostar ett öre, bara lite politisk ansträngning.
There should be a constant budget for this because honesty does not cost a penny, just a little political effort.
Ersättning till tjänstemän, som beräknas i ecu men betalas ut i nationell valuta, måste vara fast, det säger sig självt.
The salaries of officials, calculated in ECU but paid in national currency, obviously must remain constant.
Därför krävs, förutom integration, ett fast och bestämt upprätthållande av lagen.
Therefore, as well as integration there needs to be firm, decisive law enforcement.
Vi anser att en fast och beslutsam reaktion mot dessa krafter är påkallad.
We think that a firm and decisive response to these forces is called for.
Regeringar som åtnjuter starkt stöd kan kosta på sig att vara fast beslutna på den internationella arenan.
Governments that enjoy strong support can afford to be decisive in the international arena.
fast (also: bestämd, orörlig, inrotad, stel)
volume_up
fixed {adj.}
Trots att den ekonomiska verkligheten förändras skall politiken stå fast.
Despite the fact that the economic reality is changing, policy has to remain fixed.
En " fast " fältfunktion fastställer datum eller klockslag när kommandot infogas.
A " fixed " field function defines the date and time according to when the field was inserted.
Den avgörande skillnaden är att det kommer att vara baserat på en fast årlig betalning.
The fundamental difference is that it is based on a fixed annual payment.
Givetvis utgör de fast anställda tjänstemännen kommissionens nyckelpersonal.
It is clear that permanent officials are the mainstay of the Commission staff.
Man måste använda sig av fast personal med specialisering och vidareutbildning.
The personnel used must be permanent, specialized, and continually trained.
För det tredje, i resolutionen görs många hänvisningar till fast anställning.
Third, there are several references in the resolution to permanent employment.
fast (also: enig, massiv, gedigen, hel)
volume_up
solid {adj.}
Kommissionens budgetförslag är grundat uteslutande på hypoteser, utan någon fast förankring.
The Commission's estimates are based on pure suppositions, with no solid foundation.
Det visade sig att det låg två meter fast material i botten på reaktorn.
“It turned out that there were two metres of solid material at the bottom of the reactor.
Vi önskar också en fast grund för samarbetet med de icke-statliga organisationerna.
We also wish to have a solid basis for cooperation with the NGOs.
Det sista hindret är att vi måste stå fast vid alla bindande mål till 2020.
The last stumbling block is that we are standing by all the binding targets for 2020.
Vi har mångåriga och fast förankrade förbindelser med Tunisien och nära kopplingar mellan våra folk och vårt näringsliv.
We have a long-standing and robust relationship with Tunisia and close links between our peoples and our business communities.
Den fjärde och sista lärdomen är att även under en storm står EU fast och den europeiska integrationen blir allt starkare.
The fourth and final lesson is that even in a storm, Europe is standing firm and European integration is becoming stronger.
fast (also: snäv, snål, knapp, stram)
volume_up
tight {adj.}
För Londonbornas skull hoppas jag att vi kommer att hålla fast vid tidsfrister som är så korta som möjligt.
I hope, for the sake of Londoners, that we will stick to deadlines that are as tight as possible.
So buckle up tight now.
Lager 2 är minst 10 cm stenmjöl som packas till en fast yta och har till syfte att skydda mattan mot hästhovar och harvar.
Layer 2 is at least 10 cm stone dust compacted to a solid surface and is designed to protect the carpet against equine hooves and harrows.
fast (also: frisk, skarp, fräsch, distinkt)
volume_up
crisp {adj.}
fast (also: rak, styv, ståndaktig, upprätt)
volume_up
erect {adj.}
fast (also: grym, brysk, elak, dyster)
volume_up
grim {adj.}
Det är därför bra om de politiska ansträngningar som görs från alla sidor även åtföljs av en fast beslutsamhet.
So in this sense, it is good that the political efforts being made on all sides are accompanied by grim determination.
fast (also: grynig, beslutsam, sandig)
volume_up
gritty {adj.}
fast (also: krokig, böjd)
volume_up
hooked {adj.}
fast
Rådet har i dagsläget ännu inte lagt fast sin handlingslinje.
For the moment the Council has not yet settled on a line of action.
Principen för donation av vävnad och stamceller utan betalning har redan slagits fast i direktivet om vävnader och stamceller.
The principle governing the donation of tissue and stem cells for no payment has already been settled in the Directive on Tissue and Stem Cells.
fast (also: skarp, besvärlig, stor, formell)
volume_up
stiff {adj.}
fast (also: kraftig, robust, stabil, stark)
volume_up
sturdy {adj.}
fast (also: orubblig)
Som alltid står vårt delade åtagande att uppnå ett hållbart fiske fast.
As always, our shared commitment to achieving sustainability in fisheries remains unwavering.
fast (also: envis, elak, arg, säker)
That is why my group is being so tenacious about this.

Context sentences for "fast" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishLåt mig därför först slå fast att EU:s mål för en överenskommelse är oförändrat.
Thus, let me first establish that the EU's goal for an agreement has not changed.
SwedishUtskottet fick till stånd en god kompromiss som vi beslutsamt bör stå fast vid
The committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
SwedishDet slår också fast en attityd och återinför principen om att förorenaren betalar.
It also establishes the attitude and re-establishes the polluter pays principle.
SwedishEnligt min åsikt är det dessa två åtgärder som EU ståndaktigt måste hålla fast vid.
These are, in my view, the two measures for which Europe must steadfastly press.
SwedishVi är absolut fast beslutna att få se två saker i den integrerade havspolitiken.
We are absolutely determined to see two things in integrated maritime policy (IMP).
SwedishVi måste emellertid slå fast att civilbefolkningen hela tiden åläggs nya plågor.
However, we see that the civilian population is being harassed time and time again.
SwedishMärkning och spårbarhet var verkligen ett minimum som vi måste hålla fast vid.
Labelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.
SwedishPå så sätt försöker byar och städer hålla fast vid stora delar av sina budgetar.
That is how villages and towns try to hold on to substantial parts of their budgets.
SwedishVi förhandlade om saken, och vi har ett mellanstatligt fördrag som slår fast detta.
It was negotiated and we have an intergovernmental treaty that recognises this.
SwedishFör Makedonien måste vi tydligt slå fast villkoren för inledande av förhandlingar.
For Macedonia, we have to clearly define the conditions for starting negotiations.
SwedishI EU-fördraget slås det fast att alla unionsmedborgare har samma rättigheter.
The Treaty on the European Union states that every citizen of the Union is equal.
SwedishÄndå tror jag att vi bör hålla fast vid att vi skall uppfylla det som vi har lovat.
I nonetheless believe that, if we persist, we shall achieve what we have pledged.
SwedishDet finns emellertid en fara för att denna konferens kör fast i andra frågor.
The UN conference is, however, in danger of grinding to a halt over other issues.
SwedishBushadministrationen bär en stor del av ansvaret för att förhandlingarna körde fast.
The Bush administration is largely responsible for the deadlock in negotiations.
SwedishDet är av den anledningen vi håller fast vid vår begäran om brådskande förfarande.
It is for that reason that we maintain our request for an urgency on this subject.
SwedishLouis Michel har uttryckt en mycket fast hållning för kommissionens räkning.
This is a coup in every sense of the word and we should show no sympathy for it.
SwedishNu när samtalen i Seattle kört fast ger det oss en möjlighet att göra just det.
The stalling of the talks in Seattle gives us an opportunity to do just that.
SwedishFör det andra har det skäliga tekniska behovet av denna produkt slagits fast.
Secondly, the reasonable technological need for this product has been established.
SwedishEU kommer att bekräfta för indierna att vi är fast beslutna att bekämpa terrorismen.
The EU will confirm to the Indians our commitment to the fight against terrorism.
SwedishFruktansvärda årsdagar som dessa har etsat sig fast i våra och alla andras minnen.
Terrible anniversaries like these stick in our minds, and in everyone else’s.