"felaktig" English translation

SV

"felaktig" in English

SV

felaktig {adjective}

volume_up
1. business
felaktig
Det är visserligen obestridligt att man i allas intresse måste justera en felaktig utveckling.
Although there is no disputing that defects must be corrected in everyone' s interest, a certain margin of discretion should exist here too.
2. other
felaktig (also: inkorrekt)
I dag har vi kommit till insikt om att denna överoptimistiska uppfattning är felaktig.
Today, we are aware that this over-optimistic hypothesis is mistaken.
Detta på grund av att den spanska regeringen följt en felaktig strategi.
This is due to the Government of Spain adopting a mistaken strategy.
Hela idén om en EU-skatt för Europaparlamentets ledamöter är felaktig.
The whole idea of an EU tax for Members of the European Parliament is mistaken.
felaktig (also: galen, fel, orättvis, orätt)
Om det är en felaktig beskrivning eller felaktig terminologi, så är det beklagligt.
If the wrong description or wrong terminology is used then that is unfortunate.
Jag vill hävda att hans slutsatser är felaktiga, eftersom hans analys är felaktig.
I suggest his conclusions are wrong because his analysis is wrong.
Parlamentet skulle på det viset ge en fullständigt felaktig signal.
If Parliament does that, it will be sending out a completely wrong message.
felaktig (also: skadlig, dålig, grym, tråkig)
Detta kommer att ge en felaktig signal till konsumenterna.
This will send a bad signal to consumers.
Påståendet att en dålig förordning är bättre än ingen alls, är ett politiskt fattigdomsbevis och är felaktig.
The statement that a bad regulation is better than none at all represents a show of political incompetence and is wrong.
Låt mig först av allt säga att många av problemen beror på en felaktig eller bristfällig planering.
First of all, I must say that many of the problems are the result of bad planning or no planning at all.
volume_up
defective {adj.} (incomplete, bad)
Or perhaps the animal feed was defective?
Man skulle nästan kunna få det intrycket, att det nu snarast är regel med felaktiga produkter.
You almost get the impression that defective products are the general rule.
En överdriven användning eller felaktiga miljöavgifter riskerar emellertid att ge motsatt effekt.
However, excessive use or defective environmental charges risk having the opposite effect.
felaktig
Själva konceptet med en europeisk konstitution var felaktig från början.
The very concept of a European Constitution was erroneous from the beginning.
Detta var en helt felaktig ståndpunkt. Jag skall inte orda mer om den.
This was a completely erroneous position, but I shall not harp on the subject.
Det är en felaktig uppfattning som bara kan leda till onödiga missförstånd!
This mistaken standpoint can only lead to erroneous consequences!
Det är också en felaktig besparing eftersom försvarsutgifter medför bra arbetstillfällen.
It is a false economy too, because defence spending brings good jobs.
För det andra ger Schmidt en felaktig bild av svensk ekonomi.
Secondly, Mr Schmidt offers a false picture of the Swedish economy.
Jag tycker att det är en felaktig jämförelse.
In my view, that is a false comparison.
Om vår analys är felaktig, kommer våra lösningar också att bli felaktiga.
If our analysis is faulty, our solutions will likewise be faulty.
Bland dessa fanns tre fastrostade brandsläckare, felaktiga livvästar, trasiga livbåtsmotorer och låsta nödutgångar.
These included fire hydrants rusted shut, faulty life jackets, faulty lifeboat engines and locked emergency exits.
Det visade sig att felaktiga produktionsmetoder är felaktiga, och de skall bekämpas från början.
It appeared that faulty is precisely what these production methods are, and they must be opposed from the beginning.
Orättvis konkurrens uppstår, vilket leder till en felaktig marknadsfunktion.
Unfair competition occurs, leading to inadequate functioning of the market.
Lobbyister som tillhandahåller ofullständig eller felaktig information bör straffas.
Lobbyists providing inadequate or untrue information should be sanctioned.
Förseningar och felaktig tillämpning är vanligt i medlemsstaterna.
Delays and inadequate enforcement are common in Member States.
Till exempel är punkt 159 direkt felaktig och punkt 33 missvisande.
For example point 159 is completely wrong and point 33 misleading.
Den tidningsartikel som ni hänvisar till tycks mig vilseledande och felaktig.
The newspaper reports that the honourable Member made reference to seem to me to be misleading and inaccurate.
(EN) Den tidningsartikel som ni hänvisar till tycks mig vilseledande och felaktig.
The newspaper reports that the honourable Member made reference to seem to me to be misleading and inaccurate.
Det är samma felaktiga argument som togs som förevändning för Förenta staternas ockupation av Irak.
These are the same fallacious arguments which had already served as a pretext for the US occupation of Iraq.
Den andra punkten är de felaktiga påståenden som har framförts om att ansvarsfrihetsförfarandet innebär att kommissionen skall få sparken - en röst för misstroendevotum.
The second point is the fallacious allegation presented that the discharge amounts to sacking the Commission - a vote of censure.
Såväl kommissionens rekommendation som betänkandet av Fourçans bygger på en i grunden felaktig tanke, nämligen tanken om en enhetlig ekonomisk politik.
Mr President, both the Commission's recommendation and Mr Fourçans' report are based on an essentially fallacious idea, namely that of a uniform economic policy.

Synonyms (Swedish) for "felaktig":

felaktig

Context sentences for "felaktig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHur ska då en felaktig rättslig grund förvandlas till en korrekt rättslig grund?
How, then, can an incorrect legal basis be transformed into a correct legal basis?
SwedishOm du anser att en webbplatslänk är olämplig eller felaktig kan du flytta ned den.
If you think that a sitelink URL is inappropriate or incorrect, you can demote it.
SwedishSärskilt det faktum att regelverket innesluter patent är en felaktig åtgärd.
In particular, extending the regulations to include patents would be a mistake.
SwedishFrån och med nu är det inte längre möjligt att vilseleda dem med felaktig märkning.
From now on, it will no longer be possible to deceive them with incorrect labelling.
SwedishFransmännen fattade alltså beslut 1992 på grundval av felaktig information.
In 1992, the French came to a decision on the basis of spurious information.
SwedishDet kan handla om felaktig användning och riskkällorna kan därför vara många och olika.
Use may be incorrect and therefore the sources of risk may be many and varied.
SwedishUnder fliken Felmeddelande väljer du vad som ska hända vid en felaktig inmatning.
On the Error Alert tab page, select the action to be carried out in the event of an error.
SwedishELDR-gruppen kommer också att rösta emot punkt 22 som är rentav felaktig.
The ELDR Group will also vote against paragraph 22, which is quite simply incorrect.
SwedishVi noterar dock att EU:s tolkning av mänskliga rättigheter är felaktig.
However, we note that the EU's interpretation of human rights is a flawed one.
SwedishJag anser att en marknad med ett stödsystem för vinproduktion är felaktig överhuvudtaget.
I believe a support system for the wine market is fundamentally flawed in any case.
SwedishEn felaktig användning av organiska lösningsmedel orsakade problem redan för tjugo år sedan.
The improper use of organic solvents was already causing problems 20 years ago.
SwedishDen statistik om den främsta dödsorsaken som presenteras i detta ändringsförslag är felaktig.
The statistic this amendment presents on the main cause of death is inaccurate.
SwedishDet skulle snarare kunna leda till en felaktig personlig bedömning.
On the contrary, they might induce people to misjudge their own tolerance levels.
SwedishDetta direktiv är ett viktigt skydd mot felaktig användning av uppgifter.
This directive provides important safeguards against the misuse of data.
SwedishJag måste tyvärr tala om för er att den information som ni har fått helt enkelt är felaktig.
I regret to say that the information you have been given is simply incorrect.
SwedishSlutligen: Kritiken mot ”Allt utom vapen”-initiativet är felaktig.
Finally, the criticism of the ‘Everything but Arms’ initiative is unjustified.
SwedishVi förkastar åsikten att den rättsliga grunden för betänkandet är felaktig.
We support the creation within the EU of a single market in cigarette and tobacco products.
SwedishVad vi inte behöver är oansvarig, felaktig information och skrämseltaktik.
What we do not need is irresponsible misinformation and scare tactics.
SwedishDetta är en faktor som vi bör ha i åtanke, så att vi inte leds in på felaktig politik.
That is something we must bear in mind if we are to avoid straying into misguided policies.
SwedishSäkerhetskopian av konfigurationsfilen för Javascript finns inte eller är felaktig.
The backup Javascript configuration file was absent or had errors.