SV

finna [fann|har funnit] {verb}

volume_up
Trots ideliga försök kunde vi inte finna DNA, men hon fann spår av proteiner.
And try and try, we could not find DNA, but she did find evidence of proteins.
Vi måste finna ett alternativ till blodspillan och fortsatt konflikt.
We have to find an alternative to the bloodshed and to the continuation of this dispute.
Man kan endast finna sig själv, sin egen identitet, i kontakt med en annan.
You cannot find yourself, you cannot find your identity, except in contact with others.
Man måste således försöka finna skälen till denna låga grad av deltagande.
We must therefore try to discover the reasons for such a low participation rate.
Jag har fortsatt finna fler saker och upptäcka att dinosaurier verkligen var mycket sociala.
I have gone on to find more things and discover that dinosaurs really were very social.
Då kommer vi att finna att mycket lite bör göras på EU-nivå.
Then we will discover that very little should be done at EU level.
Vi måste finna ett sätt att begränsa de skadliga effekterna av finansiella spekulationer när befolkningar drabbas av svält.
We must find a way of limiting the harmful effects of financial speculation while populations are hit by famine.
Den här diskussionen är särskilt viktig för att finna vägar för att undvika en upprepning av finanskrisen och den ekonomiska kris som drabbade hela världen 2008.
This discussion is particularly important for finding ways of avoiding a repeat of the financial and, ultimately, economic crisis that hit the whole world in 2008.
Det är faktiskt precis vad som krävs, även om jag måste vara helt ärlig och säga att det oftare är lättare sagt än gjort att finna just den typ av åtgärd som inte slår mot fel personer.
Indeed, that is exactly what we need, although, to be quite honest, I must say that it is often easier said than done to find exactly the kind of measures that do not hit the wrong people.
Detta gör att det blir enkelt för allmänheten att få tillgång till och finna information, och det är mycket välkommet.
This makes it easy for the public to access and locate information and is very welcome.
Känner ni till denna händelse, och har rådet för avsikt att inleda en gemensam åtgärd för att befria eller finna dessa medborgare?
Are you aware of these incidents, and is the Council considering taking joint action to free or locate these fellow citizens?
Omedelbart efter att vi lämnat in ansökningar om kompletterande resurser, gjorde vi allt som stod i vår makt för att finna reserver och fördela befintliga medel så långt det var möjligt.
Following the submission of applications for additional resources, we took every effort to locate reserves and distribute existing resources as far as possible.
Huvudprincipen i detta direktiv är att finna en balans mellan flexibilitet och trygghet.
The central concept of this directive is to strike a balance between flexibility and security.
Vi måste finna en övergripande balans för att nå enighet.
We will need to strike an overall balance in order to reach agreement.
Jag är övertygad om att vi genom detta förslag kan finna en medelväg som kan accepteras.
I am convinced that this proposal will enable us to strike a balance that can be supported.
Vi har konstaterat att kommissionen har fattat beslut om en viss tidsram, och jag tror att vi måste finna oss i detta och acceptera den.
We have noticed that the Commission has decided in favour of a certain timeframe, and I think we have to resign ourselves to this and accept it.
Samtidigt beslutade Europeiska unionen att fortsätta samarbetet med de andra internationella parterna i syftet att finna en lösning i Zimbabwe.
At the same time, the EU decided to continue cooperating with other international parties with a view to finding a solution in Zimbabwe.
Vid den aktuella tidpunkten beslutade eller fastställde domstolen givetvis att den inte hade rimliga skäl att finna att domen inte hade följts fullt ut.
At the time, of course, the court decided or stated that it had no reasonable grounds on which to establish that the ruling had not yet been applied in full.
Hans idéers kvalitet, hans öppna sinne och vilja att föra en dialog och hans intelligens när det gäller att finna de bästa kompromisserna har spelat en avgörande roll för detta.
The quality of his ideas, his open spirit and readiness to engage in dialogue, and his intelligence in extracting the best compromises have been vital in achieving this.

Context sentences for "finna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

SwedishVi måste koncentrera oss på att finna lösningar som bäst passar ett lands behov.
We have to concentrate on finding solutions which best fit a country's needs.
SwedishVi måste samarbeta för att finna en lösning i stället för att anklaga varandra.
Instead of accusing one another, we must work together to come up with a solution.
SwedishVi måste finna sätt att uppmuntra europeiska konsumenter att använda elbilar.
We must find ways of encouraging European consumers towards using electric cars.
SwedishAngående: Cypernfrågan - utgången tidsfrist för att finna en politisk lösning
Subject: Cyprus - expiry of the deadline for a political solution to the problem
SwedishBåda parter har förbundit sig att i sinom tid finna en mer rättssäker lösning.
Both sides are committed to finding a more legally secure solution in due course.
SwedishPutin sade sig instämma i behovet och det brådskande i att finna en sådan lösning.
Mr Putin agreed that there was an urgent need to find a solution of this kind.
SwedishVi måste vidta åtgärder som hjälper Vitryssland att finna en väg mot demokrati.
We have to implement measures that allow Belarus to find a path to democracy.
SwedishFör att klara av dessa utmaningar måste vi finna svaren på detta i samhället.
We need to find answers within our own society in order to meet these challenges.
SwedishVi måste finna lösningar både på nationell nivå och genom europeiskt samarbete.
These must be solved both at national level and through European cooperation.
SwedishVänstern oroar sig för att olagliga invandrare inte ska kunna finna sysselsättning.
The Left is concerned that illegal immigrants will not be able to find employment.
SwedishDet förefaller vara mer förnuftigt att finna en lösning som grundas på fakta.
It seems that it would be more sensible to find a solution that is based on facts.
SwedishLåt oss ha modet att konfrontera de verkliga problemen och finna lösningar på dem!
Let us have the courage to face up to the real problems and find solutions to them!
SwedishJag tror att detta kan försvåra uppgiften att finna en lösning på konflikten.
I think this could complicate the task of finding a solution to this conflict.
SwedishJag gläder mig att finna att parlamentet är överens med kommissionens analys.
I am pleased to see that Parliament has agreed with the Commission's analysis.
SwedishVi försöker finna metoder genom vilka vi kan organisera oss och stödja varandra.
We are trying to find ways in which we can put things together to support each other.
SwedishVissa människor kan finna ro och behålla balansen oavsett var de befinner sig.
Some people have the ability to relax and stay balanced wherever they may be.
SwedishTrots ideliga försök kunde vi inte finna DNA, men hon fann spår av proteiner.
And try and try, we could not find DNA, but she did find evidence of proteins.
SwedishJag är medveten om vilka svårigheter rådet har stött på för att finna en kompromiss.
I am aware of the difficulties the Council experienced in finding a compromise.
SwedishDe måste också bli diversifierade, för vi kan bara finna något om vi söker efter det.
They must also be diversified, for we can only find something if we look for it.
SwedishJag anser att det inte får vara på det sättet och att vi inte kan finna oss i det.
Things cannot, I believe, be left as they stand, and the situation is unacceptable.

Synonyms (Swedish) for "finna":

finna