"finna en lösning" English translation

SV

"finna en lösning" in English

SV finna en lösning
volume_up
{verb}

finna en lösning (also: lösa, lösa ett problem)
volume_up
to solve {vb} (find the solution (to a problem))
Däremot finns det ett folkligt krav på att vi skall finna en lösning och stödja Serbien.
There is, however, a popular demand that we solve the problem of how best to provide aid to Serbia.
Men problemet med den rättsliga grunden existerar och därför måste vi finna en lösning.
Be that as it may, the problem of the legal base remains and must be solved.
Om dessa två ändringar går igenom kommer vi, som jag redan nämnt, att finna en lösning på de flesta problemen inom sektorn.
I repeat, if these two amendments go through, we will be solving most of the sector's problems.

Similar translations for "finna en lösning" in English

finna verb
en noun
English
en article
English
en numeral
en pronoun
English
lösning noun

Context sentences for "finna en lösning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste samarbeta för att finna en lösning i stället för att anklaga varandra.
Instead of accusing one another, we must work together to come up with a solution.
SwedishDet förefaller vara mer förnuftigt att finna en lösning som grundas på fakta.
It seems that it would be more sensible to find a solution that is based on facts.
SwedishJag tror att detta kan försvåra uppgiften att finna en lösning på konflikten.
I think this could complicate the task of finding a solution to this conflict.
SwedishVi måste finna en lösning om vi skall återfå vår trovärdighet i detta sammanhang.
We must find a solution if we are to regain any credibility in this context.
SwedishJag vill klargöra att Irland har ett ansvar för att bidra till att finna en lösning.
Let me be clear: Ireland has a responsibility to contribute to finding a solution.
SwedishDet är bara på EU-nivå som man kan finna en lösning på alla dessa utmaningar.
In the face of all these challenges, the solution can only be found at European level.
SwedishVi hoppas att det kommer att gå att finna en lösning på detta före den andra behandlingen.
We hope that we shall be able to find a solution to this for the second reading.
SwedishVi sätter oss ned, talar igenom det och försöker att finna en lösning som alla kan godta.
We sit down, talk it through and try to find a solution acceptable to everyone.
SwedishDetta är en annan utmaning som väntar när rådet får en ordförande: att finna en lösning.
This is another challenge for when the Council has a president: finding a solution.
SwedishMen problemet med den rättsliga grunden existerar och därför måste vi finna en lösning.
Be that as it may, the problem of the legal base remains and must be solved.
SwedishJag håller i denna konkreta fråga med er om att vi nu måste finna en lösning.
I very much agree with you that a solution should now be found to this particular issue.
SwedishDetta är ett fall där kompensationer temporärt kan göra det möjligt att finna en lösning.
This is a case where, temporarily, compensation may enable a solution to be found.
SwedishUnionen behöver finna en lösning på de utmaningar som utvidgningen har medfört.
The Union needs to find a response to the challenges that enlargement has placed before us.
SwedishVi gratulerar till detta och hoppas att man således kan finna en lösning på problemen.
We are delighted about this and hope that a solution to the problem can thus be found.
SwedishJag tror att det också av dessa skäl var hög tid att finna en lösning.
It was also for these reasons, I believe, that it was high time to find a solution.
SwedishJag vill tacka kollegerna som har gjort det möjligt att finna en lösning.
I want to thank those fellow MEPs who have enabled us to find a solution.
SwedishJag tackar för era förslag och ansträngningar att finna en lösning.
Commissioner, I thank you for your proposals and efforts to find a solution.
SwedishDet är det cypriotiska och det turkiska folkets uppgift att själva finna en lösning.
It is a matter for the Cypriot people and the Turkish people to find a solution themselves.
SwedishI en förlikning kunde vi finna en lösning på problemet i två skeden.
During conciliation we were able to find a two-stage solution to the problem.
SwedishDet kommer att falla på kommissionär Bolkestein att försöka finna en lösning.
It will fall to Commissioner Bolkestein to try to find the solution.