"fordringar" English translation

SV

"fordringar" in English

volume_up
fordring {comm. gen.}

SV fordringar
volume_up
{plural}

1. business

fordringar
Ja, gemenskapens fordringar har i förekommande fall företräde framför nationella fordringar.
Community claims, indeed, may even take priority over national claims.
Vi har exempelvis antagit förordningen om en exekutionstitel för obestridda fordringar.
We have, for example, adopted the regulation concerning the order for uncontested claims.
Europeiska centralbankens råd skall fastställa denomineringen och avkastningen för sådana fordringar.4.
The Governing Council shall determine the denomination and remuneration of such claims.4.
fordringar

Context sentences for "fordringar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishUtestående fordringar på sammanlagt 3 miljarder euro är ingen bagatell.
It is no small thing to have outstanding debts totalling EUR 3 billion.
SwedishVi har exempelvis antagit förordningen om en exekutionstitel för obestridda fordringar.
We perhaps speak too often, in the area of security and justice, of the criminal dimension.
SwedishStatistiken visar oss att den sammanlagda andelen indrivna fordringar bara är fem procent.
The statistics show us that the overall recovery rate is just 5%.
SwedishI betänkandet eftersträvar man också att minska antalet innestående fordringar genom att öka betalningarna.
The report also seeks to reduce the amount of arrears by increasing payments.
SwedishOsäkra fordringar, stick i stäv med banklag, täcks genom lån från Pekao.
The bad debts are thus covered by the cost of borrowing from Pekao, and this is against banking regulations.
SwedishDet vore skönt om dessa fordringar inte behövde upprepas bönekvarnmässigt i ytterligare två år!
It would be nice if these requests did not have to be repeated, rather like a prayerwheel, every two years!
SwedishDet är oacceptabelt att så mycket pengar finns utestående - omkring 3,5 miljarder euro i fordringar i juni 2002.
It is unacceptable that there is so much money outstanding - some EUR 3.5 billion is owed as of June 2002.
SwedishI Förenade kungariket har de små och medelstora företagen 20 000 miljoner pund i utstående fordringar på grund av betalningsförseningar.
In the United Kingdom SMEs are owed £20 000 million in late payments at any one time.
SwedishMånad efter månad har jag varnat för att man inte kan fortsätta att köpa upp enorma mängder av sina egna osäkra fordringar.
Month after month, I have warned that you cannot go on buying up vast quantities of your own bad debt.
SwedishEtt ännu allvarligare problem är förmodligen flera euroländers exponering för felande fordringar i Östeuropa.
Probably of even more serious concern is the huge exposure of several euro zone countries to defaulting debts of Eastern Europe.
SwedishDå har EKSG ännu utestående fordringar i form av de krediter man har beviljat, men de egna skulderna borde då redan vara återbetalda.
Then the ECSC will still have amounts outstanding on credits it granted, but the money it borrowed itself should have been paid off.
SwedishEtt närmare samarbete mellan medlemsstaterna i denna fråga kommer att hjälpa borgenärer att få tillbaka sina fordringar på ett effektivt sätt.
Closer cooperation between EU Member States in this matter will help creditors in the effective recovery of the money due to them.
SwedishSom den ärade ledamoten kanske vet utfärdade kommissionen en rekommendation den 12 maj 1995 rörande sena betalningar av kommersiella fordringar, Dok.
As the honourable Member may be aware, the Commission issued a Recommendation on 12 May 1995 concerning late payment on commercial debt, Doc.
SwedishHär öppnas dörrar till att man även i fortsättningen avstår från begära in fordringar.
It will be the European taxpayer who will have to cough up for these decisions, by paying additional contributions.
SwedishJag har behandlat 19 fall där människor har blivit orättmätigt utsatta för utgifter fordringar på grund av European City Guides.
Mr President, I have dealt with 19 cases of people who have been fraudulently exposed to expenditure and to debt actions because of European City Guides.
SwedishI svaret på min fråga nr skriver kommissionen att alla Olympic Airways utestående fordringar fram till 2002 tagits i beaktande i beslutet från 2002.
In its answer to my previous question, the Commission states that: 'all monies due to Olympic Airways up to 2002 were taken into consideration by the 2002 Decision ...'.
SwedishEftersom EIB har en hög kreditvärdering och risken för osäkra fordringar är låg, borde den hålla fast vid strama sociala och miljömässiga kriterier när den beviljar lån.
As the EIB has a good credit rating and the bad debt risk is low, it should adhere to stringent social and environmental criteria when granting loans.
SwedishNär allt kommer omkring fick särskilt inrättade enheter där banker gjorde sig av med sina riskfyllda fordringar, junk bonds, högsta kreditbetyg från dessa kreditvärderingsinstitut.
After all, special purpose entities in which banks deposited their junk bonds received the highest credit rating from the credit rating agencies.
SwedishJag vill också nämna samarbetet på det civilrättsliga området, särskilt i arbetet som påbörjats för att skapa en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar.
I would also like to mention cooperation in the field of civil law, particularly the work which has commenced to create a European Enforcement Order for uncontested debts.
SwedishVi uppmanar därför kommissionen och de olika internationella institutionerna att utveckla lämpliga metoder för att mäta, övervaka och kontrollera denna typ av utestående fordringar.
We therefore call on the Commission, and the various international institutions, to develop appropriate means to measure, monitor and control such outstandings.