SV

form {common gender}

volume_up
1. general
Rådet måste göra prioriteringarna och därmed ge Lissabonstrategin en verklig form.
The Council must set priorities, thus giving true shape to the Lisbon Strategy.
Den behåller en form av en månskära och rör sig åt det håll hornen pekar.
It retains its crescent shape and moves in the direction of the horns.
Därför håller ett projekt för EU också på att ta form runt detta forskningsprogram.
Therefore, a project for Europe is also taking shape around this research programme.
form (also: gryta)
form (also: matris, tärning, sockel, fot)
Diktatorn Abacha har mycket riktigt avlidit, men diktaturen upprätthålls fortfarande; dock med en ny frontfigur i form av en annan militär: Abubakar.
Mr President, the dictator Abacha has, in fact, died, but the dictatorship remains; it remains with a new face visible in another soldier: Abubakar.
I Storbritannien har tjugoen personer dött av den nya varianten av Creutzfeldts Jacobs-syndrom, den mänskliga formen av BSE, sedan 1995.
Twenty-one people have died of the new variant of CJD, the human form of BSE, in Britain since 1995.
Vi älskar att jogga, vara i form.
We love to do jogging, fitness.
När allt kommer omkring kom euron till världen efter flera års diet i form av en strikt, konsekvent politik för att hålla formen, och den har varit en framgång.
After all, the euro was brought into the world following several years of dieting by means of a strict, consistent fitness policy, and it has been a success.
I ärlighetens namn måste man dock säga att det inte bara är mental och fysisk form som bidrar till trafiksäkerheten utan även bra utvecklad yrkesskicklighet.
Honesty compels me, however, to say that it is not only mental and physical fitness that contributes to road safety but also properly developed professional skills.
Möjligheten till ett möte mellan stats- och regeringscheferna i någon form för att föra förhandlingarna framåt i samband med G8-mötet om tio dagar är inte helt avskriven.
The possibility of a meeting of Heads of State and Government in some formation or another to take forward the negotiations around the time of the G8 meeting in ten days is not ruled out.
Vi skulle få se ett Europa med två olika hastigheter ta form, ett Europa för rika stater och ett Europa för fattiga stater.
There is a danger of intolerable imbalances among the fifteen Member States, which would lead to the formation of a two-speed Europe: a Europe of rich states and a Europe of poor states.
form (also: jord, karaktär, modell, mall)
volume_up
mold {noun} [Amer.]
Där är min hyfsat förstörda lerfalk, eftersom jag var tvungen att få ut den ur formen.
There's my somewhat ruined Sculpey Falcon, because I had to get it back out of the mold.
form (also: jord, matris, modell, mall)
volume_up
mould {noun} [Brit.]
Det är inte möjligt att de kan rymmas i samma form och i en debatt.
They cannot all fit into a single mould and be dealt with in one debate.
Vi känner stor tvekan inför hela den tekniska form som reformerna nu stöps i.
We have our doubts about the technical mould in which the reforms are now being cast.
Fria medborgare kan inte lita på politiken som stöper alla människor i samma form och förvandlar myndiga medborgare enbart till konsumenter.
Free citizens cannot trust in a policy that casts everyone in the same mould and turns the electorate into mere consumers.
form (also: burk, konservburk, plåtburk)
volume_up
tin {noun} [Brit.]
Kanske kommer vi redan i de kommande valen att få oss en läxa i form av ett nedslående lågt valdeltagande.
It may be that, in the forthcoming election, we shall already be given a lesson in the form of a disappointingly low turn-out.
And you must think who it is you want to turn into.
Om det blir så, kan extramötet om sysselsättning i Luxemburg ge form åt en europeisk pakt för sysselsättning och solidaritet.
If this is done, the Luxembourg employment summit could turn out to be a European pact for employment and solidarity.
Den lagliga invandringen behöver vara bättre organiserad och reglerad, medan varje form av den olagliga sorten behöver bekämpas.
Legal immigration needs to be better organised and regulated, while every form of the illegal variety needs to be combated.
Förtrycket kommer till uttryck på många sätt, i form av arresteringar, tortyr, frihetsberövande, hotelser och inspärrningar på psykiatriska institutioner.
The repression takes a variety of forms: arrests, torture, deprivation of freedom, intimidation and confinement in psychiatric institutions.
Innebörden av denna debatt kommer att avgöras av i vilken utsträckning vi förmår bevara vår mänsklighet och livet i dess oändliga variation.
The tenor of this debate will be set by the degree to which we can also preserve our humanity and life in all its infinite variety.
2. technology
EN

form {noun}

volume_up
1. general
Click the Form Function floating toolbar on the Form properties icon.
Klicka på ikonen Formuläregenskaper på utrullningslisten Formulär.
Form means an electronic form with different controls.
Med formulär menas ett elektroniskt formulärblad med olika kontrollelement.
If you select here the " Forms " entry, a new form is created in the document.
Om Du har markerat posten " Formulär " när kommandot ges, skapas ytterligare ett formulär i dokumentet.
volume_up
figur {comm. gen.}
So we wrapped this around a blob-like form, which is in the shape of a teddy bear, which was hanging from the ceiling.
Vi lindade den om en bullig figur i form av en teddybjörn som hängde från taket.
Finally, Amendment No 6, which seeks to change the figure of the wheelchair, is acceptable in principle, but not in the form proposed in the report.
Ändringsförslag 6, som syftar till att ändra figuren föreställande en fyrhjulig rullstol, är slutligen i princip möjlig att godta, men inte i den form som föreslås i betänkandet.
form (also: semblance, shape)
Ministers in the Council must also be brought to account, otherwise BSE will soon flourish again in another form!
Även ministrarna i rådet måste ställas till svars annars blommar BSE åter upp i någon annan skepnad!
The action we are suggesting takes a variety of forms.
De åtgärder som vi föreslår har många skepnader.
One of the central elements of the reform of the common agricultural policy is to avoid the renationalisation of the CAP in any shape or form.
Ett av de centrala inslagen i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken är att undvika att den gemensamma jordbrukspolitiken i någon skepnad eller form återgår till nationell nivå.
form (also: character, frame, shape)
That is not to say that we have to do it ourselves, but we can give encouragement so that some form of greater cooperation takes shape.
Det innebär inte att vi måste ta på oss det, men att vi ger stimulans så att samarbetet får gestalt.
It's a new configuration that has never formed before.
Det är en ny gestalt som aldrig bildats förut.
And much of what I do is either wearable or somehow related to the human form.
Mycket av det jag gör kan antingen bäras eller på annat sätt relateras till den mänskliga gestalten.
form (also: blank)
This can be submitted electronically or on a form, either personally or via a representative.
Denna kan lämnas elektroniskt eller på blankett, personligen eller genom ombud.
Blankett Kontaktinformation VFU-placering inför upprättande av avtal
Firstly, I wonder whether it is correct that a form can amend a ruling.
Jag frågar mig framför allt om det kan vara rätt att låta en blankett ändra en arbetsordning.
form (also: desk)
form (also: mold)
2. British English
form (also: bracket, calling, category, order)
volume_up
klass {comm. gen.}
Competence means power, and the creation of an area of freedom, security and justice is paving the way for an appalling form of centrist EU control.
Jag kan bara säga att det gap som finns mellan EU: s politiska klasser och EU: s vanliga män och kvinnor enligt min uppfattning aldrig har varit bredare.
If peat cannot be classified directly as a renewable, non-fossil energy source, it must form its own class, especially as far as the issue of environmental taxation is concerned.
Kan man inte direkt klassificera torven som en förnybar, icke-fossil energikälla måste man särskilt med tanke på miljöbeskattningen definiera en egen klass för den.
form (also: grade)
form

Context sentences for "form" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPartierna har även sina egna tillgångar i form av donationer och medlemsavgifter.
The parties do have their own resources: donations and membership subscriptions.
SwedishI vart fall anser jag att någon form av fördelaktig specialisering är nödvändig.
In any case, I believe that some sort of advantageous specialisation is necessary.
SwedishVi måste även se till att vi får någon form av klarhet i fråga om finansiering.
We must also ensure that we guarantee some kind of clarity in terms of financing.
SwedishNi har helt korrekt presenterat allt i vederbörlig form och ordning.
Mrs Müller, your request has been made correctly in accordance with the Rules.
SwedishDet måste få veta att denna artikel används, när den används och i vilken form.
It must be informed that this article is being applied, when, and in what form.
SwedishJag anser inte att Klaßbetänkandet är så lyckat i den form som det har godkänts.
As such I do not believe that the Klaß report as approved is very successful.
SwedishDe som kallar det en modern form av slaveri kan inte anklagas för att överdriva.
Those who call it a modern form of slavery cannot be accused of exaggeration.
SwedishDen kan då ha en preliminär utformning och få sin slutliga form efter seminariet.
It may have a preliminary design and be given its final wording after the seminar.
SwedishExportschemat tillhandahåller spårbarhet och följaktligen en form av märkning.
This scheme provides for traceability and consequently for a form of labelling.
SwedishNär detta arbete slutförts kommer resultatet att fastställas i form av direktiv.
When all that has been done, the results will be set out in the form of directives.
SwedishEn gemensam europeisk säkerhetsidentitet existerar redan i form av Nato och OSSE.
Europe already has a joint security identity in the form of NATO and the OSCE.
SwedishPersonligen har jag därför svårt att stödja detta dokument i dess nuvarande form.
Personally, I therefore have a problem supporting the document in its current form.
SwedishNär patienternas hälsa står på spel är ingen form av diskriminering godtagbar.
When patients' safety is at stake, any form of discrimination is unacceptable.
SwedishFör närvarande är endast 5 procent av Europas kulturarv tillgängligt i digital form.
Currently, only 5% of Europe's cultural heritage is available in digitised form.
SwedishNu har vi till och med ny mjukvara i denna dator, i form av Lissabonfördraget.
Now we even have new software in this computer, known as the Treaty of Lisbon.
SwedishEn form av diskriminering är överträdelser av kvinnors reproduktiva rättigheter.
One form of discrimination is violation of the reproductive rights of women.
SwedishNär det sedan gäller samhällsomfattande tjänster, vilken form kan de ha i dag?
What undertakings must Europe and the Member States set themselves in this regard?
SwedishMerparten kommer från Amerika, Argentina och Brasilien i form av sojafoderkaka.
Most of it comes from America, Argentina and Brazil in the form of soya cake.
SwedishKommissionen kan därför inte godta detta ändringsförslag i sin nuvarande form.
The Commission is not therefore able to accept this amendment in its present form.
Swedish(NL) Översvallande förpackningar är nu en form av reklam för att locka köpare.
These days, outrageous packaging is a form of advertising in order to entice buyers.