Vi kan forma globaliseringen och när vi gör det har vi möjlighet att påverka den.
We can shape globalisation and shape it, to some extent, in our own image.
Vår lösning måste vara att följa med i globaliseringen och forma den bättre.
Our response must be to go along with globalisation and shape it better.
Europa bör forma sin egen karaktär och verka som en jämbördig bundsförvant och samarbetspartner.
Europe needs to shape its own personality and to operate as an equal partner and associate.
Den analysen kommer de, är jag säker på, att ta upp i Ekofinrådet, vilket kommer att bidra till att forma en del av ett mönster för rådet att övervaka.
That analysis they will, I am confident, raise in Ecofin, which will help to build part of a pattern for the Council to monitor.
Och när massan av kunskap byggs upp, kommer den forma en undergrupp, eller en under-undergrupp för en utvärdering likt IPCC, även om vi har andra.
And as a body of knowledge builds up, it will form one subsection, or one sub-subsection of an assessment like the IPCC, although we have others.
Jag tillade, och jag citerar: ”Vi är en stor gemenskap och inom den ska vi tillsammans forma vårt öde, så att vi för allas bästa kan styra historien på ett bättre sätt.”
I added, and I quote: 'We are a great community within which we shall together build our destiny to better harness history in the interest of all.'
Sedan kanske vi kan forma medlen för att komma fram till ett livsmedelssystem där folk spelar roll - och där djuren också spelar roll.
Then, perhaps, we will able to fashion the means of arriving at a food system in which people matter, but animals matter too.
Samarbetet mellan ledande företag, småskaliga forskningscentrum, små och medelstora företag och universitet kommer att bidra till att forma forskningsprojekten.
This cooperation between leading businesses, small-scale research centres, SMEs and universities will help fashion their research projects.
Det måste hjälpa oss att forma en ny partnerskapskultur och ett nytt syfte, att använda vårt gemensamma inflytande för att ge EU-projektet en verklig fördel.
It must help us to fashion a new culture of partnership and purpose, to use our common leverage to offer a real advance for the European project.
Allt detta kommer att forma en jämställd kultur och skapa jämställdhet.
This will form a culture of equality and will create equality.
Politiskt ledarskap handlar om att forma, leda och skapa opinion.
Political leadership means forming, leading and shaping opinion.
Sist men inte minst spelar språk en viktig roll för att forma och stärka identiteten.
Last but not least, languages play an important role in forming and strengthening identity.
forma (also: skapa, gjuta, dana, gestalta, stöpa)
volume_up
to mould {vb} [Brit.] (give (a specific) form)
Landet har bidragit till att forma Europas kultur och historia.
It has helped to mould Europe’s culture and history.
forma? medborgarnas lojaliteter och karaktärer.
The European Union should resist the temptation to 'mould ' the loyalties and characters of the citizens of the Member States.
forma? medborgarnas lojaliteter och karaktärer.
The European Union should resist the temptation to 'mould' the loyalties and characters of the citizens of the Member States.
Under de kommande åren kommer vi att göra mycket tillsammans som kan bidra till att forma världen vi lever i.
Mr President, perhaps I am breaching the working time directive this evening!
Den årliga politiska strategin för 2007 års budget kommer att få en avgörande betydelse för att forma en fortsatt positiv utveckling för Europa.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should like to start by thanking Mr Elles for his work.
Det gör att dina synpunkter om din utbildning är viktiga i LiU:s arbete med att förvalta, utveckla och forma nya utbildningar.
Your ideas and opinions form an important part of LiU’s work to continually develop novel programmes of interest.
De bidrar till att forma en europeisk medvetenhet, till att uttrycka medborgarnas politiska vilja och till att främja politiska debatter på EU-nivå.
They contribute to forming a European awareness, to expressing the political will of the citizens and to promoting political debate at European level.
Men för första gången erbjuder vi medborgarna ett innovativt sätt att uttrycka sina önskningar, samspela med institutionerna och forma EU:s dagordning.
But for the first time we are offering citizens an innovative way of expressing their wishes, interacting with the institutions and shaping the agenda of the European Union.
Innan vi tar itu med den stora frågan om alkohol på arbetsplatsen borde vi framhålla den avgörande betydelse som förebilder kan spela för att forma ungdomars värderingar och attityder.
Before tackling the grand question of 'alcohol and the workplace' we ought to be stressing the capital importance of role models in the formation of young people's values and attitudes.
forma (also: skapa, gjuta, dana, gestalta, stöpa)
volume_up
to mold [molded|molded] {vb} [Amer.] (give (a specific) form)
På något sätt, var hans kropp möjlig att ändra sjukdomen...... att forma den till hans fördel.
Somehow, his body was able to change the disease...... mold it to his benefit.
EN

pro forma {adverb}

volume_up
1. "Latin; for form's sake", finance
pro forma
volume_up
pro forma {adv.} (latin, för formens skull)
A pro forma parliamentary vote was taken, but that was all.
En parlamentarisk votering pro forma genomfördes, det var allt.
Mr President, this opinion is just once again a pro forma, a formal intervention in the legislative process on an Agreement which has already been carried out.
Det aktuella yttrandet är än en gång pro forma , dvs. ett formellt inlägg i den lagstiftande processen för ett avtal som redan är gällande.
Adequate guarantees to consumers can be provided through comprehensive information, and declarations to competent authorities and pro-forma registration can be accepted for healthcare professions.
Lämpliga garantier för konsumenter kan tillhandahållas genom omfattande information och anmälningar till behöriga myndigheter och registrering pro forma kan godkännas för vårdyrken.

Synonyms (Swedish) for "forma":

forma

Synonyms (English) for "pro forma":

pro forma

Context sentences for "forma" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi kan forma globaliseringen och när vi gör det har vi möjlighet att påverka den.
We can shape globalisation and shape it, to some extent, in our own image.
SwedishVi måste nu forma rätt framtid för Europa, dess ekonomi och dess samhälle.
Now we have to shape the right future for Europe, its economy and its society.
SwedishNotera att när myceliet växer, erövrar det territorium och börjar forma sitt nät.
And notice that as the mycelium grows, it conquers territory and then it begins the net.
SwedishVår lösning måste vara att följa med i globaliseringen och forma den bättre.
Our response must be to go along with globalisation and shape it better.
SwedishDe är därmed en viktig faktor när det gäller att forma människors värderingar och åsikter.
As such, they are an important factor in shaping people's values and opinions.
SwedishEU har en viktig roll att spela när det gäller att forma globaliseringen.
The European Union has an important role to play in shaping globalisation.
SwedishNu har den historiska chansen kommit att av gårdagens drömmar forma morgondagens verklighet.
We now have a historic chance to turn yesterday's dreams into tomorrow's reality.
SwedishLåt oss dra lärdom av det förgångna och forma ett nytt och generöst samarbete.
Let us learn from the past and forge a new and generous partnership.
SwedishEndast på det viset kan vi lyckas forma Europa till en verklig enhet mitt i mångfalden.
That is the only way we can make Europe into a true union of diversities.
SwedishSist men inte minst spelar språk en viktig roll för att forma och stärka identiteten.
Last but not least, languages play an important role in forming and strengthening identity.
SwedishPå något sätt, var hans kropp möjlig att ändra sjukdomen...... att forma den till hans fördel.
Somehow, his body was able to change the disease...... mold it to his benefit.
SwedishDet är en viktig möjlighet och kommer att bidra till att forma våra idéer om vägen framåt.
This is an important opportunity and will help us to frame our ideas for the way ahead.
SwedishDetta är mycket viktigt så att han eller hon också kan forma förslaget.
This is very important in order to enable him or her to have some input into the proposal.
SwedishDet kan till och med visa sig att det i början sker vissa snedvridningar i forma av höjda priser.
There could even be some perverse upward movement of prices in the short term.
SwedishEftersom detta är fallet måste vi också hjälpa till att forma stabila demokratiska institutioner.
That being so, however, we must help to shape stable democratic institutions.
SwedishDetta är särskilt viktigt när det handlar om att forma utvecklingsländernas ekonomier.
This is particularly important in the context of shaping the economies of developing countries.
SwedishProgrammet bidrar till att forma de svårfångade komponenterna i det europeiska medborgarskapet.
The programme contributes to shaping these undefined elements of European citizenship.
SwedishImorgon får du förhoppningsvis möjlighet att forma en ny kommission.
Mr Barroso, tomorrow, you will hopefully have the opportunity to establish a new Commission.
SwedishFör mig handlar politik om att förändra saker: om att hjälpa människor att forma sina egna liv.
For me, politics is about changing things: about helping people shape their own lives.
SwedishAtt förstå sitt förflutna gör det lättare att forma sin framtid.
Understanding one’s past should also help to define one’s future better.