"formas" English translation

SV

"formas" in English

EN
volume_up
form {comm. gen.}
SV

formas {verb}

volume_up
I dessa håligheter, formas mikroskopiska håligheter och när de binder jord, absorberar de vatten.
And in these cavities, these micro-cavities form, and as they fuse soils, they absorb water.
Vi vet alla att när vi formar tankar, formas dessa djupa kanaler i våra tankar och i våra hjärnor.
We all know that as we form thoughts, they form deep channels in our minds and in our brains.
För att få en stjärna att formas, behöver man få ett stort moln av gas och damm att kollapsa.
To get a star to form, you need a big ball of gas and dust to collapse.

Synonyms (Swedish) for "form":

form

Context sentences for "formas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVåra förbindelser med Indien kan inte enbart formas genom ett bilateralt samarbete.
Our relationship with India cannot be built only through bilateral cooperation.
SwedishDet är sannerligen ett nytt Europa, en ny union, som håller på att formas.
It is really a new Europe, a new Union, which is in the process of being formed.
SwedishDen ena styrs av den kommersiella efterfrågan och den andra formas av det allmännas intresse.
The one is driven by commercial demand and the other shaped by the public interest.
SwedishJag tror att EU i detta hänseende kommer att formas efter medborgarnas önskemål.
I think that in this respect, the European Union is going to be what its citizens want it to be.
SwedishMedborgarskap på nationell nivå formas bland annat genom språk, kultur och historia.
Citizenship at a national level is made up among other things of language, culture and history.
SwedishPå samma sätt formas i dag de nya medlemsstaternas uppfattning om Europeiska unionen.
In the same way, the new Member States’ perception of the European Union is being shaped today.
SwedishMed den tanken i bakhuvudet måste program för små och medelstora företag formas.
Programmes for SMEs must be shaped with that idea in mind.
SwedishFinancial support: Trafikverket, Vattenfall, SKB, Formas and BeFo.
Financial support: Trafikverket, Vattenfall, SKB, Formas and BeFo.
SwedishMiljön finansieras 2008-2018 av Vetenskapsrådet och Formas.
The centre is funded by the Swedish Research Council and Formas.
SwedishMatvanorna formas ofta i förskolan och skolan samt genom den förebild som föräldrarna utgör.
Many people acquire their eating habits during their (pre-) school years and on by copying their parents.
SwedishDet är därför viktigt att Generaldirektorat XXIII formas på ett bra sätt och att det ger ett ordentligt program.
It is therefore essential for DG XXIII to come up with a decent programme.
Swedish”Long term stability of steel slags …” Financed by Formas
”Long term stability of steel slags …” Financed by Formas
SwedishPolitik handlar om hur samhällen organiseras och styrs, hur makt kan formas, utövas och rättfärdigas.
Politics is about how societies are organized and governed, how power can be formed, exercised and justified.
SwedishLTU-partner Kristina L Nilsson Finansiering Formas
LTU-partner Kristina L Nilsson Financing Formas
SwedishNär bilder formas, aktiveras en högre del av syncentrum i tinningloben, särskilt en del av tinningloben som kallas spolformade gyrus.
This is the part of the brain which perceives edges and patterns.
SwedishOm ett konkurrenskraftigt utvidgat Europa skall kunna formas måste det grundas på rättsstatliga principer.
If it is going to be possible to develop a competitive, enlarged Europe, the latter must be founded upon constitutional principles.
SwedishHär formas politik som går rakt in i det svenska samhället liksom i andra europeiska samhällen.
It is where policies are formed which have a direct effect on Swedish society, as also on other European societies.
SwedishEftersom tänkesätt formas tidigt i livet kan utbildning bidra till ett framgångsrikt främjande av entreprenörskap.
As mindsets are formed early in life, education can make an important contribution to successfully promoting entrepreneurship.
SwedishDet är snarare den vanliga bilden av Europeiska unionen, som framför allt formas av kommissionen, som ger oss problem.
It is rather the European Union's everyday image, primarily shaped by the Commission, that is presenting us with problems.
SwedishEuropas framtid formas nu när Europeiska unionen samlar sig inför utvidgningen.
(SV) Madam President, honourable Members, the future of Europe is now being forged as the European Union composes itself ahead of its enlargement.