"formulär" English translation


Did you mean: formula
SV

"formulär" in English

SV

formulär {neuter}

volume_up
formulär (also: figur, blankett, gestalt, skolbänk)
Klicka på ikonen Formuläregenskaper på utrullningslisten Formulär.
Click the Form Function floating toolbar on the Form properties icon.
Med formulär menas ett elektroniskt formulärblad med olika kontrollelement.
Form means an electronic form with different controls.
Om Du har markerat posten " Formulär " när kommandot ges, skapas ytterligare ett formulär i dokumentet.
If you select here the " Forms " entry, a new form is created in the document.
formulär (also: blankett, blanksteg, lucka, tomrum)
Så snart du har markerat den kan du mata in fler filtervillkor i formuläret.
Once you have selected the blank filter level, you can enter other filter conditions in the form.
Målet kan vara vilket formulär som helst, även det formulär där det dolda kontrollfältet redan finns.
You drop it in any formula, even the formula where the hidden control is already located.
Den här händelsen inträffar direkt efter ett formulär har laddats.
This event occurs directly after the formula has been loaded.
Den här händelsen inträffar när ett formulär har återställts.
This event occurs after a formula has been reset.

Synonyms (Swedish) for "formulär":

formulär
Swedish

Context sentences for "formulär" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet har skickats runt ett rundbrev, ett formulär med frågor till medlemsstaterna.
A circular letter, a questionnaire, has been distributed to the Member States.
SwedishDen här egenskapen är definierad bara för databasformulär, inte för HTML-formulär.
This property is only defined for database forms, not for HTML forms.
SwedishKombinationsfältet innehåller namnen på alla logiska formulär för vilka det finns kontrollfält.
The combo box contains the names of all logical forms for which controls exist.
SwedishFör dessa formulär kan Du inte ändra datakällan i efterhand.
The data source used for these forms cannot be changed at a later point in time.
SwedishIntressant nog, när folk får detta formulär, kryssar de inte i heller. ~~~ Men nu går de med.
Interestingly enough, when people get this, they again don't check -- but now they join.
SwedishSådana formulär kan användas till att låta användare skriva in data som sedan skickas via Internet.
These forms can be used for a user entering data to be sent over the Internet.
SwedishDetta kommer förmodligen att öppna vägen för en internationell tillämpning av IMO:s formulär.
This will probably lead to the worldwide application of the IMO forms.
SwedishMan kom fram till att det var vissa problem med överenskomna formulär.
This reminds us of other sad moments in human selection in Europe.
SwedishDetta kommer förmodligen att öppna vägen för en internationell tillämpning av IMO: s formulär.
This will probably lead to the worldwide application of the IMO forms.
SwedishAutofyll: Skapa en profil i Autofyll så kan du fylla i formulär på Internet med ett enda klick.
AutoFill: Create an AutoFill profile to complete forms on the Internet with a single click.
SwedishNär du utformar en webbsida kan du skapa formulär som HTML-dokument.
When designing a Web page, you can create forms as HTML documents.
SwedishVårt gränssnitt hjälper dig att hitta de krav och formulär som gäller just dig.
Our interface will help guide you to the appropriate forms and requirements for your particular situation.
SwedishFöretagschefer ska inte sitta hela dagarna och fylla i formulär.
Company directors are not there to fill in forms the whole day long.
SwedishDen här egenskapen är av intresse för HTML-formulär; för databasformulär har den ingen betydelse.
This property is relevant for HTML forms, but not for database forms.
SwedishTabellen kan aldrig visa mer än ett logiskt formulär även om dokumentet innehåller flera.
If there are several logical forms in a document, the table will only be able to show one at a time.
SwedishHändelser som är bundna till kontrollfält i ett formulär beskrivs i hjälpen till Kontrollfältegenskaper.
Events linked to controls in forms are described in the Help topic Control properties.
SwedishMan kom fram till att det var vissa problem med överenskomna formulär.
It found that there were some concerns about consent forms.
SwedishAvskaffandet av dagens formulär kommer dock att ske i etapper.
Eliminating the existing forms will, however, take place in stages.
SwedishMed det här kommandot startar du AutoPiloten för att skapa ett formulär.
This command activates the AutoPilot for creating forms.
SwedishFormulär skapas utifrån en databastabell eller en databassökning.
Forms are created based on a database table or database query.