"fortbestånd" English translation

SV

"fortbestånd" in English

SV fortbestånd
volume_up
{neuter}

1. "fortsatt förekomst"

fortbestånd (also: bestånd, fortlevande)
volume_up
persistence {noun} (continued existence)
Bin är även inblandade i pollinering och är garanter för biologisk mångfald som främjar vår existens och vårt fortbestånd i naturens värld.
Bees are also linked to pollination issues and are a guarantee of biodiversity in our existence and persistence in the world of nature.

Context sentences for "fortbestånd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBara på så vis kan vi garantera den europeiska jordbruksmodellens fortbestånd.
Only thus can we guarantee the continued existence of the European agriculture model.
SwedishLagstiftaren bör vidta åtgärder med hänsyn till deras fortbestånd och deras viktiga roll för säkringen av arbetstillfällen.
Legislators should have regard for their continuance and their important role in job security.
SwedishSlutligen har vi det mer övergripande problemet med växtarternas fortbestånd och rentav självaste livets fortbestånd.
There is a more general problem of the survival of plant varieties, the survival of life in a nutshell.
SwedishFör det fjärde kommer det nya avtalet att garantera allmänhetens rättssäkerhet och de transatlantiska flygningarnas fortbestånd.
Fourthly, the new agreement will guarantee the legal security of the public and that transatlantic flights will continue.
SwedishDärför måste vi se till att minimera antalet anläggningar som kan utgöra ett hot mot människans fortbestånd och mot vår miljö.
That is why we must ensure that the number of installations which can threaten the life of human communities and of our environment is reduced to a minimum.
SwedishDen nya uppgörelsen garanterar både den skyddsnivå för personuppgifter som gällde under det förra avtalet och den transatlantiska flygtrafikens fortbestånd.
The new arrangement will guarantee both the level of protection of personal data under the former agreement and the continuation of transatlantic air traffic.
SwedishDetta motiverar helt och hållet en röst för betänkandena, i synnerhet som kulturen i sin vidaste mening är nationernas rikedom och garantin för deras utveckling och fortbestånd.
These facts fully justify voting in favour of the reports, especially as culture in the widest sense is the wealth of nations and the guarantee of their development and endurance.
SwedishSektorns fortbestånd på europeisk nivå och upprätthållandet av de miljoner arbetstillfällen som står på spel beror framför allt på en defensiv handelspolitik.
What is needed, Commissioner, for the sector's survival at European level and for the continued existence of the millions of jobs that are at stake is above all a defensive trade policy.
SwedishVid denna tidpunkt kan konstateras att det finns kryphål i det nuvarande systemet för skattefri försäljning, men ett totalt avskaffande av systemet skapar fler allvarliga problem än dess fortbestånd.
At this time it can be said that loopholes do exist in the present system concerning tax-free sales, but complete abolition of the system creates more serious problems than its continuance.