"fortbildning" English translation

SV

"fortbildning" in English

volume_up
fortbildning {comm. gen.}

SV fortbildning
volume_up
{common gender}

1. general

Ökad säkerhet är alltid viktigt att arbeta för och det kommer vi att uppnå genom att harmonisera utbildning och fortbildning, givetvis med högt satta krav.
Even greater safety is, in any case, worth working towards, and that we will achieve by standardising training and in-service training – with high standards, of course.
Också lärarna måste i både sin grundutbildning och i sin fortbildning uppfostras till verkliga européer, så att de kan vidareföra detta till barn, ungdomar och studenter.
Teachers too must be moulded into real Europeans in their initial and in-service training, so that they can pass this on to children, adolescents and students.

2. education

fortbildning
Men kommissionen föreslår nu att fortbildning inte längre skall ingå.
But the Commission is now proposing that training should no longer be included.
Tillgång till fortbildning är av avgörande betydelse för alla arbetstagare.
Access to further vocational training is of crucial importance to all employees.
Detta kan vi uppnå genom fortbildning, initiativ och särskilda stimulansåtgärder.
We can achieve this through specific training proposals and measures and special incentives.

Context sentences for "fortbildning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet råder väl ingen större oenighet om nödvändigheten och värdet av fortbildning.
There is no great disagreement about the necessity and value of further education.
SwedishÅ andra sidan är deltagandet i forskningsprojektet en fantastisk fortbildning.
On the other hand, participation in the research project is fantastic professional development.
SwedishDen andra och kanske viktigare punkten är ut- och fortbildning i dessa områden.
The second, and perhaps even more important point is education and further education in these areas.
SwedishVi behöver dessutom incitament för fortbildning, omskolningsåtgärder och livslångt lärande.
In addition, we need incentives for further education, retraining measures and lifelong learning.
SwedishDet krävs utbildning och fortbildning, som jag fick höra från Perus delegation så sent som i förra veckan.
I would therefore underline the fact that it is essential to have experts on the ground.
SwedishDet skrivs ju mycket bra om livslångt lärande, om fortbildning och om utbildning överhuvudtaget.
A lot of good things are written about life-long learning, about further education and about education in general.
SwedishVi vet alla att grundutbildning är en förutsättning för att man skall kunna tillgodogöra sig fortbildning.
We all know that basic education is a precondition for people to be able to benefit from further education.
SwedishDet handlar om ytterligare liberalisering, ett förbättrat affärsklimat samt bättre utbildning och fortbildning.
It is a question of further liberalisation, a more favourable business climate and better education and further education.
SwedishVåra läkare har svårt att diagnostisera dessa sjukdomar och skulle behöva genomgå särskild fortbildning.
Our doctors struggle to recognise diseases of this kind, and should receive appropriately updated guidance to enable them to do so.
SwedishFörutsättningen för detta är dock utbildning, fortbildning, livslångt lärande och dessutom forskning och utveckling.
Sometimes this is referred to as a negative aspect, as a factor that hinders competitiveness, yet this is a good thing.
SwedishGenom dessa program kommer institutioner inom utbildning, fortbildning och kultur att kunna förbättra sin ömsesidiga funktion.
The new programmes, once fully established, will enable individuals to benefit more from a true common European area of mobility.
SwedishNär det gäller intern fortbildning, som i det här projektet, bar exempelvis McDonald's alla kostnader själv.
Where in-house further qualification is concerned, such as in this project, McDonald's - to take an example - bore all the costs itself.
SwedishVi tar till oss detta genom kombinationen av strukturella förändringar och kompletterande fortbildning och utvärdering, och utnämningssystemet.
Obviously too, the consideration of probationary periods in contracts of appointment for managers will be a strong supplement to the direction which we want to take.
SwedishFör att koordinera utvecklingen av det europeiska biblioteksområdet och främja forskning och fortbildning på området behövs EU: s kunskapscentrum för bibliotek.
We need an EU library know-how centre to coordinate developments in the European library sector and to promote research and complementary education in the field.
SwedishOm man i betänkandet exempelvis planerar för en politik för fortbildning, är det för att ge arbetsgivarna arbetskraft som är rörlig och kvalificerad utifrån dennes behov.
For example, although it promotes a policy of lifelong learning, this is so that employers will have a mobile and qualified workforce to meet their needs.
SwedishVi ska fortsätta att ta itu med befolkningens mer allmänna behov genom Tacisprogrammet och koncentrera oss på hälsofrågor och sociala frågor, högre utbildning, fortbildning och miljöfrågor.
The Commission is deeply concerned about the absence of democracy and the rule of law and the lack of respect for human rights in Belarus.
SwedishÄndra stabilitetspakten tillsammans med rådet så att utgifter för utbildning och fortbildning räknas som investeringar och därmed inte ingår i skulderna.
Protect small and medium-sized enterprises by using the directives adopted by the last Parliament, such as the directive on software patents, as the basis for a new proposal.
SwedishHalvtidsöversynen av Lissabonstrategin måste resultera i att resurser koncentreras till de prioriterade målen, dvs. investeringar i utbildning, fortbildning, forskning och infrastrukturer.
As a matter of priority we should stimulate internal demand, particularly in the larger countries within the euro zone, Germany, France and Italy.
Swedishpolitik för fortbildning?, är det för att förse arbetsgivarna med en rörlig och kvalificerad arbetskraft som motsvarar deras behov.
If it envisages having, for example, a policy of 'lifelong learning', it is to provide employers with a mobile workforce that has the right qualifications to meet their needs.
Swedishpolitik för fortbildning?, är det för att förse arbetsgivarna med en rörlig och kvalificerad arbetskraft som motsvarar deras behov.
If it envisages having, for example, a policy of 'lifelong learning ', it is to provide employers with a mobile workforce that has the right qualifications to meet their needs.