"fortfarande gälla" English translation

SV

"fortfarande gälla" in English

EN

SV fortfarande gälla
volume_up
{verb}

fortfarande gälla (also: ha, bära, hejda, anordna)

Similar translations for "fortfarande gälla" in English

fortfarande adverb
English
gälla verb
galla noun
English

Context sentences for "fortfarande gälla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSekretessen gällande teknisk information måste alltså fortfarande gälla.
The confidentiality of technical information should be guaranteed, in other words.
SwedishInnan dess måste de dock uppfylla vissa kriterier, som fortfarande måste gälla.
Before this takes place, though, they must meet certain criteria, which must continue to apply.
SwedishDe nuvarande kraven skulle med andra ord fortfarande gälla för avfallet i den gröna förteckningen.
In other words, the present requirements would remain for green listed waste.
SwedishMen vi har ju stabilitets- och tillväxtpakten fortfarande, som fortsätter att gälla.
However, we do still have, after all, the Stability and Growth Pact, which continues to be in force.
SwedishPrinciper vars giltighet är tidlös och universell och som därför fortfarande borde gälla i dagens EU.
Principles whose validity is timeless and universal and which should therefore still apply in today's EU.
SwedishOm det inte ger resultat kommer min ståndpunkt att det är korrekt att inleda överträdelseförfaranden fortfarande att gälla.
In the event that does not yield results, then my view that it is appropriate to bring infringement proceedings will prevail.
SwedishJag skulle vara mycket lyhörd och mitt förslag att förhandla skulle fortfarande gälla för en avgift som går till EU:s budget eller till stödmekanismen.
I would be very receptive and my proposal to negotiate would still apply to a tax which goes to the EU budget or to the support mechanism.
SwedishJag uppmanar därför denna kammare att avslå hela betänkandet och låta det ursprungliga förslaget från kommissionen, som var mycket väl avvägt, fortfarande gälla utan ändring.
I therefore urge this House to reject the full report and let the original Commission proposal, which was very well-balanced, stand unamended.
SwedishOm det nya fördraget inte genomförs kommer Nicefördraget och anslutningsfördragen fortfarande att gälla, vilket innebär att alla länder kommer att få färre mandat.
If the new treaty is not implemented, the Treaty of Nice and the accession treaties will remain in force, which means that all countries will have fewer seats.
SwedishTill exempel kommer förbudet mot användning av rävsaxar i Europeiska unionen enligt rådets förordning 3254/91 fortfarande att gälla även efter det att det nya direktivet har antagits.
For example, the ban in the European Union on the use of leghold traps based on Council Regulation 3254/91 will continue to apply even after the new directive is adopted.