"fortgå" English translation

SV

"fortgå" in English

SV fortgå
volume_up
{verb}

Det är naturligtvis positivt att expansionsprocessen nu kan fortgå.
It is obviously a positive matter that enlargement can now go ahead.
Så här kan det inte fortgå, om vi vill avskaffa arbetslösheten.
Things cannot go on like this if we wish to eliminate unemployment.
Vi får inte låta denna politiska kris och dessa spänningar fortgå.
We should not allow this political crisis and tensions to go any further.
Den verkliga utmaningen ligger i att få dem att fortgå snabbt och med den nödvändiga energin och ambitionsnivån.
The real challenge is to make them proceed at a good pace and with the necessary energy and ambition.
Förhandlingsprocessen för Turkiets anslutning till EU bör fortgå på samma sätt som vanligt och den bör ha klara och objektiva regler.
The negotiating process towards Turkey’s accession to the EU should proceed in the usual way and should observe clear and objective rules.
Vi uppmanar regeringarna i medlemsstaterna, och särskilt den grekiska regeringen, att inte fortgå med denna åtgärd, och att använda den räckvidd som redan finns tillgänglig.
We call upon the governments of the Member States, and especially the Greek Government, not to proceed with this measure, and to make use of the scope already available to them.

Synonyms (Swedish) for "fortgå":

fortgå

Context sentences for "fortgå" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEftersom vi vet att dumpning förekommer är det orimligt att den tillåts fortgå.
Given that we know dumping takes place, it makes no sense to allow it to be tolerated.
SwedishDetta får inte fortgå, och EU måste vara lika strängt mot sig själv som mot andra.
This cannot continue and the Union must be as strict with itself as it is with others.
SwedishVi har inte rätt att av feghet sluta göra något och låta den etniska rensningen fortgå.
We do not have the right to sit back and allow ethnic cleansing out of cowardice.
SwedishDenna sociala konvergens är en process som kommer att fortgå under lång tid.
This social convergence is a process which will continue for a long period.
SwedishNi är inte denna kommissionsledamot, vilket är en besvikelse och inte kan få fortgå.
You are not that Commissioner, which is disappointing and cannot continue.
SwedishDet är viktigt om det normala vardagslivet ska kunna fortgå på ett rimligt sätt.
That is important if actual life on the ground is to be able to run along reasonable lines.
SwedishSå har skett i betänkandet, men arbetet måste fortgå mycket intensivt.
In the report that is the case, but this work should be continued very intensively.
SwedishUndantagsklausulen för dessa länder skulle låta detta fortgå i ytterligare sju år.
The let-out clause for such countries would allow this to continue for another seven years.
SwedishDen nuvarande instabiliteten och det aktuella våldet kan och får inte fortgå i all oändlighet.
The present instability and violence cannot and must not continue indefinitely.
SwedishHerr kommissionär, det kan man inte göra genom att skapa en situation där detta kan fortgå.
You will not do that, Commissioner, by creating a situation in which it can continue.
SwedishKroatien måste fortgå med sina ansträngningar att nå riktmärkena och göra snabbare framsteg.
Croatia must continue its efforts to meet the benchmarks and achieve faster progress.
SwedishBösch konstaterade helt riktigt att den nuvarande situationen inte kan fortgå.
Mr Bösch rightly said that the present situation cannot continue.
SwedishVi kan inte låta detta fortgå oantastat och bör nu se till att det sker en avgörande förändring.
We cannot just let this continue unchecked and should aim now at decisive changes.
SwedishJag hoppas att denna dialog kommer att fortgå, och att vi kommer att finna lösningar här också.
I hope that this dialogue will continue and that we will reach a solution here, too.
SwedishDet är emellertid inte rätt att tillåta att den nuvarande rättsliga osäkerheten får fortgå.
However, it is not right that we should allow the current legal uncertainty to continue.
SwedishDetta förbjöds redan 1991 - hos oss inom EU tillåts det fortgå.
We in the EU are allowing this situation to continue, although it was banned in 1991.
SwedishUtbildning, forskning och ytterligare debatter ska naturligtvis fortgå.
Education, research and further debates should certainly continue.
SwedishTobakssubventioneringen får inte fortgå, vilket parlamentet vill.
The tobacco subsidy must not be continued, as this Parliament wishes.
SwedishMen hur länge kan den här situationen, som saknar tidigare motstycke, fortgå?
But for how long can this unprecedented situation last?
SwedishVad som än händer kommer kaoset i Abidjan att fortgå i månader.
Whatever happens, the chaos in Abidjan will last for several months.