"fortgående" English translation

SV

"fortgående" in English

SV fortgående
volume_up
{adverb}

fortgående
Det är ett fortgående arbete och det finns alltid utrymme för förbättring, alltid ett behov att göra mer.
It is a continuous effort and there is always room for improvement, always a need to do more.
Kommissionen kommer att föra en fortgående dialog med Europaparlamentet inom alla de nämnda åtgärdsområdena.
The Commission will maintain a continuous dialogue with the European Parliament in all the above fields of action.
Fram till dess hade inget annat än en fortgående minskning av trafiken noterats, inte bara i min region utan i hela Polen.
Up until then, nothing but a continuous fall in services was being recorded, not just in my region but across the whole of Poland.

Synonyms (Swedish) for "fortgående":

fortgående

Context sentences for "fortgående" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen förenkling är en fortgående process och arbetet kommer att fortsätta under 2010.
But simplification is an ongoing process; work will continue in 2010.
SwedishDen fortgående politiska krisen innebär ett mycket stort hot mot landets stabilitet.
The continuing political crisis harbours very serious dangers to the stability of the country.
SwedishDen första är att Europa behöver en avancerad rymdpolitik som är oberoende och fortgående.
The first is that Europe needs a high-level space policy that is independent and ongoing.
SwedishMen i stället ser vi en fullständig avsaknad av pressfrihet och ett fortgående politiskt förtryck.
Instead, we see a complete lack of press freedom and ongoing political oppression.
SwedishDenna fortgående minskning skulle bli 3 procent per år från och med år 2002.
This phased reduction would represent 3 % per year as from 2002.
SwedishDet råder en fortgående dialog i samarbete med FN och ILO.
There is an ongoing dialogue in cooperation with the United Nations and the ILO.
SwedishTestning vid 30 månader fortsätter att vara normen, men det kommer att granskas fortgående.
Testing at 30 months remains the norm, but will be kept under review.
SwedishDen fortgående demokratiseringen av det politiska livet i Serbien måste verkligen välkomnas av alla.
The ongoing democratisation of political life in Serbia must surely be welcomed by all.
SwedishVi måste i stället anta en hållbar, fortgående strategi för att förverkliga dessa nya idéer.
Instead, we must adopt a sustained, ongoing approach to putting these new concepts into effect.
SwedishDet här är dock även ett fortgående problem som de lokala asylmyndigheterna inte kan hantera.
However, this is also an ongoing situation which the local asylum authorities cannot cope with.
SwedishVidare krävs ytterligare belopp på cirka 300 000 euro för att täcka fortgående rättsliga åtaganden.
Furthermore, additional amounts of some EUR 300 000 are needed to cover ongoing legal commitments.
SwedishSammanhanget kompliceras av den fortgående bristen på effektivitet när det gäller att återvinna förluster.
The context is made more complicated by the unresolved inefficiencies in recovering losses.
SwedishTrots den europeiska integrationen kan vi fortfarande lägga märke till en fortgående desintegration av järnvägen.
In spite of European integration, we still see continuing disintegration of the railways.
SwedishDe verkar ha upphört på grund av fortgående problem med smuggling av bränsle över gränsen och bränsletvätt.
They left, it seems, as a result of ongoing problems of cross border fuel smuggling and laundering.
SwedishNu kommer de att vägas samman med den ekonomiska och sociala politiken varje år i en fortgående process.
They are now to be considered jointly with economic and social policy each year as part of an ongoing process.
SwedishLika oroande är den fortgående minskningen av EU:s budget i förhållande till medlemsstaternas BNI.
Equally disturbing is the advancing reduction in the level of the EU budget in relation to the GNI of EU Member States.
SwedishFörst av allt måste jag därför betona det fortgående behovet av samarbete mellan Nato och Europeiska unionen.
First of all, therefore, I have to stress the on-going need for cooperation between NATO and the European Union.
SwedishSocialpolitiken är en fortgående process och vår utvärdering kommer att hjälpa oss att vidareutveckla den med tiden.
Social policy is an ongoing process and our evaluation will help us to develop it better as time goes on.
SwedishKommissionen kommer att föra en fortgående dialog med Europaparlamentet inom alla de nämnda åtgärdsområdena.
Secondly, cancelling or relieving the debt only makes sense if the rich countries increase their development aid.
SwedishVi fördömer de fortgående kränkningarna av mänskliga rättigheter, den religiösa fanatismen, sabotage och terrorism.
We condemn the continuing human rights violations, the religious fanaticism, the sabotage and the terrorism.