"fortlöpa" English translation

SV

"fortlöpa" in English

SV fortlöpa
volume_up
[fortlöpte|har fortlöpt] {verb}

Om inget särskilt händer skall dessa processer få fortlöpa under några år.
Unless there are any particular developments, these processes should be allowed to continue for a number of years.
Det finns därmed goda skäl att diskutera hur det nuvarande samarbetet inom luftfartsfrågor skall fortlöpa och utvecklas.
There are thus good reasons for debating how current cooperation on aviation issues should continue and be developed.
Den ifrågavarande begäran om upphävande av immunitet rör därför inte frågan om huruvida åtalen kan fortlöpa enligt fransk lagstiftning.
The present request for waiver of immunity, therefore, does not concern the issue whether these prosecutions may or should continue in accordance with French law.
fortlöpa (also: fly, tappa, droppa, vara)
Verksamheten inom ramen för denna finansiering kommer att fortlöpa fram till sommaren 2003.
The operations from this funding will run until summer 2003.

Synonyms (Swedish) for "fortlöpa":

fortlöpa
Swedish

Context sentences for "fortlöpa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag vill omgående få veta hur förfarandet faktiskt kommer att fortlöpa.
I wish to know the actual course of the procedure without delay.
SwedishVi kommer att ha olika ideologiska synsätt på frågor, och diskussionen kommer att fortlöpa på den europeiska arenan.
We will have different ideological viewpoints on issues and the discussion will go on in the European arena.
SwedishSom jag sade, processen måste få fortlöpa.
As I said, the process must be allowed to go ahead.
SwedishJag anser att den ekonomiska verksamheten och utvecklingen borde fortlöpa oavsett ett lands politiska uppfattning.
I believe that economic activities and development should progress irrespective of the political ideas held by a country.
SwedishKommer denna finansiering att fortlöpa även om en politisk överenskommelse mellan de två delarna inte kan nås?
In the event that a political settlement between the two sides fails to materialise, will the funding still be made available?
SwedishDet har hittills alltid sagts att förhandlingarna med Turkiet skulle fortlöpa parallellt med Turkiets reformer.
It has hitherto always been stated that the process of negotiation with Turkey would take place in parallel with the progress of Turkish reforms.
SwedishJag hoppas att samarbetet mellan de österrikiska, slovakiska och rumänska specialisterna och de ungerska tjänstemännen inom vattenområdet kommer att fortlöpa smidigt.
I trust that the Austrian, Slovak and Romanian experts will collaborate smoothly with Hungarian water officials in this task.
SwedishJag kan försäkra ledamöterna om att den lösning som har föreslagits av kommissionen kommer att medge att de brandförebyggande åtgärderna kan fortlöpa.
I should like to reassure Members that the approach proposed by the Commission will allow the continuity of the forest fire prevention measures.
SwedishVad gäller faktumet att programmen till viss del kommer att fortlöpa ända till år 2006 planeras dock för närvarande inga ytterligare åtgärder under denna rubrik.
In view of the fact that the programmes will in part be continuing up to 2006, no further measures are planned under this budget heading.
SwedishFörhandlingar om medlemskap med Turkiet och Kroatien kommer också att fortlöpa, med utgångspunkt från de framsteg som gjorts och kommissionens rapporter.
Membership negotiations with Turkey and Croatia will also be taken forward on the basis of the progress they have made and the Commission reports.
SwedishKan projektet fortlöpa genom medfinansiering från gemenskapen genom den andra gemenskapsstödramen och Europeiska investeringsbanken eller finns det något hinder för detta?
Can the work go ahead with joint funding from the Community through the 2nd CSF and the European Investment Bank or is there an obstacle in this respect?
SwedishJag har bett kommissionens avdelningar att rapportera tillbaka om hur detta kommer att fortlöpa efter den narkotikakonferens som hölls för några dagar sedan, den 8 och 9 februari.
I have asked Commission services to report back on how this will be taken forward following the Drugs Conference a few days ago on 8 and 9 February.
SwedishÄr kommissionen villig att stödja den bulgariska regeringen för att påskynda slutförandet av miljöbedömningarna så att detta strategiskt viktiga projekt kan fortlöpa?
 Is it prepared to support the Bulgarian Government to speed up the completion of the environmental studies so that this strategically important project can go ahead?
SwedishMen jag vill verkligen tillägga, att även om man har uppnått detta, så finns det absolut inga garantier för att en process verkligen kommer att fortlöpa på ett rättvist och korrekt sätt.
But I must add that even if that is done there is no absolute guarantee that a trial will really be conducted fairly and properly in all respects.
SwedishTill att börja med och för att förtydliga, kampen mot skattebedrägeri och skatteflykt måste fortlöpa för att visa respekt för de som betalar skatt och följer reglerna.
Firstly, and to make things clear: the fight against tax fraud and tax evasion should be ongoing. This is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.