"fortlöpande" English translation

SV

"fortlöpande" in English

SV fortlöpande
volume_up
{adjective}

Det är viktigt att det sker ett fortlöpande arbete både lokalt och nationellt.
It is important that continuous work takes place both locally and nationally.
När det gäller information ger vi fortlöpande information allteftersom vi får den.
As regards information, we are supplying continuous information as we receive it.
Jag vill också säga att denna insats måste vara fortlöpande.
I would also like to say that this effort must be continuous.

Synonyms (Swedish) for "fortlöpande":

fortlöpande

Context sentences for "fortlöpande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag känner till herr Gallaghers nära och fortlöpande intresse för dessa frågor.
I know of Mr Gallagher's close and continual attention to these matters.
SwedishDet måste föras en ordentlig fortlöpande diskussion om vilken sorts Europa vi vill bygga.
There must be an proper ongoing debate on the kind of Europe we want to build.
SwedishLinbanor är underkastade synnerligen specialiserade fortlöpande innovationer.
Cableway installations have undergone highly specialised, state-of-the-art improvements.
SwedishJag menar att frågan om samordning kräver fortlöpande ansträngningar och finslipning.
I believe that this issue of coordination will require ongoing effort and fine-tuning.
SwedishDetta är en mycket viktig fråga, och vi kommer att bevaka den fortlöpande.
This is a very important issue, and we will be monitoring it continually.
SwedishNär så sker måste emellertid grundläggande rättigheter fortlöpande skyddas.
In so doing, however, fundamental rights must continue to be protected.
SwedishEn hållbar ekonomisk utveckling förutsätter fortlöpande investeringar.
We can only have sustainable economic development when we have sustained investment.
SwedishParlamentet kommer fortlöpande att kontrollera och övervaka detta i sina årliga budgetdebatter.
Parliament will check and monitor this constantly, in its annual budget debates.
SwedishDetta är något som parlamentet bör få mera ingående upplysningar om på fortlöpande basis.
Parliament should be kept informed about these proceedings in more detail.
SwedishNär Du har markerat denna kryssruta numreras alla nivåer fortlöpande.
If this check box is selected, all levels will be numbered consecutively.
SwedishVi följer noga situationen på plats och gör en fortlöpande bedömning av utvecklingen.
We are following the situation closely on the ground and constantly reviewing any developments.
SwedishVi kommer fortlöpande att behöva fråga ut kommissionen om genomförandet av EU:s bestämmelser.
We will constantly need to question the Commission on the enforcement of European rules.
SwedishMaktkampen mellan imperialisterna kan inte bemästras och kommer fortlöpande att bli värre.
The infighting between the imperialists cannot be overcome and will get progressively worse.
SwedishFörhandlingarna i rådet pågår fortlöpande och är svåra, som ni vet.
The negotiations in the Council are ongoing and difficult, as you know.
SwedishDetta är också någonting som har understrukits fortlöpande i ministerrådets arbete.
This is also something that has been continually underlined in the work of the Council of Ministers.
SwedishVi skulle vilja se en fortlöpande förbättring av situationen för de mänskliga rättigheterna i Tibet.
We should like to see an ongoing improvement in the human rights situation in Tibet.
SwedishDetta är en fråga som fortlöpande kommer att tas upp för förnyad granskning.
That is a matter which will be reviewed on an ongoing basis.
SwedishJag vill även tacka hela revisionsrätten för dess fortlöpande arbete.
I should also like to thank the whole Court for its ongoing work.
SwedishVi skulle vilja se en fortlöpande förbättring av situationen för de mänskliga rättigheterna i Tibet.
For this reason, we are delighted whenever prisoners of conscience are freed in Tibet.
SwedishEuropaparlamentet kommer fortlöpande och manande att ställa frågor rörande utvecklingen på dessa områden.
The European Parliament will not cease to ask searching questions on these matters.