"fortlevnad" English translation

SV

"fortlevnad" in English

volume_up
fortlevnad {comm. gen.}

SV fortlevnad
volume_up
{common gender}

fortlevnad (also: rest, kvarleva, överlevnad)
Det finns dock en kritisk nivå för beståndens fortlevnad.
However, there is a crucial level for the survival of the stocks.
De skyddar sin stabilitet och fortlevnad genom en fullständig kontroll över informationsflödet.
They protect their stability and survival by means of total control over the flow of information.
Deby vill uppenbarligen använda EUFOR-styrkan för att skydda sin egen regims fortlevnad.
Déby clearly wants to use EUFOR to secure the survival of his own regime.

Context sentences for "fortlevnad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är den repressiva apparaten som har nytta av det för sin fortlevnad och inte narkomanen.
It is a repressive instrument which, unlike the addict, profits from this approach.
SwedishDe skyddar sin stabilitet och fortlevnad genom en fullständig kontroll över informationsflödet.
It is extremely important that our problems are understood by you and by European politicians.
SwedishLedningen bör därvidlag tänka på företagets fortlevnad.
In this connection, the Board must have the company' s continuity in mind.
SwedishLedningen bör därvidlag tänka på företagets fortlevnad.
In this connection, the Board must have the company's continuity in mind.
SwedishDet här äventyrar nu till och med landsbygdens fortlevnad.
This is now even putting at risk the upkeep of rural areas.
SwedishDe förbättringar som jag yrkat för är mycket viktiga för förmånsordningens fortlevnad.
The improvements which I advocate are of great importance to the continuing existence of the preferential tariff arrangements.
SwedishTyvärr hotas dessa rättigheters fortlevnad av en återuppstående nationalism i både Georgien och Ryssland.
Unfortunately, the continuation of these rights is threatened by resurgent nationalism in both Georgia and Russia.
SwedishDet har redan betonats att detta är en mycket viktig fråga – marken har central betydelse för vår fortlevnad.
It has already been pointed out that this is a very important issue: soil is a vital component for our existence.
SwedishDessa samhällens fortlevnad är beroende av en ordentlig bedömning av deras behov och de måste göra sin röst hörd.
So the life of these communities rests in a proper appraisal of their needs and their voice needs to be heard.
SwedishDet är viktigt att säkra organisationernas fortlevnad och undvika hinder för gemenskapsstödet till dem.
It is important to safeguard the continuation of and avoid obstacles to Community support for the organisations in question.
SwedishDet finns i EU i dag inget land där födelsetalen är tillräckligt höga för att människosläktets fortlevnad ska anses säkrad.
There is today no country in the Union that reaches the reproductive levels necessary to avoid extinction.
SwedishOlivoljesektorn brottas med en allvarlig kris som äventyrar sektorns fortlevnad i många regioner i Europa.
The olive oil sector is going through a serious crisis which has jeopardised the viability of olive oil production in many parts of Europe.
SwedishFör det tredje bygger Albaniens ekonomiska fortlevnad i hög grad på den valuta som förs in av albanska medborgare som arbetar i Grekland.
Thirdly, Albania is being largely maintained economically by the currency imported by its citizens working in Greece.
SwedishDet är viktigt att säkra organisationernas fortlevnad och undvika hinder för gemenskapsstödet till dem.
We support the common position proposed by the Council in that it responds to the Commission’ s main objectives and incorporates most of your amendments.
SwedishDessa fenomen äventyrar vissa av våra företags fortlevnad, i synnerhet små och medelstora företag som gör investeringar i forskning.
They jeopardise the viability of some of our businesses, especially small- and medium-sized businesses that undertake research.
SwedishDet finns säkert beaktansvärda argument för och emot myntens fortlevnad.
There are bound to be arguments in favour of the continued existence of the coins, and against, which need to be taken into consideration.
SwedishDet rör sig då främst om den ännu inte könsmogna sillen som fångas innan den har kunnat bidra till artens fortlevnad.
This particularly affects herring which are not yet sexually mature, which are caught before they have been able to contribute to the preservation of the species.
SwedishSom José Manuel Barroso också nämnde när han citerade Jean Monnet vill jag även betona hur viktiga institutionerna är för vår fortlevnad.
I would also like to draw attention, as Mr Barroso also mentioned in quoting Jean Monnet, to just how important the institutions are for our lasting existence.
SwedishI grönboken ställs frågan om IFOP har bidragit till fiskebeståndens varaktiga fortlevnad, eller om den har lett till en snedvridning av fiskeindustrin.
The Green Paper asks whether the FIFG has contributed to the sustainability of fish stocks or whether it has introduced a distortion into the industry.
Swedish. - (PT) Långsiktigt hållbara fiskeriresurser är en grundförutsättning för att trygga fiskeverksamheten och fiskesektorns fortlevnad.
in writing. - (PT) The sustainability of fishery resources is essential for guaranteeing fishing activity and the viability of the fishing industry in the long term.