"främja" English translation

SV

"främja" in English

Vi behöver också främja större arbetskraftsrörlighet och främja innovation.
We also need to foster greater labour mobility and encourage innovation.
Samtidigt kommer vi att främja fredsprocessen och konfliktlösningen.
At the same time, it will encourage the peace process and resolution of the conflicts.
Systemet kommer givetvis garantera immunitet för att främja rapportering.
The system will ensure immunity of course, in order to encourage reporting.
Vi vill därför främja forskningen och inte göra den svårare.
That is why we want to support research rather than make it more difficult.
Den enda lösningen är att främja utbildning och livslångt lärande.
The only solution is to support education and lifelong learning.
Jag stöder helt förslag om att främja en sysselsättningsstrategi i hela Europeiska unionen.
I fully support proposals to encourage an employment strategy across the European Union.
främja (also: förorda, gynna, hjälpa, föredra)
Åtgärden kommer även att främja rörligheten för arbetskraft i sektorn.
The measure will also favour worker mobility in the sector.
Det är huvudfrågan här, snarare än att försöka främja vår industri.
That is the key issue here, rather than trying to favour our industry.
I framtiden måste unionen främja ett nedifrån och upp-orienterat förhållningssätt till sin grannskapspolitik.
In the future, the Union must favour a bottom-up approach to its Neighbourhood Policy.
Vi förklarade även att vi skall undersöka det bästa sättet att främja denna fråga.
And we also said that we will try to find the best possible way to carry the matter forward.
Turkiet måste främja den socialekonomiska utvecklingen i sydöstra Turkiet.
Turkey must move forward with the social and economic development of south-eastern Turkey.
Det andra målet är att främja en fredsprocess som bygger på konstitutionell förändring.
The second is to take forward a peace process based on constitutional redress.
För det fjärde: Koncentrationen skall bidra till att främja allmänna intressen.
Fourthly, the merger must bring added benefits when it comes to furthering the public interest.
Europaparlamentet spelar en viktig roll för att främja banden mellan EU och Förenta staterna.
The European Parliament has an important role to play in furthering EU-US ties.
För detta måste vi emellertid ytterligare främja det territoriella samarbetet.
For this we need to promote territorial cooperation further, however.
Initiativet kommer i slutändan också att bidra till att främja informationssamhället.
This initiative will ultimately also help to promote the information society.
Det kommer bidra till att främja utbytet av vetenskaplig kunskap och forskning.
This will help to promote the exchange of scientific knowledge and research.
Vi vill hjälpa till att främja en dialog mellan oppositionen och regeringen.
We also want to help to promote dialogue between the opposition and the government.

Synonyms (Swedish) for "främja":

främja

Context sentences for "främja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEn särskild idé kunde vara att främja ett kritiskt, fritt tänkande i samhället.
Specifically, one concept could be to promote critical, free thought in society.
SwedishNär det gäller Yannick Jadots betänkande måste vi givetvis främja ”grön” handel.
With regard to Yannick Jadot's report, we must, of course, promote 'green' trade.
SwedishJag tycker att vi ska främja ungdomsutbyten med Vitryssland, Ukraina och Georgien.
In my view, we should promote youth exchanges with Belarus, Ukraine and Georgia.
SwedishDet är fel att fortsätta att främja den osunda och uppblåsta transportekonomin.
It is wrong to continue to promote the unhealthy and bloated transport economy.
SwedishEuropaparlamentet vill främja verksamhetsbaserad förvaltning och budgetberedning.
The European Parliament wants to promote activity-based management and budgeting.
SwedishVilka var stödmottagarna och vad har de gjort för att främja grön återhämtning?
Who were the beneficiaries and what have they actually done for green recovery?
SwedishDärför tror jag absolut att vi måste främja andra generationens investeringar.
So for this purpose I believe that we clearly need to promote second-generation.
SwedishJag är absolut för att främja ett europeiskt tillväxtinitiativ.
   Mr President, I certainly agree with promoting a European growth initiative.
SwedishI slutsatserna nämner man också medlen för att främja hållbar och rättvis handel.
The Conclusions also mention the means of promoting sustainable and fair trade.
SwedishDet skulle främja säkerheten liksom öppenheten och medborgarskapet på EU-nivå.
Security would benefit, as would transparency and citizenship at European level.
SwedishVi hoppas att detta initiativ kommer att främja en konstruktiv dialog i frågan.
We hope that this initiative will promote constructive dialogue on the matter.
SwedishVi är skyldiga att främja dessa principer, både hemma och bland våra partner.
We have a duty to promote these principles, both at home and among our partners.
SwedishPriset ska belöna och främja särskilt goda insatser inom utbildning på forskarnivå.
The prize will reward and promote particularly good efforts in research studies.
SwedishKommissionen ska också främja och spela en ledande roll i fråga om initiativ.
Secondly, its role is to promote initiatives and to take the lead in initiatives.
SwedishDessutom bör Europeiska unionen främja en reform av människorättskommissionen.
In addition, the Union should promote the reform of the aforementioned Commission.
SwedishAllt det här sker med ett annat syfte än att främja ens egna gener, så klart.
This is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.
SwedishÄr det verkligen så att ordförandeskapet vill främja fortsatt diskriminering?
Is it really true that the presidency wishes to perpetuate such discrimination?
SwedishAtt främja jämställdhet mellan könen är ett sätt att bekämpa våld mot kvinnor.
The promotion of gender equality is a way of combating violence against women.
SwedishSamarbete med utvecklingsländer för att främja god förvaltning i skattefrågor (
Cooperating with developing countries on promoting good governance in tax matters (
SwedishDet är dags att främja lärlingskap som en modern och dynamisk utbildningsform.
It is time to promote apprenticeship as a modern and dynamic form of training.