"främmande för" English translation

SV

"främmande för" in English

SV främmande för
volume_up
{adjective}

främmande för
Vi ställs inför obegripliga förfaranden som är främmande för den europeiska traditionen.
We are being confronted with incomprehensible practices that are alien to the European tradition.
Vi är väldigt många som är främmande för ett läge där vissa organisationer är mer värdefulla än andra.
A situation in which certain organisations are more valuable than others is alien to a large number of us.
Sådana " superpartier" ovanför samhällena och ovanför medborgarna är främmande för all demokratisk tradition.
The creation of such 'super parties' which stand above society and above the people is alien to all democratic tradition.

Similar translations for "främmande för" in English

främmande noun
English
främmande adjective
för noun
English
för adverb
English
för verb
English
för preposition
för conjunction
English
för- adjective
föra verb
fara noun
fara verb

Context sentences for "främmande för" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen inget är mer främmande för idégivarna till den gemensamma valutan.
Nothing, though, could be more foreign to the inventors of the single currency.
SwedishDen här europeiska unionen är inte främmande för ologiska ståndpunkter av detta slag.
It is true that this European Union is no stranger to illogical positions of this sort.
SwedishFinansiell etik och ansvar verkar, som vanligt, vara främmande ord för många av dem.
Financial ethics and responsibility appear, as ever, to be foreign words to many of them.
SwedishFörhoppningsvis kommer detta också att öka allmänhetens förtroende för främmande nya tekniker.
Hopefully this will also increase the public's faith in unfamiliar new technologies.
SwedishJag tror inte att den vägen, som vare sig Frankrike eller Tyskland är främmande för, är den rätta.
I think that this approach, evident in France and Germany, is not the way forward.
Swedishpåbudslag nr 2687/53 (investeringar och skydd för främmande kapital),
Decree Law No 2687/53 (Investment and protection of foreign capital),
SwedishEn viss lineäritet är uppenbarligen inte främmande för kommissionen.
The Commission is obviously trying to be fairly straightforward here.
SwedishTyska är också det första främmande språket för de flesta luxemburgare och det används i medierna.
German is the first foreign language for most Luxembourgers and is used in the media.
SwedishInget av det som händer där är främmande för den europeiska kulturen, ekonomin eller samhället.
None of the things going on there are irrelevant to European culture, economy and society.
SwedishUtan mina tjänster så var det omöjligt för främmande länder att föra ett krig.
Without operations Iike mine, it would be impossible for certain countries to conduct a respectable war.
SwedishVi är främmande för att EU skall hantera medlemsländernas skatter.
We are opposed to the EU managing the taxes of the Member States.
SwedishVi i de nordiska länderna är inte främmande för historiska konflikter, men idag arbetar vi tillsammans.
We Nordic countries are no stranger to historical conflicts, but are now working together.
SwedishVi måste förhindra att våra bemödanden riktas mot att få oss att anta andra för oss främmande modeller.
We must not allow our efforts to let us be conditioned by other models that are not our own.
Swedish. – Europa är tyvärr, i likhet med andra delar av världen, inte främmande för naturkatastrofer.
   . Unfortunately Europe, like every other area of the world, is no stranger to natural disasters.
SwedishDet finns många för mig främmande slutsatser i betänkandet.
There are many conclusions in the report which I find odd.
SwedishVi latinamerikaner är inte främmande för den mångfald som i dag förekommer i EU.
Ladies and gentlemen, we Latin Americans are not unfamiliar with the diversity being seen in Europe today.
SwedishEn ofrånkomlig åtgärd som AU självt inte är främmande för men som fortfarande stöter på motstånd från Sudans sida.
An indispensable move, envisaged by the African Union itself, but still being opposed by Sudan.
SwedishI detta program ingår också programmet för främmande språk, Lingua, för förvärvande av kunskaper i främmande språk.
Lingua, which promotes the acquisition of foreign-language skills, is also part of the programme.
SwedishVi vill alla att våra företag får ett förbättrat tillträde till främmande länders marknader för offentlig upphandling.
We all want to see improved access for our companies to foreign countries' procurement markets.
SwedishTvå skäl anförs för de främmande militära styrkornas närvaro i Afghanistan.
author. - (NL) Mr President, two arguments are put forward for the foreign military presence in Afghanistan.