"främmande språk" English translation

SV

"främmande språk" in English

SV främmande språk
volume_up
{neuter}

1. linguistics

främmande språk
Härtill räknas framför allt en bättre utbildning i främmande språk.
This requires better foreign language teaching, first and foremost.
Därför har kunskapen om främmande språk uppenbara fördelar.
Therefore, the benefits of foreign language knowledge are obvious.
Jag är glad över att skotska tioåringar lär sig ett främmande språk i skolan.
I am pleased that all 10-year olds in Scottish schools are learning a foreign language.

Similar translations for "främmande språk" in English

främmande noun
English
främmande adjective
språk noun
språk- adjective
English

Context sentences for "främmande språk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är allmänt erkänt att kunskap i främmande språk är en förutsättning för rörlighet.
Knowledge of foreign languages is accepted as a necessary precursor to mobility.
SwedishVi kan urskilja ljud i vårt eget språk, men inte ljud i främmande språk.
We can discriminate the sounds of our own language, but not those of foreign languages.
SwedishDet finns ett trängande behov av att uppmuntra rörlighet och undervisning i främmande språk.
There is an urgent need to encourage mobility and the learning of foreign languages.
SwedishSist vill jag i korthet gå in på aspekten inlärning av främmande språk.
Finally, I should like to add a few words about the aspect of acquiring foreign languages.
SwedishAllt detta måste tas med, och även undervisningen i främmande språk.
All of this must be included, as must the learning of foreign languages.
SwedishFrämmande språk är viktiga i en värld av internationalisering.
Foreign languages are important in an increasingly internationalized world.
SwedishDessutom är kunskaper i främmande språk mycket viktigt.
Moreover, the learning of foreign languages is crucially important.
SwedishDet effektivaste sättet är att låta barn lära sig två främmande språk redan som små.
To help achieve that goal, the EU is in favour of introducing children to two foreign languages from an early age.
SwedishAtt lära sig främmande språk är en riktig kamp för vuxna, men för barn är det snarast en lek.
Learning foreign languages is a real struggle for adults but for children it is more often than not a game.
SwedishPrincipen att lära sig två främmande språk är utmärkt.
The principle of learning two foreign languages is excellent.
SwedishI mitt eget land, Förenade kungariket, har man gjort inskränkningar i den obligatoriska undervisningen av främmande språk.
In my own country, the UK, the compulsory teaching of foreign languages is being cut back.
SwedishI mellanstadieutbildningen är det emellertid omöjligt att uppnå en utmärkt nivå i två främmande språk.
Attaining an excellent level in two foreign languages at middle school level is, however, an impossible ambition.
SwedishUngdomar bör lära sig främmande språk, men de bör även uppmärksamma andra länders historia och kultur.
Young people should learn foreign languages, but should also recognise the culture and history of other countries.
Swedish   – Min erfarenhet är att många studerar främmande språk men att ganska få kan använda dem i vardagslivet.
   In my experience many people learn foreign languages, but not so many of them can speak them in everyday life.
SwedishHur bra kan unga européer främmande språk?
How well do young Europeans know foreign languages?
SwedishErfarenheten har lärt nationerna i Centraleuropa hur viktigt det är att kunna främmande språk.
   Mr President, the nations of Central Europe have learnt from experience how important it is to know foreign languages.
SwedishResultaten är trots det svaga och forskningen visar att endast hälften av EU-medborgarna klarar att föra samtal på något främmande språk.
Both the European Union and its Member States invest enormous amounts of money into language education.
SwedishI Skottland väljer allt färre att studera främmande språk i skolan och på universiteten och det är en trend som måste vändas.
In Scotland, fewer people are choosing to study foreign languages at school and university. We must reverse that trend.
SwedishNyckelaktivitet 2: främmande språk.
SwedishAv olika skäl har jag alltid propagerat för att det är oerhört viktigt att studenter lär sig främmande språk, minst två.
For various reasons, I have always propagated that it is of major importance for students to learn foreign languages, at least two.