"främst" English translation

SV

"främst" in English

SV främst
volume_up
{adjective}

Först och främst måste alla vara klara över att FN: s bestämmelser bör vara av största betydelse.
First, it must be plain to all that the authority of the United Nations should be a paramount consideration.
Först och främst måste alla vara klara över att FN:s bestämmelser bör vara av största betydelse.
First, it must be plain to all that the authority of the United Nations should be a paramount consideration.
främst

Synonyms (Swedish) for "främst":

främst

Context sentences for "främst" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är främst en redogörelse för principer som jag känner mig bekväm att stödja.
This is primarily a statement of principles which I am comfortable in supporting.
SwedishJag vill först och främst tacka föredraganden för hennes betänkande.
'Mr President, first of all I would like to thank the rapporteur for her report.
SwedishFörst och främst tillförlitligheten hos de slutliga årsredovisningarna för 2006.
My first point concerns the reliability of the final annual accounts for 2006.
SwedishFörst och främst kan en bedömning från säkerhetssynpunkt inte ge någon säkerhet.
First of all, evaluation in the interests of safety cannot give any certainty.
SwedishI fråga om Bulgarien är vi bekymrade över främst två aspekter av budgetprognosen.
On Bulgaria, our concerns relate mostly to two aspects of the budgetary forecast.
Swedish(NL) Först och främst vill jag tacka Sarah Ludford för detta utmärkta betänkande.
(NL) First of all, I would like to thank Baroness Ludford for this fine report.
SwedishKommissionens förslag är främst inriktat på konkurrens och en enhetlig spelplan.
The Commission's proposal focuses mainly on competition and a level playing field.
SwedishFörst och främst vill jag tacka föredraganden för hans betänkande.
Mr President, first of all I would like to thank the rapporteur for his report.
SwedishFrågan är extremt kontroversiell, främst på grund av dess egna förutsättningar.
This is an extremely controversial issue, primarily due to its own assumptions.
SwedishMina farhågor är störst främst inom området sociala och miljömässiga standarder.
My main concerns come in the field of, firstly, social and environmental standards.
SwedishDet behövs stöd, främst för att öka det regionala beslutsfattandet och samarbetet.
Support is needed, mainly to increase regional decision making and cooperation.
SwedishSun Zi påpekade att kriget först och främst ska vinnas i motståndarens medvetande.
Sun Tzu remarked that the first place to win a war is in the mind of the enemy.
SwedishFörst och främst måste vi diskutera vad vi vill, om vad Europa gör och inte gör.
First of all, we must discuss what we want, about what Europe does and does not do.
SwedishJag vill först och främst tacka och gratulera Frédérique Ries.
   . Mr President, I should first of all like to thank and congratulate Mrs Ries.
SwedishVad oss anbelangar så ligger de fortfarande främst hos de nationella staterna.
And as far as we are concerned, these are still mainly within the national state.
SwedishHerr talman, först och främst vill jag tacka föredragaren för detta betänkande.
Mr President, I should like above all to thank the rapporteur for this report.
SwedishResultaten av dessa projekt, som främst rörde seismiska risker, var mycket klena.
The results of those projects, mainly concerning seismic risk, were very poor.
SwedishÅr 1996 bröts denna trend, främst som en följd av några, mycket stora olyckor.
In 1996 this trend was reversed, due primarily to several very large accidents.
SwedishFörst och främst vill jag tacka Lissy Gröner för det stora arbete hon lagt ned.
I should like first of all to thank Mrs Gröner for the sterling work she has done.
SwedishLätta nyttofordon används också, som namnet antyder, främst för nyttoändamål.
Similarly, LCVs, as their name implies, are used mainly for commercial purposes.