"främsta" English translation


Did you mean: framstå
SV

"främsta" in English

SV främsta
volume_up
{adjective}

1. general

främsta
Den nuvarande kommissionens främsta prioritering är att kommunicera med medborgarna.
The foremost priority of the present Commission is connecting with citizens.
Vår sociala modells livskraft utgör den främsta förutsättningen för vår utveckling.
Our development depends first and foremost on the viability of our social model.
Tryggad energiförsörjning är våra regeringars första och främsta ansvar.
Energy security is first and foremost the responsibility of our own governments.
främsta (also: ledande)
EU är den främsta givaren av ekonomiskt och finansiellt bistånd till regionen.
The EU is the leading donor of economic and financial aid in this region.
Kommissionär Kinnock leder vägen, i främsta ledet för reformerna i kommissionen.
Commissioner Kinnock is leading the way, at the forefront of these reforms in the Commission.
EU är det främsta målet för internationella direktinvesteringar.
Europe is the leading destination for direct international investments.
främsta (also: prima, viktigast, ursprunglig, primär)
volume_up
prime {adj.}
Jag är övertygad om att det främsta offret för detta bristande mod är jordbruket självt.
I am convinced that the prime victim of this lack of courage is agriculture itself.
Det främsta kriteriet för att välja dem kommer att vara kvalitet.
The prime criterion for their selection will be quality.
Vårt främsta ansvar är att företräda EU-medborgarnas intressen.
It is our prime responsibility to represent the interests of our own European citizens.
främsta (also: topp-, högsta, bästa, över-)
volume_up
top {adj.}
Den allra främsta prioriteringen de närmaste veckorna är att godkänna EU: s konstitution.
The top priority over the next few weeks is to adopt the European Constitution.
Av de 20 främsta universiteten i världen i dag ligger nu bara två i Europa.
Of the top 20 universities in the world today, only two are now in Europe.
Vår främsta prioritet är nu att återupprätta kreditflödena i ekonomin.
Our top priority now is the restoration of credit flows to the economy.
främsta (also: första, förnämsta)
Sydafrikanska museet, det främsta museet i vårt land, har ett motto som på latin lyder: .
The motto of the South African Museum, the premier museum in our country, says in Latin: ''.
The European Union is the world's premier vineyard.
Också regioner som Yorkshire, Storbritanniens främsta region, och som det råkar slumpa sig, den region jag företräder, är inte kända av varje medborgare i hela EU.
Even regions like Yorkshire, Britain' s premier region and coincidentally the region I represent, are not known by every citizen throughout the EU.

2. formal

främsta (also: viktigast, huvudsaklig, huvud-)
En gradvis harmonisering av de främsta epidemiologiska indikatorerna är också viktig.
It is also important progressively to harmonise the principal epidemiological indicators.
Insyn är nyckeln till och den främsta grundstenen för den europeiska demokratin.
Transparency is the key to European democracy and its principal construction material.
Detta är ett av de främsta skälen till att jag stöder betänkandet av Csaba Őry.
This is one of the principal reasons why I support Mr Őry's report.

Context sentences for "främsta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNi sade att utgallring och tranportkontroller för närvarande är ert främsta mål.
You said that culling and the travelling ban are currently the main objectives.
SwedishFöräldrarna bör ha det främsta ansvaret för att deras barn får en hälsosam kost.
Parents should have primary responsibility for the healthy diet of their children.
SwedishDet främsta argumentet för patentlagstiftning var viljan att skydda investeringar.
The main argument in favour of patent law was the desire to protect investments.
SwedishAtt bekämpa klimatförändringen är nu EU:s främsta prioritet.
Ladies and gentlemen, combating climate change is now the EU's highest priority.
SwedishUnionen är redan världens främsta givare och står för 40 procent av alla bidrag.
The Union is already the world's largest donor, providing 40% of all contributions.
SwedishNato måste naturligtvis vara och är vår främsta instans vid hot mot säkerheten.
Of course NATO should be and is our first port of call when security is threatened.
SwedishDarfurkonflikten förblir en av de främsta prioriteringarna för EU:s yttre politik.
The Darfur conflict remains one of the main priorities of the EU's foreign policy.
SwedishVeterinären står i främsta linjen för att övervaka inhemska och främmande sjukdomar.
The vet is in the front line of surveillance for indigenous and exotic diseases.
SwedishAsien borde glädjas när det ser hur dess främsta konkurrent Europa tappar kraft.
Asia should rejoice as it sees how Europe, its main competitor, is flagging.
SwedishIakttagande av demokrati och mänskliga rättigheter hör till våra främsta principer.
The maintenance of democracy and human rights is one of our highest principles.
SwedishMan bör komma ihåg att det främsta syftet med det sistnämnda var budgetmedlingen.
It should be remembered that the main purpose of the latter was budget conciliation.
SwedishDet slovenska ordförandeskapet ser detta som en av sina främsta prioriteringar.
The Slovenian Presidency has placed this issue among its highest priorities.
SwedishDet främsta skälet är avsaknaden av ett klart och tydligt jämställdhetsperspektiv.
The main reason is the lack of a clear and unambiguous gender equality perspective.
SwedishEn oberoende utrikespolitik är ett av de främsta kännetecknen för en suverän stat.
Sovereignty in foreign policy is one of the main hallmarks of an independent state.
SwedishHamnpolitiken har då som främsta målsättning att stödja unionens randområden.
Port policy would then mainly focus on offering support to peripheral regions.
SwedishDen främsta lärdomen från Cancún hänger samman med det södra? blockets?
The main lesson of Cancún is linked to the rising power of the Southern 'bloc '.
SwedishFör det första har vi behandlat fem av parlamentets främsta önskemål i vårt förslag.
First, we have addressed five fundamental wishes of Parliament with our proposal.
SwedishI ett Europa som blickar in i framtiden måste ungdomarna komma i främsta rummet.
In a Europe that looks to the future, thinking about young people must be a priority.
SwedishDen främsta anledningen är att befolkningsökningen är större i utvecklingsländerna.
The first reason is, primarily, the increased population growth in third countries.
SwedishDet är vårt främsta mål och det borde också vara det här programmets främsta mål.
That is our primary goal and it should be the primary goal of this programme as well.