"från" English translation

SV

"från" in English

EN
SV

från {preposition}

volume_up
Från gemenskapsbudgeten, från den privata sektorn eller från de nationella budgetarna?
From the Community budget, from the private sector, or from national budgets?
Det är ett begrepp från gamla goda tider, från Romklubben, från nolltillväxten.
It is a notion from the good old days, from the Club of Rome, from zero growth.
Från våldtäktens fasor till könsstympning, från hemmet till fängelsecellen.
From the horrors of rape to genital mutilation, from the home to the prison cell.
från (also: i, med, till, av, över, vid, efter, bland)
Det är ett begrepp från gamla goda tider, från Romklubben, från nolltillväxten.
It is a notion from the good old days, from the Club of Rome, from zero growth.
Kritik från Europarådet, från OSCE och från EU ignoreras konsekvent.
Criticism from the Council of Europe, the OSCE, and the Union are systematically ignored.
Jag hörde också svaren från företrädarna från det brittiska ordförandeskapet.
I also heard the answers given by the representative of the British Presidency.
Isberg föds när de kalvar loss från glaciärer och bryts av från shelfisen.
Icebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.
Vi lyfte från skyttelns landingsbana, där skyttlarna startar och landar.
We took off from the shuttle landing facility, where the shuttle takes off and lands.
YR: Ja, det slutliga målet är att starta från marken, och ha fart från början.
YR: Yes, with the final goal to take off, but with initial speed.
Var snälla och håll er religion borta från våra liv, och håll den borta från politiken.
Please keep your religion out of our lives and please keep it out of politics.
Han tog avstånd från sin kommunistiska bakgrund och från det sovjetiska världssystemet.
He stepped out of his communist past; he stepped out of the Soviet world system.
Dessa krigare kan inte avlägsnas från bergsområdena med kraftåtgärder.
It will not be possible to get these fighters out of the mountains using force.
Kommissionen har varit delaktig i förberedelserna från allra första början.
The Commission has been involved in its preparation since the very early stages.
Bönderna visste det redan, åtminstone sedan GATT-avtalet från 1994.
The farmers have known this since the GATT agreement in 1994, if not before.
. - (CS) Det har gått femton år sedan handlingsplanen från Peking antogs.
It is 15 years since the adoption of the Beijing Platform for Action.
från
volume_up
fae {prp.} [Scot.]

Synonyms (Swedish) for "från":

från
Swedish

Context sentences for "från" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEtt tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.
One distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.
SwedishTiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
Tens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.
SwedishFrån fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
SwedishJag hoppas att vi alla har lärt oss denna läxa från det senaste årets händelser.
I hope that all of us have learned this lesson from the events of the last year.
SwedishJag tänker på doktorer och sköterskor från Malawi i Storbritannien till exempel.
I am thinking of doctors and nurses from Malawi who are in the UK, for example.
SwedishFör det andra valde fyra länder jordbruket från början, medan antalet nu är 25.
Secondly, four countries chose agriculture originally, whereas now there are 25.
SwedishDen förklarar att den inte kommer att befria medlemsstaterna från deras ansvar.
It is saying that it will not relieve the Member States of their responsibility.
SwedishDet är ännu ett exempel på europeisk realpolitik som ni kan räkna bort oss från.
This is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
SwedishImport från tredjeländer måste uppfylla de normer som vi tillämpar i gemenskapen.
Third country imports have to meet the standards that we apply in the Community.
SwedishJag har ännu inte sett brevet från de irländska myndigheterna.
   . Madam President, I have not yet seen the letter from the Irish authorities.
SwedishPå så sätt vill juntan hindra henne från att ställa upp i det förestående valet.
This is how the junta wants to prevent her from standing in the coming elections.
SwedishNi känner till Helsingforsrapporten och Nicedeklarationen om idrott från år 2000.
You will remember the Helsinki report and the Nice Declaration on Sport in 2000.
SwedishLösningen är att ta bort hinder för importen av produkter från låginkomstländer.
The key is removing barriers to the imports of produce from low-income countries.
SwedishEtt budskap av frihet och hopp har sänts ut, högt och tydligt, från lilla Irland.
A message of freedom and hope has gone out, loud and clear, from little Ireland.
SwedishEnligt min åsikt diskriminerar detta system EU-medborgare från utanför Slovenien.
In my view, this system discriminates against EU citizens from outside Slovenia.
SwedishDet var det första tillfredsställande svar jag fått från rådet i den här frågan.
That is the first good answer I have received from the Council on this subject.
SwedishJag talar på min och mina 28 kollegor från det brittiska arbetarpartiets vägnar.
I speak on behalf of myself and my 28 colleagues from the British Labour Party.
SwedishOm jag är på en tolvtimmars flygresa kommer du att se flygplatsen jag lyfte från.
So if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
SwedishVi känner igen mönster för att skilja brus från signal, och särskilt vårt namn.
We recognize patterns to distinguish noise from signal, and especially our name.
SwedishLokala medier har också rapporterat om risker för föroreningar från tungmetaller.
Local media have also reported on the danger of contamination with heavy metals.