"framflyttning" English translation

SV

"framflyttning" in English

SV framflyttning
volume_up
{common gender}

1. general

framflyttning (also: förskott, förslag, erbjudande, anbud)
Kommissionen kan emellertid godta ändringsförslag 30, som har att göra med framflyttning av datumet för översynen.
However, the Commission can accept Amendment No 30 related to advancing the date for the review.

2. business

framflyttning (also: uppskov, senareläggning)
Med sina skärpta krav på de nya länderna innebär Amsterdam en reell framflyttning av utvidgningen.
With its raised demands on the new Member States, Amsterdam in reality means a postponement of enlargement.
Misslyckandet beror på de antagna beslutens knappa omfattningen och framflyttning av de viktigaste besluten.
Frustration at the narrow range of the decisions taken and the postponement of the most important ones, and uneasiness because, in my view, some of the decisions are inexplicable.

Context sentences for "framflyttning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKommissionen kan emellertid godta ändringsförslag 30, som har att göra med framflyttning av datumet för översynen.
However, the Commission can accept Amendment No 30 related to advancing the date for the review.
SwedishFör det första, hypotesen om en framflyttning av datumet för avskaffandet av denna försäljning har inte på något sätt tagits upp.
In the first place, we will not in any way entertain the suggestion that the date for abolition of these sales should be postponed.
SwedishMan uttalar sin oro då en utvärdering inte garanteras före år 2003, en framflyttning av detta datum föreslås istället.man föreslår därför en framflyttning av denna tidpunkt.
It expresses concern that an evaluation is not guaranteed before 2003 and therefore proposes bringing it forward a little.
SwedishVissa länder insisterar på långa övergångsperioder eller framflyttning av datum för ikraftträdandet, och det är inte smickrande för dem som stödde konventionen.
The fact that certain countries insist on long transitional periods or on postponing the date of application does not flatter its supporters.
SwedishDet huvudsakliga ändringsförslaget avser en framflyttning av datumet för första överföring av uppgifter till den 31 december 2003 för att inrymma ett senare godkännande av förslaget.
The main amendment aims to put back the first transmission of data to 31 December 2003, to allow for the delay in approving this proposal.
SwedishBakgrunden till detta betänkande är att Amsterdamfördraget gör en ordentlig framflyttning av positionerna när det gäller öppenhet och insyn.
Mr President, the background to this report stems from the fact that the Amsterdam Treaty represents a clear move towards establishing greater openness and transparency.
SwedishÄven om kommissionen är beredd att överväga en viss framflyttning av slutdatumet från den 1 januari 2011, stöder inte kommissionen parlamentets förhållningssätt till en möjlig förlängning.
Although the Commission is willing to consider some advancement in the final date from 1 January 2011, the Commission does not favour Parliament's approach linked to possible prolongation.