"fri" English translation

SV

"fri" in English

volume_up
fri {adj.}
volume_up
fri {adv.}
EN

SV fri
volume_up
{adjective}

1. general

Det handlar också om fri rörlighet för arbetstagare, fri rörlighet för arbetskraft.
It is also about the free movement of workers, the free movement of labour.
Öppenheten ställer oss inför en utmaning: fri konkurrens på en fri marknad.
Transparency suggests a challenge: free competition in a free market.
En rationell energipolitik främjas bäst genom fri handel och fri produktion av energi.
A rational energy policy is best promoted through free trade and the free production of energy.
fri (also: frisk, öppen, tydlig, full)
volume_up
clear {adj.}
Europeiska unionen är dock inte heller helt fri från ansvar.
The European Union, however, is not entirely in the clear either.
Jag vill först av allt konstatera att vi är stora förespråkare för fri rörlighet för arbete.
I would like to make it clear at this stage that we are keen supporters of the free movement of labour.
Tobaksdirektivet är ett bra tillfälle att visa att den inre marknaden inte bara handlar om fri rörlighet för varor.
We have to attach clear health requirements to the goods within the internal market.
Det ska ge oss en fri marknad, liberala ekonomier och lösningen på alla våra problem.
It is going to give us a free market, liberal economics and the solution to all our woes.
Jag är liberal och jag är oerhört fäst vid tanken på frihet, fritt val och fri vilja.
I am a liberal and am virulently attached to this notion of freedom, free choice and free will.
Eftersom mitt parti bekämpar en sådan nyliberal fri marknad, kommer jag att rösta mot Őrybetänkandet.
As my party campaigns against such a neo-liberal free market, I will be voting against the Öry report.
Jain är på fri fot, ingen vet var han är.
Jain himself is on the loose; nobody knows where he is.
Vi låter förövaren gå fri och behandlar offret med likgiltighet.
We are letting the perpetrator go unpunished and are playing fast and loose with the victim.
Foley's loose in the park!
The government of Sudan, however, does not get off scot-free either.
Det råder inget tvivel om att vi i EU är lyckligt lottade i fråga om respekt för fri- och rättigheter.
There is no doubt that we in the EU are well off when it comes to respect for freedoms and rights.
Vi behöver en fri och rättvis världshandel, ingen isolering och protektionism eller återgång till nationella marknader.
We need to promote fair and freer world trade rather than seal ourselves off by means of protectionism and fall back upon national markets.
fri (also: obunden)
We're all over 21, footloose and fancy-free.
fri
volume_up
as free as a bird {adj.} [idiom]

2. economics: "ingen komparering"

fri
Varje medlemsstat är helt oberoende och fri i sitt val av energimix.
Each Member State is entirely independent and free in its choice of energy mix.
Som liberaler hyllar vi principen om fri forskning.
As liberals, we applaud the principle of independent research.
Österrike är en fri, oberoende och suverän nation.
Austria is a free, independent and sovereign country.

Context sentences for "fri" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFri rörlighet kräver helt enkelt stöd av garanterade, grundläggande rättigheter.
Quite simply, freedom of movement demands a basis of guaranteed, fundamental rights.
SwedishDataregistrering av fingeravtryck är ett brott mot individens fri- och rättigheter.
The computer database of fingerprints is an infringement of individual freedom.
SwedishVi är också övertygade om att alla har rätt till grundläggande fri- och rättigheter.
We are also convinced that fundamental rights and freedoms belong to everybody.
SwedishHindren mot fri rörlighet måste avskaffas. Det är inte murar som leder till fred.
Restrictions on freedom of movement must be lifted, as walls will not lead to peace.
SwedishVi kan inte förespråka fri handel när vi samtidigt vägrar skydda individens frihet.
We cannot advocate freedom of trade while refusing to protect individual freedoms.
SwedishFri rörlighet är en hörnsten i den europeiska integrationen.
Madam President, freedom of movement is a cornerstone of European integration.
SwedishEuropa får inte sätta deras fri- och rättigheter åt sidan för andra hänsyn.
Europe must not make their rights and freedoms secondary to other considerations.
SwedishVi behöver skapa en verkligt fri rörlighet för examensbevis inom Europeiska unionen.
We need to create real freedom of movement for diplomas within the European Union.
SwedishHan har blivit anklagad för mycket svåra brott och fortsätter att vara på fri fot.
In other words, the agenda would now continue with the debate about Croatia.
SwedishVi måste koncentrera oss på att få den här transaktionen fri från all typ av störning.
Our efforts must be concentrated on ensuring that this transition goes smoothly.
SwedishFrågan om fri rörlighet är inte bara en nationell fråga, utan en europeisk sådan.
The question of freedom of movement is not just a national matter, but a European one.
SwedishDetta är inskrivet i princip 4 i fördraget om fri rörlighet på den inre marknaden.
This is enshrined in principle 4 of the Treaty on the freedom of the internal market.
SwedishDe bad att domstolen skulle ge dem rätt till fri rörlighet, vilket domstolen biföll.
They challenged that court to give them mobility rights and the court did so.
SwedishDet vill säga fri rörlighet för varor, kapital, arbetskraft och tjänster.
These are the freedom of movement of goods, capital, the workforce and services.
SwedishAngående: Tillhandahållande av tjänster och fri rörlighet för barnfamiljer
Subject: Provision of services and freedom of movement for families with children
SwedishOm rådet godtar denna rättsliga grund är vägen fri för åtgärder i tredje land.
If the Council accepts that legal basis it is cleared for external actions.
SwedishDenna lösning kommer verkligen att glädja anhängarna av en fri tillgång till Internet.
This solution will certainly please the supporters of open access to the internet.
SwedishJag tror att myndigheterna nu bör föra fram Gao Zhisheng och släppa honom fri.
I believe the authorities should now produce Gao Zhisheng and release him.
SwedishJag anser att rätten till fri rörlighet upphör först när kroppen är begravd.
I believe that the right to move freely only ends when the body is interred.
SwedishVi ser fram emot stadgan om grundläggande fri- och rättigheter och att se dess innehåll.
We look forward to the Charter of Fundamental Rights and to seeing its contents.