"frisk" English translation

SV

"frisk" in English

EN

"frisk" in Swedish

SV

frisk {adjective}

volume_up
I dessa mörka och dystra tider kan Kirilovbetänkandet vara en frisk fläkt.
In these dark and overcast times, the Kirilov report may be a breath of fresh air.
Mitt vinddrivna remsystem gör så frisk luft cirkulerar i huset.
My wind-powered pulley system circulates the house with fresh air.
Det är en grundläggande konsumenträttighet att konsumenter skall få möjlighet att andas frisk luft.
It is a basic consumer right that consumers should be able to breathe fresh air.
frisk (also: väl, bra, gott)
Vid slutet av tre dagars intensivt arbete kände jag mig förvånansvärt frisk och sund.
At the end of three very intensive days ' work I felt amazingly well and healthy.
Vid slutet av tre dagars intensivt arbete kände jag mig förvånansvärt frisk och sund.
At the end of three very intensive days' work I felt amazingly well and healthy.
Han har arbetat hårt på betänkandet och jag hoppas att han snart blir frisk.
He has worked very hard on this report and I hope that he will get well soon.
frisk (also: hel, välbehållen)
Vi kan inte fortsätta föra en politik som leder till att totalt 2 miljoner ton frisk fisk - 25 procent av all fisk som fångas i Europeiska unionen - döda kastas tillbaka i havet varje år.
As far as the controversial issue of discards is concerned, it is time to sort out this whole sorry mess once and for all.
frisk (also: rask, livlig)
frisk (also: öppen, tydlig, full, klar)
Målet är glasklart: vi vill alla leva länge och vara friska.
The objective is crystal clear: we all want to live long, healthy lives.
Det kan leda till ett friskt handlingssätt som fastställs i tydliga utgångspunkter.
This can lead to a refreshing approach which can be incorporated in clear guiding principles.
Således ser vi med stor förväntan fram emot den friska vind som kommer med omorganisationen som nu når sin slutfas och som kommer att göra rent i gamla gömmor även på det här området.
We therefore eagerly await the wind of change brought by the reorganisation, now entering its final phase, which will need to clear out the old dust traps from this area too.
frisk (also: lämplig, pigg, redo, färdig)
Eller skulle ni kanske vilja bli friskare, starkare, och mer uthålliga.
Or maybe you'd like to be more fit, stronger, with more stamina.
fit as a fiddle
Fayots betänkande är ett tufft, smalt och friskt betänkande.
Mr Fayot's report is a mean, lean and green report.
Detta är sunda innovationer som kommer att vara av avgörande betydelse och ge friska impulser till våra företag.
These are sound, decisive innovations which will give fresh impetus to our businesses.
Danmark är ett land som har visat att det går att förändra saker och ting, och att man med hjälp av sunda, strikta åtgärder kan hålla boskapen stark och frisk med mycket mindre antiobiotika.
A country like Denmark has shown that things can change and that, with sound, strict measures, you can maintain a strong and healthy cattle-breeding sector whilst using far fewer antibiotics.
frisk (also: fin, snäll, färsk, fräsch)
Jag skulle vilja att man kunde säga att luften runt om i Europa är frisk och behaglig att andas.
I look forward to the day when we can say that everyone in Europe is able to breathe sweet and pleasant air.
En vetenskapsman berättade för mig att någon hade sagt att den stora prövningen nu, är om kombinationen av en motsättlig tumme och en neocortex är en frisk kombination.
Somebody said the test we're facing now, a scientist told me, is whether the combination of an opposable thumb and a neocortex is a viable combination.
Det ligger därför i företagets bästa intresse att ha en frisk arbetsstyrka.
It is therefore in a company's best interests to keep its workforce in good health.
För övrigt är det mycket roligt att se er frisk här igen!
By the way, I am also delighted that he is in good health and back with us again.
Hälsa bör därför ges särskild prioritet (t.ex. genom att man förbättrar arbetsförhållanden, gör rehabilitering mer framgångsrik och gör det lättare att hålla sig frisk etc.).
Health thus merits special priority (for example, improvement of working conditions, more successful rehabilitation, facilitating the preservation of good health, and so on).
EN

frisk {noun}

volume_up

Synonyms (Swedish) for "frisk":

frisk

Synonyms (English) for "frisk":

frisk
English

Context sentences for "frisk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHan skulle emellertid snart tvingas återvända till fängelset om han var för frisk.
However, he would shortly be forced to return to prison if he were too healthy.
Swedish(CS) Vi vill alla kunna andas frisk luft och förhindra att glaciärerna smälter bort.
(CS) All of us wish to breathe clean air and halt the melting of the glaciers.
SwedishDe utgör grundpelarna på vilka en frisk, dynamisk och trygg arbetsmarknad kan byggas.
They are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.
SwedishNär sjukdomen väl har diagnostiserats måste den behandlas så att patienten blir frisk.
Once the disease has been diagnosed, it has to be treated so as to cure the patient.
SwedishAtt kasta bort nära nog två miljoner ton frisk fisk om året är fullständigt absurt.
Discarding nearly two million tonnes of healthy fish each year is absolutely ridiculous.
Swedish. - (DE) Frisk mark är grunden för människors hälsa och välstånd.
in writing. - (DE) Healthy soils are the basis of human health and wealth.
SwedishAtt vara frisk och förbli frisk är förmodligen den önskan som delas av flest människor.
The wish to be and to stay healthy is probably the most widely shared one.
SwedishHan är dock långt ifrån helt frisk och kan när som helst få ett återfall.
However, he is far from making a full recovery and he could have a relapse at any time.
Swedish♫ ♫ Var rik men inte frisk och hade ingen att bo hos mig, ♫ ♫ se vem jag födde -- Klonis.
♫ ♫ Was wealthy, but not healthy, had no one to dwell with me, ♫ ♫ so look who I got born -- Clonie.
SwedishMed all respekt, mr Hatcher...... jag känner mig ganska frisk.
With all due respect, Mr. Hatcher...... I'm feeling pretty healthy.
SwedishEndast som en frisk och konkurrenskraftig ekonomi kan Europa verkligen skapa arbetstillfällen.
At the end of the day, real jobs can only be created by a healthy and competitive European economy.
SwedishI Belgien har ni under de två senaste åren bevisat att ni kunnat få en ny frisk vind att blåsa över politiken.
In Belgium, you have proved yourself able to breathe new life into politics.
SwedishEn person som genomgått en full laryngektomi har en kortare andningsväg än en frisk person.
Persons who have had a total laryngectomy have a shorter respiratory tract than a normal healthy person.
SwedishEn nytt utbrott av mul- och klövsjukan får aldrig mer leda till denna enorma utslaktning av frisk boskap.
A future outbreak of foot and mouth must not lead to the mass slaughter of healthy livestock.
SwedishPå så sätt krävs rätten till hälsa lika mycket som rätten till social säkerhet och en frisk miljö.
It calls for the right to health, the right to social security and the right to a healthy environment.
SwedishVi vill att världen omkring oss ska vara frisk och sund.
We wish for the world around us to be alive and very healthy.
SwedishDet ligger även i deras intresse att ha en frisk och välutbildad arbetskraft, men detta måste stimuleras.
It is also in their interest to have a healthy and educated labour force, but this must be stimulated.
SwedishJust för den här typen av cancer är en tidig diagnos av avgörande betydelse för chanserna att bli frisk.
Yet with this type of cancer in particular, early detection is crucial to increase the chances of recovery.
SwedishAtt man köper kosttillskott via Internet för att bli frisk, det stöds inte i detta betänkande.
Mr President, obtaining food supplements as health products from the Internet is not encouraged by this report.
SwedishMichel kommer till oss som Molières Tartuffe: rosa och fet, med frisk hy och klarröd mun.
Mr Michel appears before us rather like the hypocrite Tartuffe in Molière' s play: fat and pink, rosy-cheeked and carmine-lipped.