SV fylla
volume_up
{common gender}

fylla (also: sprit, supkalas)
volume_up
booze {noun}
fylla (also: dryck, dricka, glas, rus)
volume_up
drink {noun}

Synonyms (Swedish) for "fylla":

fylla

Context sentences for "fylla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDenna funktion syns bara när texten inte är dimensionerad att fylla hela ramen.
This effect is only visible, if the text is not scaled to the whole frame size.
SwedishParlamentet har talat och har för avsikt att fylla sin funktion jämsides er.
Our Parliament has spoken, and it intends to play its role alongside yourselves.
SwedishI detta avseende har arbetsmarknadens parter en särskilt viktig funktion att fylla.
In this respect, the social partners have an especially important role to play.
SwedishDet innebär dock inte att krisen är över, och vi har viktig uppgift att fylla.
However, that is not the end of the crisis, and we have important work to do.
SwedishDärför säger jag ja till detta institut, men det måste fylla ett verkligt syfte.
I therefore say yes to this Institute, but it must serve a genuine purpose.
SwedishKommissionen måste ges möjlighet att fylla en viktig funktion i detta avseende.
The Commission must be capable of playing an important role in this respect.
SwedishDen checklista som jordbrukarna ska fylla i är mycket lång och svårförståelig.
The checklist with which farmers are required to comply is very long and confusing.
SwedishJag tror också att teknikplattformarna kommer att fylla en mycket bra funktion.
I also think that the technology platforms will serve a very useful purpose.
SwedishVi måste dock då ha tillräckligt med personal för att kunna fylla en sådan funktion.
But then we must enough staff at our disposal to give this role some substance.
SwedishIdrotten har emellertid en mycket stor uppgift att fylla i dagens samhällsstruktur.
And yet sport has many very important functions to perform in today's society.
SwedishJag anser att den bör fortsätta att fylla sin uppgift - och göra det på riktigt.
I believe that it must continue to carry out its task, and do so genuinely.
SwedishMan skall fylla underskottet med import, vilket är ett barnsligt enkelt förslag.
Imports will make up the shortfall; it is a childishly simple proposition.
SwedishMen hela poängen med detta är att de ska titta på den här tabellen och fylla i den.
But the whole point of this thing is for them to look at this chart and fill it out.
SwedishÄr du trött på att behöva fylla i webbformulär med samma information om och om igen?
Tired of filling out web forms with the same information time and time again?
SwedishSlutligen, ärade ledamöter, måste medierna fylla en viktig roll i denna uppgift.
Finally, ladies and gentlemen, the media must also play an important role in this task.
SwedishDet är glädjande att kommissionen vill fylla ett tomrum med sitt förslag.
The Commission's proposal seeks to close a loophole, and that is to be welcomed.
SwedishDe var uppenbart avsedda att fylla tomrummen efter de återkallade leksakerna.
They were clearly destined to fill the gaps as a result of the toy recalls.
SwedishKommissionen är emot en linjär minskning av alla poster för att fylla en reserv.
The Commission is opposed to a linear reduction of all lines in order to fill a reserve.
SwedishBryssel skall även i fortsättningen fastställa ramarna, men medborgarna skall fylla dem.
Brussels will continue to draw the outlines, but the citizens will fill them in.
SwedishI denna har europeiska samarbetet i olika roller en mycket viktig roll att fylla.
In this regard, European cooperation has a very important part to play in various roles.