"fysisk" English translation

SV

"fysisk" in English

SV fysisk
volume_up
{adjective}

1. general

Jag tillönskar det nederländska ordförandeskapet mycket andlig och fysisk spänst.
I wish the Dutch presidency great physical and mental resilience in its work.
Fysisk och teknisk säkerhet - passersystem, brandsäkerhet och LiU-kort.
Physical and technological security; access control, fire safety and LiU cards.
Följderna blir fysisk och psykisk misshandel, sexuellt utnyttjande, mord.
What follows is physical and mental mistreatment, sexual exploitation, homicide.
• Kroppslig gestaltning av interaktion i den fysiska världen
• Embodied interaction in the material world
Viktorianerna trodde att vågorna måste vara vågor i ett fysiskt medium - etern.
Victorians thought the waves had to be waves in some material medium: the ether.
Förbindelser mellan befintliga nät skapar både fysiska och juridiska problem.
The interconnection of existing networks poses both material and legal problems.
fysisk (also: kroppslig, kropps-)
volume_up
bodily {adj.}
fysisk (also: kroppslig, materiell)
fysisk (also: kroppslig, materiell, lekamlig)

2. "från djurriket, djur-"

volume_up
animal {adj.} (of the animal kingdom)
Det viktigaste var fysisk styrka, så som hos andra djur.
The important thing was physical strength, like other animals.
En kvinnas värdighet och mysterier uppenbaras i hennes modersroll, vilka inte behöver förstås i rent fysisk mening.
This is clearly a phrase that should be used in relation to animals, not people.
Och det gäller hela den fysiska verkligheten: teknik, maskiner, djur och miljö.
And this applies to all of physical reality: technology, machines, animals and the environment.

Synonyms (Swedish) for "fysisk":

fysisk
Swedish

Context sentences for "fysisk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFysisk planering är lika med balans eller, om man så föredrar, återställande av balansen.
Planning is synonymous with balance, or, if you prefer, with restoring balance.
SwedishDessa tillstånd hänger ofta samman med dåliga kostvanor och fysisk inaktivitet.
These conditions are often due to poor nutrition and lack of exercise.
SwedishAnser kommissionen att en fysisk reservstyrning måste bli obligatorisk?
Does the Commission think that a mechanical back-up system should be required?
SwedishDet är bara på området fysisk planering som jag ser möjligheter för Europa.
Only in the area of regional planning do I see opportunities for Europe.
SwedishDen strategi vi bör anta ska utgå från utbildning och fysisk aktivitet.
The strategy that we should be adopting starts with education and training.
SwedishVi måste erkänna behovet av ett europeiskt område för säkerhet inom fysisk planering.
We must recognise the need for an area of security in the field of town and country planning.
SwedishVi har inget verkligt ansvar för regional utveckling, stadsplanering och fysisk planering.
We do not have any real responsibility for regional development, urban and spatial planning.
SwedishDet skulle kunna bli ett utbildningssamhälle, vilket även innefattar fysisk utbildning och motion.
It could be an education society, which also extends to body education and exercise.
SwedishKommissionen bestred den vid den tidpunkten befintliga lagstiftningen om fysisk planering och stadsplanering.
The Commission challenged the existing law on land and town planning at the time.
SwedishDessutom måste vi naturligtvis ha en effektiv fysisk planering.
In addition, we need to have effective spatial planning, of course.
SwedishGenom fysisk planering sade ni, men det är en typisk lokal befogenhet.
You stated that that would be done via the Planning department, but that is typically a local power.
SwedishAtt fysisk och psykisk hälsa hänger ihop med omgivningen och livssituationen är numera allmänt accepterat.
Inflammation is a complex host reaction to foreign substances or cell and tissue injury.
SwedishNu förenas det Europa som sedan andra världskriget har varit delat av en både fysisk och ideologisk järnridå.
Two thirds of the Members of Parliament will have left even before the Commissioners.
SwedishEtt av de grundläggande problemen är den så kallade stadsutbredningen - problemet med fysisk planering.
One of the basic problems is the so-called urban sprawl - the problem of land use planning.
SwedishEn kvinnas värdighet och mysterier uppenbaras i hennes modersroll, vilka inte behöver förstås i rent fysisk mening.
This is clearly a phrase that should be used in relation to animals, not people.
SwedishServiceområden för företag som finns på en fysisk adress
home-based businesses) or businesses who come to your location (e.g.
SwedishEuropa är i behov av en politik för fysisk planering.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, Europe needs a planning policy.
SwedishEtt stort antal angrepp har utförts mot fysisk infrastruktur.
We are talking about damage to industry running into millions.
SwedishDe har redan en fysisk planering för sina kust- och havsområden.
They already have spatial plans for their maritime areas.
Swedishhar fjärraccess eller fysisk access till datorn bör du ha ett Communicator-lösenord.
people have access to your computer (either physically or over the network) you should have a Communicator password.