"gå om" English translation

SV

"gå om" in English

SV gå om
volume_up
{verb}

När jag ser på dessa två bilder säger jag: Nej, Indien kommer inte om Kina än på ett tag.
By looking at these two pictures, I say no, it won't overtake China for a while.
Financial Times tryckte den här bilden från en Indisk textilfabrik med titeln "Indien håller på att om Kina inom textilindustrin."
Financial Times printed this picture of an Indian textile factory with the title, "India Poised to Overtake China in Textile."
Kina som ganska snart kommer att om Europa när det gäller utsläpp av växthusgaser har också gett en del positiva tecken ifrån sig på senare tid.
China, which will quite soon overtake Europe in greenhouse gas emissions, has also made some positive signs lately.
gå om (also: möta, stryka, korsa, passera)
gå om (also: upphöra, skicka, släppa, anta)
to retake a year

Context sentences for "gå om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör att tillbaka till frågan om vuxenutbildning har jag ett förslag till er.
To get back to the question of adult learning, I have a suggestion to make to you.
SwedishVi kan endast framåt om vi återigen gör en noggrann analys av våra intressen.
We can only move forward if we embark on a careful analysis of our interests again.
SwedishLåt mig avslutningsvis helt kort också in på betänkandet om Peace-programmet.
Finally, permit me just to say a few words about the report on the PEACE programme.
SwedishJag kan naturligtvis tillbaka och se om vi kan hitta den information som behövs.
Of course I can go back and see whether we can find the necessary information.
SwedishVi kan lösa denna kris och vidare om vi agerar demokratiskt.
Mr President, we can overcome the crisis and move forward if we act democratically.
SwedishSedan vill jag över till frågan om asbestproblemet som har diskuterats här.
Now I want to turn to the issue of the asbestos problem which has been discussed here.
SwedishAll denna investering i resurser och all denna entusiasm kan nu inte bara om intet.
All of this investment of resources and excitement cannot now come to nothing.
SwedishAnnars kommer Asien som region att miste om 150 miljoner euro i utvecklingsbistånd.
Otherwise, Asia will, as a region, miss out on EUR 150 million in development aid.
SwedishHur kan en person som aldrig hört talas om hiv med på att låta testa sig?
How can a person who has never heard of HIV consent to being tested for it?
SwedishEn hovnarr ombads emellertid att ut om hans herre ville diskutera allvarliga frågor.
A jester was asked to leave, however, if a lord wished to discuss serious matters.
SwedishVi vet att det verkligen kommer att bra för Europa om det går bra för er.
We know that if it goes well for you, it will certainly go well for Europe.
SwedishEuropa har inte råd att miste om de fördelar som biotekniken kommer att medföra.
Europe cannot afford to miss out on the benefits biotechnology will bring.
SwedishVi skall nu vidare och rösta om hela resolutionsförslaget med införda ändringar.
We shall proceed to the vote on the whole of the motion for a resolution thus amended.
SwedishDet kan om vårt ändringsförslag kombineras med Fassas text på följande sätt.
That is possible if our amendment is combined with Mr Fassa's text in the following way.
SwedishJag skulle vilja tillbaka till frågan om Burundi, som min fråga gällde.
I should like to return to the issue of Burundi, which my question addressed.
SwedishJag hoppas att vi i morgon kommer att längre än diskussionerna om krisen.
Madam President, I hope that tomorrow, we shall look beyond the debate on this crisis.
SwedishDessutom vill jag in på frågan om europeiska mynt och "medaljens två sidor" .
I would also like to deal with the subject of European money "on both sides of the coin' .
SwedishVi kommer inte att tillbaks till debatten om det huvudsakliga innehållet i frågan.
We are not going to go back to a debate on the main substance of the issue.
SwedishTill följd av detta riskerar världskulturen att miste om den assyriska kulturen i Irak.
As a result, world culture faces the disappearance of Assyrian culture in Iraq.
SwedishJag vill in på frågan om näten, som Herzog så påpassligt tagit upp.
I shall now address the matter of networks, which Mr Herzog quite rightly raised.