"gå om intet" English translation

SV

"gå om intet" in English

SV gå om intet
volume_up
{verb}

Människor såg sina besparings- och pensionsplaner om intet när Equitable Life kollapsade, och det är rätt att de fortsätter att söka svar.
People had their savings and pensions plans thrown into chaos when Equitable Life collapsed, and it is right that they continue to seek answers.
Det finns emellertid en risk för att denna kompromiss kan om intet, vilket skulle göra att vi är tillbaka på ruta ett igen, om ändringsförslagen 37 och 41 om Almadén godkänns.
However, there is a risk that this compromise may collapse, leaving us back at square one, if Amendments 37 and 41 on Almadén are approved.

Context sentences for "gå om intet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAll denna investering i resurser och all denna entusiasm kan nu inte bara om intet.
All of this investment of resources and excitement cannot now come to nothing.
SwedishVad vi har gjort för att frigöra Irak från en diktatur av värsta slaget kommer att om intet...
We will lose what we have done for liberating Iraq from the worst kind of dictatorship...
SwedishVad vi har gjort för att frigöra Irak från en diktatur av värsta slaget kommer att om intet ...
We will lose what we have done for liberating Iraq from the worst kind of dictatorship ...
SwedishDet är verkligen nedslående att se hur erövringar som gjorts under ett helt årtionde riskerar att om intet.
It really is discouraging to see the achievements of an entire decade put at risk.
SwedishAll denna investering i resurser och all denna entusiasm kan nu inte bara om intet.
Since then we have seen a hopeful process with legislation and programmes that make our environmental priorities a reality.
SwedishOch om man skulle försämra konkurrensen, är det hela er politik med hållbar rörlighet som skulle om intet.
Moreover, if we were to increase competition, your entire sustainable mobility policy would fall through.
SwedishKommer jordens framtid att om intet?
Will some spasm foreclose Earth's future?
SwedishOm man inte gör någonting nu, kommer allt stöd till Moçambiques utveckling i det förflutna att om intet.
If nothing is done now, we will be letting all the effort that we have made in the past to help Mozambique in its development go to waste.
SwedishOm detta inte sker kommer byråns värdefulla spridningsarbete om intet och sluta uppfylla sitt främsta mål.
Otherwise, the valuable work the Agency does to spread information would be diminished, and it would cease to fulfil its main objective.
SwedishOm det inte finns någon fredlig lösning med på agendan, oavsett vilket politiskt parti som sitter vid makten, är denna dialog dömd att om intet.
If a peaceful solution is not on the agenda, whatever political party may be in power, that dialogue is doomed to disappear.
SwedishMänniskor såg sina besparings- och pensionsplaner om intet när Equitable Life kollapsade, och det är rätt att de fortsätter att söka svar.
People had their savings and pensions plans thrown into chaos when Equitable Life collapsed, and it is right that they continue to seek answers.
SwedishJag vill gärna framhålla att eftersom det saknas en målorienterad, särskild budgetpost riskerar genomförandet av strategin att om intet.
It has to be said that currently the absence of a goal-oriented, distinct funding heading is undermining successful implementation of the strategy.
SwedishJag vill gärna framhålla att eftersom det saknas en målorienterad, särskild budgetpost riskerar genomförandet av strategin att om intet.
As is well known, the 40-plus priority measures put forward by the European Council and Commission to improve the situation did not receive adequate support.
SwedishMänniskor såg sina besparings- och pensionsplaner om intet när Equitable Life kollapsade, och det är rätt att de fortsätter att söka svar.
The Irish Government should now appoint an investigator who will represent Irish citizens ' interests in this matter and work with the European Parliament's Committee of Inquiry.
SwedishI dag kan man följaktligen säga att allt kan hända, att chanserna för en hållbar fred riskerar att om intet och att ett initiativ från parlamentet därför är nödvändigt.
Today, then, anything could happen, the hopes of a lasting peace are in danger of being dashed, and so an initiative from Parliament is urgently needed.
SwedishFramtida kunder ställer allt fler krav och dessa två faktorer utgör en konkurrensfördel som vi inte får låta om intet genom okontrollerad stadsplanering.
Future customers are increasingly demanding and these two elements represent a competitive advantage that we cannot allow to be destroyed through uncontrolled town-planning.
SwedishOm Irlands premiärminister inte säger till sitt folk: ”Nu måste ni samarbeta solidariskt med européerna i ert eget intresse”, så kommer det hela att om intet igen.
If the Irish prime minister does not tell his people: 'Now you must work together in solidarity with the Europeans in your own interest!', then it will all come to nothing again.
SwedishFaran är att allt det goda arbete och de goda avsikter som kollegerna har talat om här kommer att om intet om ordförandeskap efter ordförandeskap inte bygger på det som redan har skett.
The danger is that all the good work and good intentions that colleagues have spoken about here will come to nothing if presidency after presidency does not build on what has happened already.