"gång" English translation


Did you mean: gäng, gang, to gang
SV

"gång" in English

volume_up
gång {comm. gen.}

SV gång
volume_up
{common gender}

1. general

gång (also: tid, tempo, taktart, tids-)
volume_up
time {noun}
Santer kan berätta för er att vi talar om sysselsättningen här gånggånggång.
Mr Santer will tell you that time after time after time, we talk here about employment.
Gånggång undviker vi problemet, och allmänheten gör rätt i att oroa sig.
Time and time again we duck the issue, and public opinion is rightly worried.
Detta har vi sett gånggång när det gäller så kallade Europaprojekt.
We have seen that time and time again with so-called European projects.
gång (also: stycke, vana, råd, sätt)
volume_up
way {noun}
Det har skett många kulturella förändringar under processens gång.
There have been a lot of cultural changes in the way the process has evolved.
Under arbetets gång väckte säkert många tvivlare med all rätt även ilska hos Er.
Many sceptics along the way must have aroused justified anger in you.
—Är en utredning på gång som ska upptäcka dessa eventuella kopplingar?
—Are there any investigations under way to uncover any such possible links?
gång (also: förlopp, sätt, följd, bana)
volume_up
course {noun}
Vi följer naturligtvis detta med stor oro, och tar också upp frågan gånggång.
We are of course following this with great concern and are also raising it repeatedly.
Under undersökningens gång uppstod misstankar om allvarliga oegentligheter.
In the course of the investigations suspicion arose of the existence of serious irregularities.
Vi vet att suveräniteten har varit en viktig målsättning under historiens gång.
We know that sovereignty has been an important objective over the course of history.
gång (also: verksamhet, bruk, arbete, verkan)
Alla som någon gång sett en hönsbesättning, äter sedan inte ägg under en lång tid!
Anyone who has ever seen a battery cage operation goes right off eggs for a very long time!
Därefter avskedas medarbetaren och man kan om göra samma sak igen, gånggång.
The worker is then dismissed, and the same operation can be repeated over and over again.
Du kan inte klistra in så här mycket text på en gång.
You cannot paste this much text in a single operation.
Medbeslutande kommer till stånd när denna metod brukas under processens gång.
Codecision occurs when this process is cultivated as the process develops.
Detta kommer att leda till ytterligare komplikationer under processens gång.
This will lead to further complications throughout the process.
Unionen är beroende av detta för att hålla Lissabonprocessen i gång.
The EU is dependent on this in order to keep the Lisbon process on track.
gång (also: förlopp, tillgång, följd, sats)
volume_up
run {noun}
Varför låter vi i parlamentet rådet omringa oss gånggång?
Why do we, Parliament, allow the Council to run rings around us time and again?
Nu måste det vanliga lagstiftningsförfarandet ha sin gång under de kommande månaderna.
Now the normal legislative procedure must run its course over the coming months.
Varje gång som media får syn på honom, så kommer de till mig.
Every time the media gets a look at him, they run to me.
Den behöriga arbetsgruppen inom rådet granskade texten endast en gång.
The competent working group of the Council examined the text only once.
Jag tror att vi någon gång borde diskutera den i arbetsgrupperna.
I believe we ought to discuss it in the appropriate working parties.
Än en gång strävar vi åt två motsatta håll.
Once again, we are working in two opposite directions.
gång (also: kringvandring)
gång (also: kanal, rör, kärl, rörledning)
volume_up
duct {noun}
gång (also: spärrhake)
gång (also: tåg, utveckling, fortgång, marsch)
volume_up
march {noun}
Om några dagar, den 29 mars, kommer invånarna i Ukraina att kunna välja ännu en gång.
In a few days, on 29 March, the people of Ukraine go to the polls once again.
Jag vill än en gång upprepa dessa prioriteringar, som vi beslutade om i mars.
I would like to reiterate those priorities we decided on in March.
Erfarenheterna från i mars har, ännu en gång, visat att det bara går om vi uppträder gemensamt.
The events of March, as I said, showed that this can only be done jointly.
gång (also: hastighet, fart, steg, takt)
volume_up
pace {noun}
Det kom som en överraskning att den japanska tekniken inte har hållit jämna steg med de fenomen som uppträder gång efter annan i dessa områden.
It was a surprise to find that Japanese technology had not kept pace with events that constantly recur in those areas.
Den ekonomiska, sociala och politiska återuppbyggnaden av västra Balkan måste komma i gång ordentligt under det finska ordförandeskapet.
The economic, social and political rebuilding of the Western Balkans must proceed at a brisk pace while Finland holds the Presidency.
De långsammaste hotar här att bestämma takten men det är inget skäl för att bara slänga stadgan i papperskorgen om den nu inte kan bli bindande på en gång.
Those at the back of the queue threaten to dictate the pace, but this is no reason to relegate the Charter to the bin if it cannot be made binding right away.
gång (also: steg, skrev, kliv)
volume_up
stride {noun}
gång (also: slag, bana, resa, resor)
volume_up
travel {noun}
Till Hoppenstedt bör naturligtvis sägas: någon gång borde man föra en grundläggande diskussion om rymdverksamheten.
My answer to Mr Hoppenstedt is, of course, we would have to have a debate on space travel.
Kommissionen har ett nära samarbete med europeiska och internationella resebyråföreningar varje gång listan uppdateras.
The Commission liaises closely with European and international travel agent associations each time the list is updated.
Det sker varje gång vi handlar med kreditkort, lyfter telefonluren, öppnar e-post eller ger oss ut och flyger.
It happens every time we shop using credit cards, use a telephone, open our e-mail or travel by plane.
gång (also: steg, tramp, pinne, sula)
volume_up
tread {noun}
. - (FI) Det är förståeligt att EU försöker ställa sig in hos medborgarna inför valet, men denna gång är kommissionen ute på hal is.
in writing. - (FI) It is understandable that the EU should try to make goodwill gestures towards its citizens prior to the elections, but this time the Commission is treading on thin ice.
gång (also: allé, fack, gångväg, promenad)
volume_up
walk {noun}
Allmänheten kommer att få betala för saneringarna och verksamhetsutövarna kommer än en gång att komma undan.
It will pick up the bill for restoring the site and operators will walk away once more.
För det första, samarbeta nästa gång.
Firstly, do not walk alone next time.
Because walking has a real power.
gång (also: gångtävling)
Because walking has a real power.
I Pireus – en gång den största hamnen i Europa – är varannan människa på gatan en arbetslös sjöfarare.
In Piraeus, once the biggest port in Europe, one in two people walking along the street is an unemployed seafarer.
Jag önskar att alla som är föraktfulla mot att rösta och representativ demokrati bara skulle få se sådana köer en gång.
In Zimbabwe that could mean not only taking risks but also walking for miles to a polling station and queuing for hours.

2. "mellan t.ex. bänkrader"

gång
volume_up
gangway {noun} [Brit.]

3. mining

gång
Alla här i dag, även de på åhörarläktaren, har en gång varit barn och gått i skolan, och vi kan alla komma ihåg bra lärare.
Everyone here today, including those in the public gallery, was once a child and went to school and we can all remember good teachers.

4. geology

gång (also: kristallgång)
volume_up
vug {noun}

Synonyms (Swedish) for "gång":

gång

Context sentences for "gång" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishÄnnu en gång går handels- och militärintressen före de mänskliga rättigheterna.
Once again, commercial and military interests take precedence over human rights.
SwedishÄn en gång bestraffas tyvärr det spanska samhället av dessa mordiska terrorister.
Unfortunately, the terrorist murderers are once again punishing Spanish society.
SwedishJag frågar mig faktiskt ännu en gång hur den europeiska produktionen definieras.
Once again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work '.
SwedishI dag hänvisade ni dock inte en enda gång till idén om ett EU med socialt ansvar.
But you did not refer once today to the concept of a socially responsible Europe.
SwedishVi kan fortsätta vårt önsketänkande i fråga om Lissabonstrategin gånggång.
We can therefore continue wishful thinking about the Lisbon Strategy repeatedly.
SwedishDen enda helt säkra lösningen är att stabilisera kvicksilvret en gång för alla.
The only completely safe solution is to stabilise the mercury once and for all.
SwedishÄn en gång har en statskupp genomförts på Fiji.
author. - Mr President, yet again we are confronted with a coup d'état in Fiji.
Swedish(LT) Tack ännu en gång för ert uttömmande och, vill jag påstå, hoppfulla, svar!
(LT) Once again thank you for your comprehensive and, I would say, hopeful reply.
SwedishAvslutningsvis vill jag än en gång tacka föredraganden för hans utmärkta arbete.
In conclusion, I should like to thank the rapporteur again for her excellent work.
SwedishJag skulle avslutningsvis ännu en gång vilja peka på vad Brok sade inledningsvis.
In conclusion, I should once again like to refer to Mr Brok's opening comments.
SwedishJag frågar mig faktiskt ännu en gång hur den europeiska produktionen definieras.
Once again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work'.
SwedishFår jag än en gång säga att rådet bara kan ingripa på kommissionens initiativ.
Let me repeat that the Council can only act on the initiative of the Commission.
SwedishJag vill än en gång upprepa att fordons- och oljeprogrammet utgjorde genombrottet.
I would like to say once again that the Auto-Oil programme was the breakthrough.
SwedishJag vill än en gång tacka Garriga Polledo för redogörelserna om personalområdet.
I would like to thank Mr Garriga Polledo once again for his comments on personnel.
SwedishVi hänvisar er till konventet, som ännu en gång måste fatta beslut i denna fråga.
We would refer you to the Convention, which once again must rule on this point.
SwedishDet görs visserligen inte i detta betänkande, ändå vill jag påpeka det än en gång.
This report does not do so, but I would like to highlight this issue once again.
SwedishVi hoppas att även utbetalningarna till bönderna skall kunna komma i gång i år.
We hope that this year will then see the start of disbursements to the farmers.
SwedishBilder av oacceptabla transportförhållanden ger gånggång belägg för detta.
Pictures of unacceptable transport conditions provide repeated evidence of this.
SwedishJag vill därför än en gång lyckönska Jan Christian Ehler till ett utmärkt arbete.
I would therefore like to congratulate Mr Ehler once again on his excellent work.
SwedishHerr Megahy, jag vill inte sätta i gång en ny debatt angående gårdagens debatt.
Mr Megahy, I would not want to begin a new discussion about yesterday's debate.