SV göra
volume_up
[gjorde|har gjort] {verb}

1. general

Det är också en påminnelse om vad EU behöver göra och hur den skall göra det.
It is also a reminder of what the Union needs to do and how it needs to do it.
Det är tydligt varför vi borde göra detta, men vad måste vi göra i detta sammanhang?
It is clear why we should do it but what do we need to do in that context?
Sedan vet ni inte vad ni skall göra och för övrigt kan ni inget göra.
For the rest, you do not know what to do, and moreover you cannot do anything.
göra (also: tjäna, , vara, tillverka)
Turkiet måste göra konkreta åtaganden och där kan vi inte göra några eftergifter.
Turkey has to make tangible commitments, and we cannot make allowances on that account.
Jag hoppas att den här resolutionen hjälper dem att göra den övergång de måste göra!
I hope that this resolution helps them to make the transition that they need to make!
Jag skulle vilja göra det påpekande jag ämnade göra tidigare.
   Mr President, I should like to make the point I was going to make earlier.
Det är också en påminnelse om vad EU behöver göra och hur den skall göra det.
It is also a reminder of what the Union needs to do and how it needs to do it.
Det är tydligt varför vi borde göra detta, men vad måste vi göra i detta sammanhang?
It is clear why we should do it but what do we need to do in that context?
Sedan vet ni inte vad ni skall göra och för övrigt kan ni inget göra.
For the rest, you do not know what to do, and moreover you cannot do anything.
Jag vill också göra henne uppmärksam på rapporten från parlamentets STOA-kommitté.
I would also draw her attention to the report of Parliament's STOA Committee.
Jag vill göra er uppmärksamma på att förslaget inte har något med säkerhet att göra.
I wish to draw your attention to this project which has nothing to do with safety.
För det andra gällde det att göra avgränsningar mellan infrastruktur och suprastruktur.
Secondly, we had to draw a dividing line between infrastructure and superstructure.
Om vi vill gå längre, skall vi då göra det alla tillsammans eller bara några stycken?
If we want to go further, do we want to go all together or do just a few of us want to go?
Och nu kan jag bara gå och gå ut med mina vänner, gå och göra vad jag vill.
And now I can just go and go out with my friends, go do whatever I want.
Vi kan inte göra det själva, medlemsstaterna kan inte göra det själva.
We cannot go it alone; the Member States cannot go it alone.
En målsättning är att göra lagstiftningsförfarandena mer relevanta.
One objective is to render the legislative procedures more appropriate.
Insyn, öppen bokföring och tillsyn måste göra skatteparadis omöjliga.
Transparency, open bookkeeping and supervision must render tax havens impossible.
Detta skulle göra kommissionen till ett försvagat organ som kännetecknas av nationella fördomar.
This would render the Commission a weakened body of national prejudice.
Kommissionen vidtar åtgärder för att göra verklighet av dessa principer.
The Commission is taking steps to turn these principles into reality.
Redan nu kan vi se problem med att vi försöker att göra allätaren till vegetarian.
Even now we can see problems in attempting to turn omnivores into vegetarians.
Det är vad vissa personer skulle vilja göra med det europeiska rymdprogrammet.
That is what some people would like to turn the European space programme into.
Det finns inga hinder, åtminstone inte för ECB: s del, för att göra detta arbete.
There is no obstacle, at least on the part of the ECB, to it doing this work.
Inte inom något område bör man göra det, men ännu mindre när det gäller kultur.
That is not the right way to work on anything, but especially not on culture.
Är det möjligt för någon i denna värld att jobba tillsammans och göra det bättre?
Is it possible for anybody in this world to work together to make it better?
Vi måste nu bara göra en meningsfull helhet av det och sammanfatta det.
We just have to put it all together and fashion it into a meaningful whole.
Vi är också beredda att hjälpa till att göra detta i demokratiska termer.
Furthermore, we are prepared to help to achieve this in a democratic fashion.
Och det är intressant, genom att göra det här i renderad stil, hur mycket starkare de här synvillorna blir.
And it's interesting, by doing this in this sort of rendered fashion, how much stronger the illusions are.
De medlemsstater som gör besparingar bör inte göra det på ett tanklöst sätt.
The Member States that are making savings should not go about it unthinkingly.
Vad tänker kommissionen göra för att återställa balansen mellan frihet och säkerhet?
How will the Commission go about redressing the imbalance between security and freedom?
De sätt som vi använder för att göra detta kommer naturligtvis att variera.
Of course, the ways in which we go about this will vary.
Den europeiska modellen försöker exempelvis att göra något åt de växande klyftorna.
This European model, for example, seeks to combat the growing inequalities.
(Applåder) För att göra det, använd inte jordbruksnäringens modell för framtiden.
(Applause) To do that, don't look at the agribusiness model for the future.
Vad EU måste göra är att anamma vissa delar av den spanska modellen.
What Europe needs is to adopt some aspects of the Spanish model.
to model upon
I slutändan är det givetvis centralamerikanerna som måste göra detta själva.
In the final analysis, of course, this is up to the people of Central America.
Detta är början på att öppna regeringsprocessen och att göra den genomblickbar.
This is the beginning of opening up the process of government and making it transparent.
Det är den brittiska regeringens ansvar att göra ett uttalande om dessa frågor.
It is up to the British government to make a statement on these matters.

2. sports

göra (also: göra poäng)
volume_up
to knock up {vb} (cricket)

Context sentences for "göra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAldrig förr har företag haft bättre möjlighet att tjäna pengar på att göra gott.
Companies have never before had a better opportunity to earn money by doing good.
SwedishFilosofin om 1 procent innebär för gemenskapen och leder den i fällan att göra .
The 1% philosophy means of the Union and leading the Union into a trap of doing .
SwedishLibyen har avbrutit sitt atomprogram, men fördraget hade inget med det att göra.
Libya has abandoned its nuclear programme, yet the Treaty played no part in this.
SwedishJag hoppas att socialisterna inte kommer att göra denna deal med de konservativa!
I hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.
SwedishJag skulle vilja göra en sak klar här.
   . Mr President, ladies and gentlemen, I would like to clarify something here.
SwedishHan misslyckades som tur var rejält med detta, och det kommer ni också att göra.
He, fortunately, failed miserably in this, and you will have the same experience.
SwedishBättre sent än aldrig eftersom alla företag måste göra sig klara för 2000-talet.
Better late than never because all companies must be primed for the 21st century.
SwedishGenom att göra stora uppoffringar nådde den omedelbart stora framgångar år 2002.
By making great sacrifices, it achieved absolute success straight away in 2002.
SwedishUSA kommer att göra många besök på plats för att utvärdera de berörda länderna.
It will undertake extensive on-site evaluation visits in the countries concerned.
SwedishDetta kommer att göra det möjligt att tillverka kärnvapen i industriell skala.
That will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
SwedishDet finns ännu en hel del kvar att göra men vi har ingen verklig handlingsplan.
There is still a very great deal left to be done, and no actual plan of action.
SwedishJag är säker på att vad som än återstår att göra fortfarande kan uppnås framöver.
I am sure that whatever remains to be done can still be achieved in the future.
SwedishMen EU kanske också vill göra avsteg från sina normer för mänskliga rättigheter?
However, perhaps the EU also wants to deviate from its human rights standards.
SwedishMen nu har vi chansen att göra något åt kemikalierna, och vi bör ta den chansen.
But we now have a chance to act on chemicals, and we should seize that chance.
SwedishVi har redan ett fördrag för mycket och folkets röst kommer att göra sig hörd.
We have already gone a treaty too far and the voice of the people will be heard.
SwedishVårt politiska ansvar bör emellertid göra det möjligt att överkomma det hindret.
However, where there is political responsibility this should not be a problem.
SwedishGränsen mellan att göra affärer och ekonomisk brottslighet är ofta svår att dra.
There is often a fine line between business activities and white-collar crime.
SwedishEfter femtio år tror jag nog man kan göra en kritisk utvärdering.
Mr President, I think that after 50 years we can take stock with a critical eye.
SwedishFilosofin om 1 procent innebär för gemenskapen och leder den i fällan att göra.
The 1 % philosophy means of the Union and leading the Union into a trap of doing.
SwedishDet första slaget av frågor har att göra med sammanhanget i gemenskapens åtgärder.
The first series of issues relates to the coherence of the Community’ s actions.