"göra rent" English translation

SV

"göra rent" in English

SV göra rent
volume_up
{verb}

göra rent (also: klara upp, uppklara, ordna, reda ut)
Jag vill här också göra rent hus med ett antal legender.
I would also like to clear up a few myths.
göra rent
volume_up
to do out {vb} [Brit.] [coll.]

Synonyms (Swedish) for "göra rent":

göra rent
Swedish

Context sentences for "göra rent" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishParlamentet har begärt att en annan europeisk institution skall göra rent i sitt hus.
This House has demanded that another European institution should clean up its act.
SwedishVi ska skita ned det här akvariet så mycket...... att tandläkaren måste göra rent det.
We're gonna make this tank so filthy... the dentist will have to clean it.
SwedishJag vill göra en rent faktamässig korrigering.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I would like to make a purely factual correction.
SwedishIbland har de som ifrågasatt texten anklagats för att göra detta av rent politiska skäl.
Sometimes, those questioning this text have been accused of doing so for purely political reasons.
SwedishDet råder dock meningsskiljaktigheter med herr Bangemann om vad man skall göra med resten rent rättsligt.
Where we are at variance, however, with Mr Bangemann is what you do legally with the rest.
SwedishRådet kan inte tillåta sig det, åtminstone inte om det verkligen håller på med att göra rent hus med allting.
The Council cannot afford to, at least not if it really is intent on cleaning up its act.
SwedishDet är dags för parlamentet att göra rent bord kring ersättningarna.
It is time for Parliament to come clean on payments.
SwedishVad tänker kommissionen göra rent praktiskt och när?
What, in practical terms, does it propose to do and when?
SwedishDetta kan man naturligtvis inte göra rent allmänt.
But obviously we cannot make that a general principle.
SwedishJag måste göra rent akvariet innan Darla kommer.
I've gotta clean the fish tank before Darla gets here.
SwedishNär vi i dag inleder vårt samarbete har vi på sätt och vis möjlighet att göra det från ett rent bord.
Today, as we embark on our work together, we have the chance to make a clean sweep of matters, in a manner of speaking.
SwedishVar finns visionerna, idéerna, kreativiteten och modet att göra något utöver de rent byråkratiska obligatorierna?
Where are the visions, the ideas, the creativity and the courage to go beyond standard, purely bureaucratic duties?
SwedishHur skall vi göra det rent konkret?
How are we to do this in purely practical terms?
SwedishI varje fall önskar vi att den kommande kommissionen tar sitt fulla ansvar för att göra rent i det här augiasstallet.
In any event, we want the incoming Commission to discharge its responsibilities fully and clean out these Augean stables.
SwedishVad ska vi göra rent politiskt?
What should we do politically, therefore?
SwedishInte ens Robert Mugabe i Zimbabwe har lyckats göra rent hus som president Aleksandr Lukasjenko gjorde förra månaden i Vitryssland.
Not even Robert Mugabe in Zimbabwe has managed a clean sweep as President Alexander Lukashenko did last month in Belarus.
SwedishSlutligen betonar jag även vikten av ett effektivt straffrättsligt skydd för att göra rent hus med alla former av förfalskning.
Finally, I would also like to emphasise the importance of effective criminal protection in order to remove any trace of counterfeiting.
SwedishHan ska göra rent akvariet!
SwedishDet går bra ändå alltså: man kan göra rent hus med de skrivna texterna för det finns ju ändå den materiella konstitutionen som är överställd den formella.
This is still considered acceptable: written texts can hence be spirited away because at the end of the day theory takes second place to practice.
SwedishNu är det dags för Europa att göra rent hus och inpränta en ansvarskänsla - som de oberoende experterna kunde ha sagt - hos sina institutioner.
Now is the time for Europe to put its own house in order; to instil in its institutions - as the independent experts might have said - a sense of responsibility.