SV

göra upp {verb}

volume_up
1. general
Ödlan reste 12. 000 mil för att göra upp räkningen med dig!
The Lizard travelled 1 2, 000 miles to settle accounts with you!
Jag är kategoriskt emot metoder som används för att göra upp med politiska motståndare.
I am categorically against such methods which are used to settle accounts with political opponents.
I dag hedrar vi denna årsdag utan att försöka göra upp med gamla mellanhavanden från det förflutna.
Today we are commemorating this anniversary without trying to settle our scores with the past.
I och med detta dokument står vi i begrepp att göra upp ett handelsavtal, vi ger av unionens pengar, men vi begär inte att få kontrollera fiskarnas löneavtal.
Now, with this document, we are about to conclude a trade agreement, and we are giving away Union funds but are not requesting to be able to monitor the fishermen's contracts.
Sammanfattningsvis, skulle jag vilja säga att vi måste akta oss för att göra upp kontrakt om forskningsarbete enbart på geografiska grunder.
In conclusion, I would like to say that we must beware of placing contracts for research work on geographical grounds alone.
Vi skall ha en omfattande personalreform, som enligt min mening bör göra upp med livstidsanställningar och i stället införa tidsbegränsade anställningar.
We need a comprehensive staff reform, which in my view should include an end to jobs for life and introduce fixed-term contracts instead.
I och med detta dokument står vi i begrepp att göra upp ett handelsavtal, vi ger av unionens pengar, men vi begär inte att få kontrollera fiskarnas löneavtal.
Now, with this document, we are about to conclude a trade agreement, and we are giving away Union funds but are not requesting to be able to monitor the fishermen's contracts.
Med en fast förteckning skulle det faktiskt vara omöjligt att genomföra sådana kontroller, alltså beslutade vi att inte göra upp en sådan förteckning.
If we had a fixed list, carrying out a check would be more or less impossible, with the result that we decided to take the other option.
Vi skall ha en omfattande personalreform, som enligt min mening bör göra upp med livstidsanställningar och i stället införa tidsbegränsade anställningar.
We need a comprehensive staff reform, which in my view should include an end to jobs for life and introduce fixed-term contracts instead.
I samma anda handlar det om att få Turkiet att utan all nationalism gå med på att göra upp med sitt förflutna genom att erkänna det armeniska folkmordet.
In the same spirit, it is a question of getting Turkey to agree, contrary to any form of nationalism, to look its past in the face by recognising the Armenian genocide.
De myndigheter som ska förhindra brott används enbart för politiskt och ekonomiskt fiffel, och för att göra upp räkningen med oppositionen.
The services that are supposed to prevent crime are used only for political and economic racketeering, and for squaring accounts with the opposition.
Vi måste stärka det rättsliga samarbetet så att vi kan göra upp med de radikala, våldsamma och organiserade fraktionerna.
We need to strengthen judicial cooperation so as to strike at radical, violent, organised fringe groups.
2. commerce

Similar translations for "göra upp" in English

göra verb
göra
English
upp verb
English
upp adverb
English
upp preposition
English
dra upp verb
English
tappa upp verb
English
göra slut på verb
English
göra längre verb
English
göra verkan verb
English
göra starkt intryck på verb
English
göra konkurs verb
English

Context sentences for "göra upp" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishGünther Oettinger, du är i färd med att göra upp en färdplan för energi 2050.
Mr Oettinger, you are in the process of drawing up the Energy Roadmap 2050.
SwedishGrekland måste göra sin del, leva upp till sina löften och reformera sin politik.
Greece must do its part, live up to its promises and reform its policy.
SwedishTurkiet måste göra upp med sitt förflutna och ta avstånd från folkmordet på armenierna.
Turkey must draw a line under its past and acknowledge the Armenian genocide.
SwedishFörnuftiga människor måste ställa sig upp och göra någonting åt det som pågår.
Reasonable people must stand up and do something about what is going on.
SwedishDet vi måste göra är att sätta upp politiska prioriteringar för alla delarna.
What we must do is set out political priorities for all of the strands.
SwedishPoliskorruption gör det omöjligt att göra upp med det blodiga förflutna.
Police corruption makes it impossible to attempt to settle accounts with the bloody past.
SwedishMan föreslår något under hypnos som du ska göra när du vaknat upp.
You suggest something during hypnosis and then it's acted out in your wakened state
SwedishEn annan legend som vi bör göra upp med är att detta skulle vara svaret på terrorism.
We must also clear up the myth that this is a response to terrorism.
SwedishÄven frågan om vad vi kan göra för att följa upp freden tas upp.
In addition to this, we must look at what we can do to help the peace process.
SwedishDet är landets egna befolkning som skall göra upp med Mugabe och hans diktatur.
It is up to the population of the country to settle its accounts with Mugabe and his dictatorship.
SwedishDet tjänar för övrigt ingenting till att göra upp en lista över alla dessa ofullkomligheter.
There is no point in drawing up a list of such breaches of regulations.
SwedishAllt som har med dessa debatter att göra kan tas upp när de hålls.
Anything connected with these debates can be addressed in these debates.
SwedishInom industrin vill man göra upp planer nu. Man vill organisera sig nu.
Industry wants to make plans now; it wants to organise itself now.
SwedishVad vi inte kan göra är att ta upp det i detta ögonblick, då det inte är rätt tillfälle.
However, what we cannot do is to go into the issue now, as this is not the appropriate occasion.
SwedishVi bör nu ta till oss detta budskap i stället för att göra upp planer för de kommande åren.
We should now be taking this message on board, rather than making plans for the years to come.
SwedishVi riskerar att göra upp regler som sedan inte går att kontrollera, eftersom det handlar om kassering.
We are in danger of setting rules which, in the case of discards, cannot be policed.
SwedishJag är kategoriskt emot metoder som används för att göra upp med politiska motståndare.
I am categorically against such methods which are used to settle accounts with political opponents.
SwedishKommer detta nya förslag nu att göra upp med denna grundläggande brist?
Will this new draft now do away with this fundamental deficit?
SwedishVi tror emellertid att endast ett ministermöte kan göra att dialogen tas upp på nytt.
Having said that, we believe that only a ministerial meeting would allow the dialogue to be relaunched.
SwedishMedlemsstaterna skall dessutom periodiskt göra upp ett bokslut.
Furthermore, the Member States must carry out a periodic assessment.