"göra utkast" English translation

SV

"göra utkast" in English

SV göra utkast
volume_up
{verb}

göra utkast (also: rappa, revetera)

Context sentences for "göra utkast" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKommissionen bör göra utkast till den nya förordningen så fort som möjligt.
The Commission should draft the new regulation on GSP as soon as possible.
SwedishGemenskapen måste i tillägg till detta göra ett utkast till idéer som går att förverkliga inom politiken och i praktiken.
The Community must supplement them with political and practical programmes that can actually be implemented.
SwedishVad vi nu behöver göra är att av detta göra ett brett utkast till planskiss så att vi inte har några problem i framtiden.
What we need to do now is turn this into a comprehensive blueprint design brief, so that we do not have any future problems.
SwedishVi stöder därför Wim Koks förslag och hoppas att rådet kommer att göra ett utkast till en politik som är mer än bara en förteckning över goda avsikter.
We therefore support Wim Kok’s proposals and hope that the Council will draft policies which are more than just a list of good intentions.
SwedishÄr det värt att göra ett utkast till lagstiftning i syfte att mildra lidandet för stackars varelser som endast ska leva i sex veckor?
   Mr President, is it worth drafting legislation with the aim of relieving the pain of poor creatures that are going to live just six weeks?
SwedishDu kan göra ett utkast till ett formulär genom att i dokumentet infoga de olika kontrollfält som du behöver till formuläret och definiera deras egenskaper.
You can design a form by inserting the different control fields that you require for the form into the document and define their properties.
SwedishFör att återgå till Europeiska konventet och regeringskonferensen: när konventet valde att göra ett utkast till ett helt fördrag så var det just ett val.
Returning to the European Convention and the Intergovernmental Conference, when the Convention chose to draw up a whole treaty, that is what it was: a choice.
SwedishUtan harmoniserade bestämmelser finns det en akut risk för den inre marknaden, eftersom några medlemsländer redan har börjat göra utkast till egna föreskrifter.
Without standardized regulations, there is an acute danger for the Single Market, as some Member States have already begun to put together their own regulations.
SwedishKommissionen bör, efter att ha studerat denna fråga, göra ett utkast och lägga fram förslag i ämnet till parlamentet och ministerrådet, så att de kan ta ställning.
The Commission should, following a study of this issue, draft and submit proposals on the subject to Parliament and the Council of Ministers for their consideration.
SwedishOm det är vad vi kommer att komma fram till, kan vi lika gärna skicka i väg några tjänstemän att göra ett utkast med de rättigheter som vi för närvarande har enligt fördraget.
If this is what we are going to end up with we might as well send away a couple of officials to make a draft of the rights that we currently have in the Treaty.
SwedishJag tycker att det skulle stärka denna resolution enormt om vi kunde göra någon hänvisning till detta och jag skulle stödja Cunningham om han är villig att göra ett utkast till något.
I think it would strengthen this resolution enormously if we could make some reference to that and I would support Mr Cunningham if he is willing to draft something.
SwedishOm vi här skall våga göra ett modigt utkast och ni Habsburg, än en gång överväger detta med Miljöpartiet, då är vi på god väg, och då kommer man också att hedra ert minne.
If we dare to make a courageous proposal here, and you, Mr Habsburg, reconsider the matter with the Green Party, then we shall be on the right path and your memory will be honoured.