"göra vidare" English translation

SV

"göra vidare" in English

SV göra vidare
volume_up
{verb}

göra vidare (also: bredda, vidga, vidgas, bli bredare)
göra vidare (also: utvidga, bredda, vidga, göra bredare)
volume_up
to widen {vb} (make broader or wider)

Similar translations for "göra vidare" in English

göra verb
göra
English
vidare adjective
vidare adverb

Context sentences for "göra vidare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta vill jag göra klart och vidare konstatera att ändringsförslag 29 bortfaller.
I should like to make this clear, and also to note that Amendment 29 falls.
SwedishDetta vill jag göra klart och vidare konstatera att ändringsförslag 29 bortfaller.
‘ Urges the Commission to come forward with an initiative to ensure … ’
SwedishVi måste omedelbart gå vidare och göra mer för att följa Kyotoprotokollet.
We must, as a matter of urgent priority, go further, and do more to honour the Kyoto Protocol.
SwedishHur skall man vidare göra med arbetstagare i akuttjänst - ambulanspersonal och övriga.
Also, what about the emergency workers - paramedics and others.
SwedishJag har ytterligare ett uttalande att göra innan vi går vidare till budgeten.
Ladies and gentlemen, I have another announcement to make before we move on to the budget.
SwedishVi kommer sålunda att göra vårt yttersta för att föra detta arbete vidare och göra så stora framsteg som möjligt.
Thus, we will do our utmost to move that on and make as much progress as possible.
SwedishIngen människa, och inte heller någon stat, kan utan vidare göra sig av med sin egen historia.
No person, or state, can simply shake off its own past.
SwedishLåt oss gå vidare och göra likadant för Moldavien också.
Let us go ahead and do the same for the Republic of Moldova too.
SwedishDetta har med våra röstningsförfaranden att göra och så vidare.
This has to do with our voting procedures and so on.
SwedishÖverlåt då äntligen åt oss att också vidare göra, det vi är bra på!
Let us get on at last with what we can do well!
SwedishVad vi behöver göra är att gå vidare med vår verksamhet och sätta i gång att tillämpa de lagar som vi redan har.
What we need to do is get on with our business and start enforcing the laws that we already have.
SwedishVad kan vi alltså göra för att gå vidare i denna rätta riktning?
What can we do to head in that right direction?
SwedishVad jag kommer att göra, är att gå vidare med min ordningsfråga.
What I will do is to press my point of order.
SwedishDet här måste vi göra tillsammans, och det kan vi bara göra om processen drivs vidare med beslutsamhet.
This is something we have to do together, and we will not be able to unless the process is continued with determination.
SwedishDet främsta syftet med den forskningen är då att tills vidare inte göra någonting och fördröja hittandet av en lösning.
The main purpose of this research is to do nothing for the time being and delay the finding of a solution.
SwedishVi kan sedan gå vidare och göra ytterligare framsteg när vi genomför en allmän översyn av redovisningsdirektiven.
We can then go further by making additional progress when we carry out a general review of the accounting directives.
SwedishVi bör nu gå vidare och göra direktivet effektivt.
We should now proceed to give it teeth.
SwedishI det här ändringsförslaget ställer vi oss positiva till Ekofin-rådets föresats att utföra en sådan studie och göra en vidare analys.
This amendment warmly welcomes the proposal by the ECOFIN Council to carry out such a study and further analysis.
SwedishI Giansily-betänkandet förespråkas att tills vidare inte göra det, bland annat för att man inte vill ha en dyrare euro.
The Giansily report argues against doing this at present, partly in the belief that a more expensive euro is undesirable at the present time.
SwedishDärefter får vi emellertid inte glömma frågan, utan vi måste gå vidare och göra systemet ännu bättre i framtiden.
However, once this step is taken, the issue must not be forgotten. Instead we must develop it further and improve the system even more in the future.