"ganska" English translation

SV

"ganska" in English

EN

SV ganska
volume_up
{adjective}

ganska (also: nog, tillräckligt, nog så)
volume_up
enough {adj.}
I mitt betänkande kan ni finna några uppgifter som är ganska talande.
The text of my report contains some figures that are by themselves striking enough.
Det verkar ganska klart, i så hög grad som det är möjligt.
Ladies and gentlemen, matters seem clear enough, as much as they can be.
Vi är ganska duktiga, men det räcker inte.
We are fairly good, but not good enough.
volume_up
good {adj.}
Detta går vi emot och anser vi vara onödigt i ett annars ganska bra betänkande.
We are against this and think it is totally unnecessary in an otherwise quite good report.
Tyvärr dröjer det ganska många år innan kemikaliepolitiken träder i kraft.
Unfortunately, it will be a good many years before the chemicals policy comes into force.
Jag tror att vi med den gemensamma ståndpunkten har ett ganska bra grepp om riskerna.
I think that the common position gives us good control of the risks.
ganska (also: någorlunda)
Emellertid var olyckligtvis inställningen hos vissa specialister ganska demagogisk.
Unfortunately, some of those in the trade adopted a somewhat demagogic stance.
Kommissionens dokument var ganska tekniskt och kanske litet mångordigt.
The Commission's document was very technical and perhaps even meandered somewhat.
Vidare skulle det praktiska genomförandet vara ganska komplicerat.
Furthermore, its practical implementation would be somewhat complicated.

Context sentences for "ganska" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag menar, om man tittar på bebisar rent ytligt så verkar de ganska meningslösa.
I mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
SwedishSamarbetet mellan medlemsstaterna om energifrågor har varit ganska komplicerat.
Cooperation between Member States on energy issues has been rather complicated.
SwedishEffekterna av lärandelandskapet har varit ganska överraskande och fantastiska.
And the impact of the learning landscape has been pretty surprising and amazing.
SwedishFör närvarande är texten ganska vag. Vi behöver ökad precision och eftertryck.
At the moment, the text is rather vague; we need greater precision and emphasis.
SwedishJag måste säga att jag blev ganska besviken över kommissionsledamotens svar på dem.
I have to say, Commissioner, I was rather disappointed by your response to them.
SwedishDet anser jag är en ganska egendomlig slutsats och jag tror inte att så är fallet.
I find that to be a rather odd conclusion and do not believe it to be the case.
SwedishKommissionär Patten svarade ganska överraskande att detta inte var en prioritet.
Commissioner Patten rather surprisingly replied that this was not a priority.
SwedishJag tycker att den text som vi antog vid första behandlingen är ganska välavvägd.
I see the text we adopted at first reading as being a reasonably balanced one.
SwedishDet stämmer att det har uttryckts ganska pessimistiska uppfattningar här i dag.
It is true that there have been rather pessimistic views expressed here today.
SwedishJag konstaterar med beklagande att kontrollsystemet är ganska allmänt och ytligt.
I note with regret that the control system is rather general and superficial.
SwedishJag anser också att teorin med ekonomiska obalanser är ganska vag och oklar.
I also think that the theory of economic imbalances is rather vague and unclear.
SwedishJag är ganska säker på att detta var beskrivningen av vad Frits Bolkestein ville.
I am pretty certain that what I have described is what Mr Bolkestein wanted.
SwedishVi har låg inflation, vi har på nytt tillväxt och förhållandena är ganska stabila.
We have low inflation, we are returning to growth and things are reasonably stable.
SwedishI synnerhet för små länder är dock kravet på minst 250 km ganska överdrivet.
For small countries in particular, however, the 250 km minimum is rather extreme.
SwedishDetta är en viktig fråga och den har något ganska så förödmjukande över sig.
This is an important point and there is something rather humiliating about it.
SwedishVi vet alla att skriftliga ändringsförslag i regel är ganska mycket mer detaljerade.
We all know that the written amendment generally goes into rather more detail.
SwedishÄven denna del hade vi möjlighet att diskutera ganska ingående på samma sammanträde.
We also had the opportunity to discuss that part in depth at the same meeting.
SwedishDet var den ganska vanliga historien om att dela ut priser till medlemsstaterna.
It was the rather traditional story of doling out prizes to Member States.
SwedishDe nordiska länderna ligger ganska bra till i den undersökning som har gjorts.
The Scandinavian countries are well placed in the study which has been made.
SwedishDet ligger å ena sidan ganska långt ifrån oss, men å andra sidan är det mycket nära.
On the one hand, it is rather far from us but, on the other, it is very close.