"ganska stor" English translation

SV

"ganska stor" in English

EN
SV

ganska stor {adjective}

volume_up

Context sentences for "ganska stor" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHerr ordförande, jag har lyssnat på Er deklaration med ganska stor förvåning.
Mr President, I listened to your statement with a fair degree of astonishment.
SwedishEn ganska stor majoritet stödde och godkände ordförande José Manuel Barroso i juli.
A comfortable majority had already supported and approved President Barroso in July.
SwedishDet finns tyvärr fortfarande en ganska stor obalans i förhållande till vägsektorn.
Unfortunately, there is still quite a large imbalance in relation to the roads sector.
SwedishDet kanske inte ens är en liten fördel; den kan faktiskt vara ganska stor.
It might not even be that small a benefit; it might actually be quite considerable.
SwedishJag kan dock säga ett par saker som jag tror är av ganska stor vikt i nuläget.
But I can say one or two things which I think are of some importance now.
SwedishDetta har också i mitt hemland, Sverige, skapat en ganska stor debatt.
This has also given rise to quite a major debate in my own country, Sweden.
SwedishOmfattningen av mobbningen på arbetsplatser är enligt Dublinfonden ganska stor.
According to the Dublin Foundation, harassment in the workplace is on quite an extensive scale.
SwedishVi själva har enligt min uppfattning gjort en ganska stor eftergift i fråga om betalningarna.
In my opinion, we have made a rather considerable concession with regard to payments.
SwedishJag märkte under förlikningen att frånvaron bland Europaparlamentets ledamöter var ganska stor.
I noted that a good many MEPs were absent from the conciliation procedure.
SwedishI dag har vi en känsla av att ha hörsammats i ganska stor utsträckning.
Today, we feel that, on the whole, our opinions were listened to.
SwedishVi inser att oljebolagen har ganska stor frihet för närvarande.
We realise that the oil companies have a lot of freedom at the moment.
SwedishFrånvaron av en sådan bindande rättslig grund har hittills tillåtit en ganska stor flexibilitet.
The absence of such a binding legal basis has, to date, allowed a great deal of flexibility.
SwedishJag misstänker att kammaren skulle anse att detta var en ganska stor del av de tillgängliga medlen.
I suspect that the House would regard that as rather a large chunk of the available funds.
SwedishOm jag delar upp Uganda, har vi en ganska stor skillnad inom landet.
If I split Uganda, there's quite a difference within Uganda.
SwedishDet är därför vi talar om reproduktiv hälsa och sexuella rättigheter, och det är en ganska stor fråga.
That is why we talk about reproductive health and sexual rights, and it is quite a big theme.
SwedishJag tycker dock att erfarenheterna borde inge ganska stor tillförsikt.
But I think that experience has been quite reassuring.
SwedishOrdningen måste återställas i våra EU-institutioner, vilka betraktas med ganska stor skepsis av medborgare i hela EU.
. – Mr President, Commissioner, Europe must do better on behalf of its citizens.
SwedishDetta drabbar främst polacker som är bosatta i Litauen och som utgör en ganska stor nationell minoritet.
This primarily affects Poles living in Lithuania, who constitute a sizeable national minority.
SwedishVi inser att oljebolagen har ganska stor frihet för närvarande.
That is what we in this House will also be doing next Wednesday when we discuss the Locatelli report.
SwedishVi kanske har en ganska stor areal, men vi har inga gränser.
We may have a great deal of land, but we have no borders.